Technische kennis kan beter worden benut om te besparen op onderhoudskosten infrastructuur

Gemeenten en hun adviseurs hebben behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden van technische oplossingen en nieuwe ontwikkelingen om de hoge onderhoudskosten door bodemdaling tegen te gaan. Dit blijkt uit een studie die Deltares samen met CROW heeft gedaan. Ook is er geconstateerd dat nieuw ontwikkelde en bestaande kennis onvoldoende aan de praktijk wordt getoetst.

Golvend wegdek door bodemdaling

Golvend wegdek door bodemdaling

Optimalisatie van de beheer- en onderhoudsstrategie

Extra onderhoudskosten voor wegen en riolering ten gevolge van slappe bodem wordt in Nederland op 250 miljoen per jaar geschat. Deze hoge kosten drukken zwaar op de gemeentelijke begroting. In een aantal gemeenten zelfs zo zwaar dat er onvoldoende budget is om alle onderhoud uit te kunnen voeren.  Samen met ambtenaren, infrabeheerders, aannemers en adviesbureaus zijn de belangrijkste knelpunten, die optimalisatie van de beheer-en onderhoudsstrategie in de weg staan geïdentificeerd. Daarnaast is er ook gekeken naar oplossingsrichtingen om de knelpunten op te lossen.

1. Meten en monitoren van zetting en het interpreteren van het zettingsgedrag

Oplossingsrichting: meetdoelstellingen definiëren, kwantificeren en vertalen naar besparing op onderhoudskosten

2. Actualisatie van de beschikbare kennis en kennisbeheer

Oplossingsrichting: flexibiliseren en actualiseren van de veranderende kennis en een eenduidige methode om projecten te evalueren

3. Technische innovaties

Oplossingsrichting: ontwikkelen van eenduidige evaluatiemethoden voor toegepaste (nieuwe) technieken. Innovatieve proefprojecten

4. Tegenstrijdige belangen actoren

Oplossingsrichting: actoren analyse maken (belangen, invloeden, doelen in beeld brengen). Handelingsruimte van techniek en beleid definiëren en kwantificeren

De verkennende studie is de eerste stap om tot een verbeterde onderhoudsstrategie te komen. De vervolgstap is om de oplossingsrichtingen verder uit te werken in een meerjarenprogramma. Om dit te realiseren wordt momenteel gezocht naar financieringsmogelijkheden voor dit programma.