RISES

RISES is een Europees project met 16 partners uit 6 landen waarin op lokaal, regionaal en wereldwijd niveau de risico’s van klimaatverandering, zeespiegelstijging en de gevolgen van alsmaar heftigere stormen in kaart worden gebracht.  De oplossingen die voor bepaalde gebieden zijn ontwikkeld worden geëxtrapoleerd naar regionaal en wereldwijd niveau om te kunnen vaststellen of ze dan nog steeds werken.

Deltares trekt het opzetten van het raamwerk om de oplossingen op verschillende niveaus toe te passen.  Adaptatie door middel van zandsuppletie, en het vaststellen van deltas waar (extreme) rivierafvoer in combinatie met zeespiegelstijging op termijn de meeste problemen veroorzaakt, worden specifiek door Deltares opgepakt. Ook werken we gezamenlijk de mogelijke adaptatiepaden uit.

www.risesam.eu

Externe link