Veiligheid van scheepsbewegingen langs de Port Loko rivier in Sierra Leone

Het Port Loko gebied in Sierra Leone is voor transport van ijzererts met schepen over de rivier van belang. Figuur 1 toont een deel van de Loko rivier dat gebruikt wordt voor transport van ijzererts van de Thofayim River Terminal naar de zeehaven. Door hoge rivierafvoeren, zeker tijdens laagwater vanaf zee, is de veiligheid van schepen moeilijk te garanderen. In het verleden hebben meerdere incidenten met schepen plaatsgevonden vanwege complexe stromingscondities. Deze hebben geleid tot een beperking in de toegestane scheepsmanoeuvres op basis van een aantal voorzorgsmaatregelen en adviezen. Deze bestonden uit: alleen varen tijdens daglicht, geen scheepvaart tijden de hoogste rivierafvoeren, dieptebeperkingen, en het gebruik van twee sleepboten om te assisteren met manoeuvres. Dit heeft de veiligheid weliswaar vergroot, maar heeft ook geleid tot een afname van de transportcapaciteit van ijzererts. Dit betekende een significante economische schade voor lokale bedrijven.

deel van de Port Loko rivier dat gebruikt wordt voor transport van ijzererts naar de zeehaven

Figuur 1: deel van de Port Loko rivier dat gebruikt wordt voor transport van ijzererts naar de zeehaven (Bron afbeelding: Google Earth)

Efficiënt transport over water

Deltares heeft samen met partnerorganisatie MARIN hydrologische, hydrodynamische en nautische analyses uitgevoerd van een kritiek deel van de rivier. Dit is gedaan om gunstige omstandigheden voor manoeuvreren te kwantificeren en om nautisch advies te kunnen geven voor veilig en efficiënt transport over water. Deltares heeft een snelle beoordeling gemaakt van de lokale hydrologie om zo de te verwachten rivierafvoeren te kunnen schatten. Deltares heeft ook een 2-dimensionaal hydrodynamisch model gemaakt om de stroomvelden en waterstandsvariaties op de rivier te kunnen berekenen voor verschillende rivierafvoeren (uit het hydrologische model) en getijcondities. Dit model is gekalibreerd met behulp van waterstandsmetingen van meerdere stations langs het gemodelleerde deel van de rivier. De berekende stroombeelden voor meerdere scenario’s zijn gebruikt voor het identificeren van optimale condities voor de scheepvaart en voor het geven van nautische adviezen over bevaarbaarheid. Met deze resultaten kon de capaciteit van het transport over water worden vergroot (kostenreducties) terwijl tegelijkertijd ook de veiligheid van de schepen significant is verbeterd.