RISC-KIT: Veerkrachtversterkende strategieën voor kusten – toolkit

Recente en historische gebeurtenissen met grote gevolgen hebben laten zien aan welke overstromingsrico’s kwetsbare kustgebieden worden blootgesteld. Deze risico’s zullen toenemen door klimaatverandering en economische ontwikkeling. Dit vereist een heroverweging van strategieën voor rampenrisicobeperking (DRR) en maatregelen voor preventie, matiging en paraatheid (PMP) in kustgebieden. In verband hiermee heeft het VN-bureau voor rampenrisicobeperking het Hyogo Actiekader geformuleerd en de EU heeft de Overstromingsrichtlijn uitgegeven. Door hun aard is geen van beide specifiek over de methoden die moeten worden gebruikt voor het beoordelen van kustrisico’s, vooral van die risico’s die ontstaan door het overspoelen van duinen en structuren, het niet-stationaire karakter van vloedgolven en plotselinge overstromingen, en de morfodynamische reactie van kusten.

RISC-KIT

Tools

Het project RISC-KIT biedt een serie open-source en open-access methoden, tools en beheerstrategieën om deze leemte te vullen. Op regionale schaal worden kustrisico’s beoordeeld met behulp van een risicobeoordelingskader. Op die manier kunnen kritieke hotspots worden opgespoord waarvoor gevolggerichte systemen voor vroegtijdige waarschuwing en beslissingsondersteuning worden ontwikkeld. Dit kan op twee manieren worden toegepast: als verwachtings- en waarschuwingssystyeem en als ex ante planningtool voor het evalueren van de kwetsbaarheid. De tools worden gedemonstreerd op onderzoekslocaties langs diverse Europese kusten met verschillende geomorfologische omstandigheden, landgebruik, gedwongen golven, gevaartypen en sociaal-economische, culturele en ecologische kenmerken. Voor alle locaties zullen specifieke DRR-plannen worden ontwikkeld. Ook zal een gids voor PMP maatregelen en beheermethoden worden ontwikkeld.

 

Gebruikers

De toolkit zal nuttig zijn voor instituten die zich bezighouden met verwachtingen en burgerbescherming, kustbeheerders, lokale overheden, leden van gemeenschappen, NGO’s, het algemeen publiek en wetenschappers.

Rol van Deltares

De RISC-KIT-groep bestaat uit 18 leden in 11 landen. Deltares coördineert dit project en is taakleider op het gebied van tools voor vroegtijdige verwachtings- en waarschuwingssystemen (FEWS) die we verder ontwikkelen voor kusttoepassingen en integreren met XBeach, ons stormmodel.

Risk kit wereld illustratie