SOLUTIONS, een oplossing voor opkomende vervuilende stoffen

We vinden steeds meer verschillende chemicaliën in onze aquatische ecosystemen

Hoe moeten we omgaan met de steeds maar toenemende verscheidenheid aan chemicaliën in onze aquatische ecosystemen? We weten er te weinig over om te bepalen of en in welke mate ze een bedreiging betekenen voor de gezondheid van de mens en voor aquatische ecosystemen. Deltares coördineert de inspanningen van een aantal Europese top wetenschappers op dit gebied die een geïntegreerd systeem van geavanceerde modellen en databases willen opzetten. Dit zal een op kennis gebaseerde risicobeoordeling mogelijk maken van opkomende vervuilende stoffen in de stroomgebieden van de Europese rivieren.

packs of pills

Een bedreiging voor ecologische systemen en de mens

We worden ons steeds meer bewust van de aanwezigheid van ‘opkomende’ vervuilende stoffen in ons oppervlakte- en grondwater. Er is nog vrij weinig kennis beschikbaar over opkomende vervuilende stoffen, maar er zijn aanwijzingen dat veel ervan door hun aanwezigheid in waterlichamen een bedreiging vormen voor ecologische systemen en de gezondheid van de mens. Beleidsmakers en waterbeheerders moeten bepalen hoe ze omgaan met dit risico in wetgeving (ook in de Kaderrichtlijn Water) en in de praktijk van het waterbeheer. Drinkwaterbedrijven vragen zich af of en in welke mate hun productieprocessen geschikt zijn om de toenemende aanwezigheid en diversiteit van chemicaliën het hoofd te bieden.

 

Ons begrip en onze modelleermogelijkheden verbeteren

Het doel van SOLUTIONS is om een algemene kennisbank te bieden voor een grote verscheidenheid aan vervuilende stoffen in het aquatisch milieu. De nadruk ligt op opkomende vervuilende stoffen (vervuilende stoffen waarvan we ons nu pas realiseren dat ze een mogelijk risico vormen) en hun metabolieten en omzettingsproducten, evenals hun synergetische effecten. SOLUTIONS moet ons begrip en onze modelleermogelijkheden verbeteren met betrekking tot de bronnen, migratieroutes en verplaatsingstijden (lucht, bodem, sediment, grond- en oppervlaktewater, met inbegrip van ontvangende wateren en biota) en wat er met deze vervuilende stoffen gebeurt (zoals afbraak, (bio)accumulatie, variatie in ruimte en tijd van concentraties in verschillende compartimenten) evenals de risico’s die ze vormen voor het milieu en de gezondheid van de mens.

 

Transparante en gedocumenteerde suggesties voor vervuilende stoffen per stroomgebied

In dit project worden innovatieve, chemische en effect-gebaseerde bewakingstools gecombineerd met een volledige serie modellen voor blootstelling, effect en risicobeoordeling. De taak van Deltares hierin is het opzetten, evalueren en toepassen van dit geïntegreerde modellenpakket en de ondersteunende databases. Belanghebbenden zullen een grote rol spelen. In het bijzonder zullen de EU Kaderrichtlijn Water (KRW), de werkgroepen van de Gemeenschappelijke Uitvoeringsstrategie (CIS), Internationale Riviercommissies, en verenigingen van waterbedrijven rechtstreeks ondersteund worden met consistent advies betreffende mogelijkheden voor het in een vroeg stadium opsporen, identificeren, prioriteren en terugdringen van chemicaliën in de waterkringloop. De aanpak van SOLUTIONS zal leiden tot praktijkstudies van stroomgebieden en een toekomstige beoordeling van belangrijke vervuilende stoffen in het kader van de KRW, evenals mogelijkheden voor terugdringing daarvan.