Stratigrafisch modelleren met de Delft3D GeoTool

De Delft3D GeoTool is opensourcesoftware waarmee eenvoudig Delft3D-simulaties kunnen worden geconfigureerd en uitgevoerd, en een database met numerieke rivierdeltamodellen kan worden gevuld, toegankelijk gemaakt kan worden en van waaruit analyses gemaakt kunnen worden. Ook kunnen relevante gegevens worden geëxporteerd naar bestaande software die in de branche wordt gebruikt.

Onzekerheid beperken

Het karakteriseren van de ondergrond op diepte gaat gepaard met grote onzekerheden, omdat verkrijgen van gegevens via bijvoorbeeld seismisch onderzoek en boorgaten, kostbaar is en de beschikbare gegevens dus beperkt zijn. Er is behoefte aan betere inperking van geologische eigenschappen, zoals porositeit en permeabiliteit, en hun ruimtelijke variabiliteit om de ondergrond efficiënter te kunnen gebruiken, bijv. voor exploratie van koolwaterstoffen of diep grondwater.

Delft 3D

Stratigrafische modellering met Delft3D

In een langlopend onderzoek hebben Deltares, Nederlandse universiteiten en industriële partners met Delft3D modelleringstechnieken ontwikkeld voor de bouw van stratigrafische modellen met hoge resolutie. Delft3D is op processen gebaseerde software van Deltares waarmee water, sedimenttransport en morfologische veranderingen in rivierdelta’s worden gesimuleerd. Deze technieken zijn gebruikt om beter te begrijpen hoe delta’s reageren op veranderende krachten, zoals golven, getijden, rivierafvoer en op verschillende morfologie- en sedimentkarakteristieken. Bovendien kunnen morfologische en stratigrafische patronen door de branche worden gebruikt om de variabiliteit van de geologische eigenschappen van de ondergrond beter te karakteriseren en daarmee onzekerheid te verminderen.

 

Delft3D GeoTool

De Delft3D GeoTool is door Deltares en TU Delft in nauwe samenwerking met Statoil ontwikkeld met het oog op gebruik door leken. Zij kunnen Delft3D gebruiken om relevante gegevens uit de gesimuleerde modellen te extraheren.

Een nieuwe webgebruikersinterface biedt de mogelijkheid tot het ontwerpen en besturen van afzonderlijke simulaties of scenario’s, en het exporteren van gegevens naar standaard branchesoftware. Ook het berekenen van geaggregeerde eigenschappen zoals kanaalafmetingen en korrelgrootteverdeling is mogelijk. De simulaties, die worden uitgevoerd in cloud computing faciliteiten, worden opgeslagen in een centrale database met beheerde toegang. Deze kunnen door andere Delft3D GT-gebruikers worden doorzocht, bekeken en geëxporteerd.

De volledige dekking van gegevens in ruimte en tijd, en de mogelijkheid om meerdere realisaties uit te voeren met parameters voor gecontroleerde krachten, zoals rivier, getijden, golven en bekkengeometrie vergemakkelijken de beoordeling van stratigrafische variabiliteit en geologische heterogeniteit bij gegevensarme instellingen. Naarmate de database gevuld raakt met simulatieresultaten, wordt gegevensanalyse steeds nuttiger en effectiever.

Delft 3D infogram