Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI)

In Nederland stellen we strenge eisen aan de sterkte van onze primaire waterkeringen. In de Waterwet is vastgelegd dat de waterkeringbeheerders regelmatig moeten toetsen of hun waterkeringen voldoen aan de norm. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt hiervoor het Wettelijk Beoordlingsinstrumentarium (WBI) ter beschikking, waar Deltares de technisch inhoudelijke componenten en de software voor levert.

GS_DELTARES BEELDBANK 1 (7)

Onzekerheden meegenomen

Per 1 januari 2017 veranderen de normen. Bij de huidige normen moet een waterkering een bepaalde waterstand veilig kunnen keren. In de nieuwe normen wordt uitgegaan van een maximaal toelaatbare overstromingskans. Als gevolg van deze verandering wordt het gehele beoordelingsinstrumentarium herzien. Daarbij is meer kennis nodig van het traject van begin van schade tot aan het daadwerkelijk falen van de waterkeringen: onzekerheden in belasting en sterkte worden uniform meegenomen. Voor het nieuwe beoordelingsinstrumentarium heeft Deltares onderzoek gedaan naar de belastingen op de waterkeringen en de sterkte van waterkeringen, bijvoorbeeld aan de hand van grootschalige veldproeven. De resultaten worden op dit moment vertaald naar rekenregels, die we implementeren in software voor het beoordelen van waterkeringen. Naar verwachting komt de software in september dit jaar vrij.

Frans Hamer (een van de programmaleiders bij Deltares): “De overgang van overschrijdings- naar overstromingskansen is een ingrijpende verandering, een echte systeemsprong die vele jaren vraagt. De invulling die we in het nieuwe instrumentarium geven aan het toetsen op overstromingskansen, is dus zeker geen eindbeeld. Ook na 2017 zal Rijkswaterstaat samen met de waterschappen, Deltares en andere bureaus druk zijn met het uitwerken en vereenvoudigen van deze nieuwe benadering.”

Het WBI bestaat formeel uit drie onderdelen:

  • Het WBI Algemeen en Technisch deel: met de methoden en regels die beheerders moeten gebruiken bij de toetsing
  • De hydraulische belastingen met de waterstanden en golfgroottes waarvan beheerders bij de toetsing moeten uitgaan
  • (Reken)software die waterkeringbeheerders bij de toetsing kunnen gebruiken

Waterkeringbeheerders hoeven niet te wachten tot 1 januari 2017 om aan de slag te gaan, maar kunnen zich nu alvast voorbereiden. In de infographic hieronder kunt u zien wanneer de belangrijkste producten van het WBI 2017 (in concept) worden opgeleverd en ziet u belangrijke activiteiten. In 2017 worden de producten officieel opgeleverd.

Infographic Voorbereiding Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017