Schelde-estuarium: Onderzoek en Monitoring in Vlaams-Nederlandse samenwerking

Om het Schelde-estuarium goed te beheren is inzicht nodig in de manier waarop water, zand en slib dit overgangsgebied van rivier naar zee vormen. Nederland en Vlaanderen werken sinds 2005 samen in de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Het Vlaams-Nederlandse estuarium moet goed beschermd zijn tegen stormvloeden, toegankelijk zijn voor scheepvaart en voldoende ruimte geven aan de natuur. Deltares is sinds 2008 verantwoordelijk voor de Nederlandse kennisinbreng. We verzorgen dus het Nederlandse onderzoek en specialistisch advies aan de VNSC. Die kennis is nodig voor een goede samenwerking in beleid en beheer.

Schelde estuarium uit brochure

Aandacht voor versterking getij

Van 2011 tot 2013 onderzocht Deltares, met andere Vlaamse en Nederlandse onderzoekers, de processen die het estuarium vormen op zeer grondige wijze. Hierdoor werd er meer duidelijk over de manier waarop de beweging van het water en de beschikbaarheid van zand en slib de ontwikkeling van de estuarium bepalen. In dit onderzoeksprogramma ‘Veiligheid & Toegankelijkheid 2011-2013’ is een grote hoeveelheid bestaande meetgegevens geanalyseerd, gecorrigeerd en aangevuld met nieuwe metingen. Bij de start werden eerst de concrete vragen van beheerders vertaald in één samenhangend programma. De belangrijkste uitkomst is dat er aandacht moet zijn voor de toenemende invloed (versterking) van het getij.

Rapporten en adviezen online beschikbaar

Alle rapporten uit het onderzoeksprogramma zijn online beschikbaar. Zie ook de brochure over het Schelde-estuarium. Deltares produceerde ook andere rapporten en adviezen over het Schelde-estuarium, waaronder onderzoek naar alternatieven voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.

 

Onder de vele rapporten en adviezen van de afgelopen jaren zijn verder:

  • Advisering over voortzetting zandwinning in het estuarium
  • Advisering voor het Nederlands Deltaprogramma
  • Advies en Onderzoek voor de Vlaamse regering bij verdere beleidsontwikkeling voor kust en estuarium de komende eeuw
  • Ontwikkeling van een evaluatiemethodiek voor het gehele estuarium
  • Rapportage over de ontwikkeling van de nevengeulen en hoe deze te beschouwen bij het sedimentbeheer
  • Ontwikkelen estuariumbreed model voor de slibhuishouding
  • Nederlandse inbreng in TIDE (EU-project)
  • Overleg en communicatie naar belangengroepen in EU-project om deze tot meer samenwerking te brengen
  • Specialistisch advies bij planvorming en procedures rond politiek gevoelige onderwerpen voor natuurherstel (Hedwigepolder).