TEEB-casus Waterveiligheid: wat is de waarde van natuurlijke oplossingen?

Vanuit het wetenschappelijke programma’s als TEEB (the Economics of Ecosystems and Biodiversity) is veel kennis ontwikkeld over de waarde van ecosystemen en de ecosysteemdiensten die zij leveren aan de mens. Deze kennis kan helpen om inzicht te krijgen in de meerwaarde van natuurlijke (nature based) oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals hoogwaterbescherming. In dit project doet Deltares in de praktijk van het Deltaprogramma samen met Alterra onderzoek in hoeverre bestaande kennis en instrumenten hiervoor toepasbaar zijn en geoptimaliseerd kunnen worden. Dat betreft zowel de praktische uitvoerbaarheid van ecosysteemdiensten-onderzoek als de waarde van de informatie in een gebiedsproces.

Duursche Waarden

 

Pilot Deltaprogramma Rivieren: hoogwatergeul bij Varik-Heeselt

Voor verschillende mogelijke varianten van een hoogwatergeul wordt onderzocht welke ecosysteemdiensten (en ecologische waarden) geleverd kunnen worden. De uitwerking van de geselecteerde ecosysteemdiensten en de toepassing van deze uitwerkingen in het planproces geschieden in nauw overleg met de provincie Gelderland en andere betrokken actoren in de regio.

Op deze wijze ontstaan de beste kansen om in deze pilot ook de doorwerking (‘verzilvering’) van de ecosysteemdiensten te kunnen meenemen in het onderzoek.

Pilot Deltaprogramma Wadden: hoogwaterbescherming in de Eemsdelta

Voor drie varianten zullen de ecosysteemdiensten (en ecologische waarden) nader verkend en uitgewerkt worden en waar mogelijk gekwantificeerd. De analyses worden in goed overleg uitgevoerd met de betrokken partijen in de regio, zodat deze zo goed mogelijk betrokken kunnen worden bij de resultaten van de parallel verlopende haalbaarheidsstudie en daarop volgende

bestuurlijke besluitvorming.