Publicaties

2443 resultaten

 • Beschrijving gegevensinvoer software WTI 2017 (versie 2016)

  Auteurs: Zwan, I.P. van der; Geer, P.F.C. van (2016)

  Voor het WTI wordt software ontwikkeld voor het toetsen van primaire waterkeringen. Het ondersteunt de nieuwe Ministeriële Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017. Dit document beschrijft de databestanden voor deze software, die nodig zijn om de data in te lezen. Van elke vorm van data (bijvoorbeeld een dijklijn of een stijghoogte) wordt het bestandsformaat omschreven en een voorbeeld gegeven. De versie van dit document is opgesteld ten behoeve van de Generale repetitie en gaat uit van de situatie per 1 jan 2017.

 • Voortgangsbericht KPP-project Versterking Onderzoek Waterveiligheid

  Auteurs: Wolters, H.A.; Vries, W. de (2017)

  Samen met enkele andere partijen doet Deltares voor Rijkswaterstaat onderzoek op het gebied van waterveiligheid. Dit gebeurt in het kader van het KPP-project Versterking Onderzoek Waterveiligheid, waarbij KPP staat voor kennis primaire processen. Rijkswaterstaat gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om zijn primaire proces rondom waterveiligheid te verbeteren. Bij deze verbeteringen gaat het om kostenbesparingen bij aanleg, beheer en onderhoud, maar ook om betere risicobeheersing en versterking van het imago van Rijkswaterstaat. De projecten die Deltares in 2016 heeft uitgevoerd zijn te verdelen in twee soorten: onderzoeksprojecten en verkenningen. Bij de onderzoeksprojecten bestuderen we onderwerpen grondig, bij de verkenningen gaan we na of het betreffende onderwerp belangrijk en interessant genoeg is om er meerjarig onderzoek voor te starten en om voor dit onderzoek draagvlak te verwerven. Dit voortgangsbericht beschrijft een aantal deelprojecten waar we in 2016 aan gewerkt hebben. Daarbij geven we een inschatting van de meerwaarde van de projecten voor Rijkswaterstaat. Bij sommige projecten geeft Rijkswaterstaat ook zelf aan waarom het project van belang is. In dit voortgangsbericht zijn overigens niet alle deelprojecten opgenomen, omdat sommige onderdeel zijn van een groter project.

 • Kustlijnzorg Uitvoeringskader BKL 2009

  Auteurs: Bruens, A.; Vonhögen, L.M. (2009)

  In theorie lijkt de toetsmethode voor de ligging van de Basiskustlijn (BKL) helder en eenduidig. In de praktijk blijkt echter dat bij een negatief toetsresultaat (i.e. overschrijding van de BKL) ingrepen niet per definitie altijd plaatsvinden. Vice versa blijkt soms te worden besloten om in te grijpen zonder dat er sprake is van een negatief toetsresultaat. Dit betekent dat in de praktijk naast de toetsresultaten andere aspecten een rol spelen. Doel van het project Uitvoeringskader Suppletieprogramma van Rijkswaterstaat Waterdienst is om een helder en uitlegbaar uitvoeringskader op te zetten. De werkwijze bij het opstellen van het jaarlijkse suppletieprogramma wordt hierdoor transparant in beeld gebracht.

 • Microplastics in de Nederlandse zoete wateren : herkomst en samenstelling van microplastics in relatie tot degradatie van plastics, en de mogelijke gevolgen van (micro)plastics voor mens en milieu

  Auteurs: Langelaan, I.; Nuyttens, I.; Jansen, M. (2014)

  Dit adviesrapport bevat de synthese van drie deelonderzoeken rond microplastics in de Nederlandse zoete wateren. De doelstelling van het gehele onderzoek is om inzicht te geven in wat de (potentiële) bronnen van microplastics (plastic deeltjes < 5 mm) in het zoetwatermilieu zijn, hoe plastics van grotere naar kleinere deeltjes degraderen, wat de milieueffecten van de degradatieproducten van plastics (kunnen) zijn, welke schadelijke (chemische) stoffen de microplastics bevatten en wat daarvan de ecotoxicologsiche gevolgen (kunnen) zijn.

 • Microverontreinigingen in oppervlaktewater verdienen aandacht

  Auteurs: Derksen, A.; Roex, E. (2015)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling (2015), pagina 1-9

  Er komt steeds meer aandacht voor geneesmiddelen, hormonen, microplastics en andere microverontreinigingen in water. Dit artikel geeft een breed overzicht van de huidige kennis én kennislacunes op het gebied van microverontreinigingen. Het gaat in op de bronnen en verspreidingsroutes, aangetroffen concentraties en mogelijke effecten, beleid ten aanzien van microverontreiningen en mogelijke maatregelen.

 • Performance of models for flash flood warning and hazard assessment : the 2015 Kali Gandaki landslide dam breach in Nepal

  Auteurs: Bricker, J.D.; Giri, S. (2017)
  Gepubliceerd in: Mountain research and development, volume 37 (2017) nummer 1, pagina 5-15

  The 2015 Gorkha earthquake and its aftershocks weakened mountain slopes in Nepal. Co- and postseismic landsliding and the formation of landslide-dammed lakes along steeply dissected valleys were widespread, among them a landslide that dammed the Kali Gandaki River. Overtopping of the landslide dam resulted in a flash flood downstream, though casualties were prevented because of timely evacuation of lowlying areas. We hindcast the flood using the BREACH physically based dam-break model for upstream hydrograph generation, and compared the resulting maximum flow rate with those resulting from various empirical formulas and a simplified hydrograph based on published observations. Subsequent modeling of downstream flood propagation was compromised by a coarse-resolution digital elevation model with several artifacts. Thus, we used a digital-elevation-model preprocessing technique that combined carving and smoothing to derive topographic data. We then applied the 1-dimensional HEC-RAS model for downstream flood routing, and compared it to the 2-dimensional Delft-FLOW model. Simulations were validated using rectified frames of a video recorded by a resident during the flood in the village of Beni, allowing estimation of maximum flow depth and speed. Results show that hydrological smoothing is necessary when using coarse topographic data (such as SRTM or ASTER), as using raw topography underestimates flow depth and speed and overestimates flood wave arrival lag time. Results also show that the 2-dimensional model produces more accurate results than the 1-dimensional model but the 1-dimensional model generates a more conservative result and can be run in a much shorter time. Therefore, a 2-dimensional model is recommended for hazard assessment and planning, whereas a 1-dimensional model would facilitate real-time warning declaration.

 • Microplastics in de Nederlandse zoete wateren

  Auteurs: Langelaan, I.; Nuyttens, I.; Jansen, M.; Roex, E.; Löhr, A. (2015)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling (2015), pagina 1-8

  De Nederlandse zoete wateren raken in toenemende mate vervuild met plastic. De Nederlandse overheid maakt zich steeds meer zorgen over deze vervuiling. Met name de vervuiling met plastic deeltjes kleiner dan 5mm heeft de aandacht wegens de potentiële gevaren voor mens en milieu die aan deze ‘microplastics’ worden toegeschreven. Er is echter nog maar weinig bekend over de bronnen van deze microplastics en schadelijke effecten in het zoetwatermilieu. Om hier inzicht in te krijgen, is er in opdracht van Deltares een literatuuronderzoek gedaan door bachelor-studenten Milieu‐natuurwetenschappen van de Open Universiteit.

 • Wide Green Dikes : a sustainable adaptation option with benefits for both nature and landscape values?

  Auteurs: Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H.A. (2017)

  The dual task of reinforcing the dikes along the Dutch coast and preparing for the effects of climate change have stimulated a search for innovative dike designs. Triggered by the presence of gently sloped grass-covered dikes that merge smoothly into the adjacent salt marshes along the German Wadden Sea coast,we assessed the potential costs and benefits of just such a ‘Wide Green Dike’ along the Dutch Wadden Seacoast, compared to the ‘Traditional Dike’, which is now used. The traditional dike has a steeper seaward slope and a stone or asphalt revetment along the dike toe. The assessment criteria were identified by local experts. We investigated, particularly, the spatial impact of a Wide Green Dike on the adjacent saltmarshes under various climate scenarios. We also looked at the initial costs and clay demand for both dike designs. Furthermore, we conducted a quick-scan of the vegetation present halfway up the seaward slope of a traditional dike in the Netherlands and a Wide Green Dike nearby in Germany. Our analysis revealed four primary advantages of use of a Wide Green Dike along the Dutch part of the Dollard estuary: lower initial costs (based on standard unit prices), greater ease of doing repairs, increased adaptability and enhanced spatial quality compared to a traditional dike. Both types of dike were designed to withstand an extreme storm surge with an occurrence probability of 1/4000 years. Both fully met legally mandated engineering standards as well. Though the required crest height is comparable for both designs, the WideGreen Dike had a larger areal footprint, and would overlap more Natura 2000 area than a traditional dike.There would thus be a trade-off concerning salt-marsh area. Moreover, the vegetation examined halfway up the seaward slope of the German Wide Green Dike offered little ecological value. Nonetheless, cyclic harvesting of sediment for periodic dike reinforcement appeared to be a sustainable option for adapting to future sea level rise.

 • Modelling strains of soft soils

  Auteurs: Teunissen, J.A.M.; Zwanenburg, C. (2017)
  Gepubliceerd in: Procedia engineering, volume 175 (2017), pagina 165-174

  Deformations in soft soil are generally large due to the low stiffness. This behaviour requires a large deformation continuum approach. Here the focus will be on the strength of soft soils, especially peat. Peat is modelled with an elastic model with isotropic undrained shear strength. This study shows that elasticity and plasticity become entangled for soft materials. It is shown that classical solutions of plasticity theory do not apply for these materials, because the elastic component of the strains does not become negligible. And the small strain plasticity theory underestimates the strength of soft materials. The first part describes the simulations of a strip footing problem on soft soil. The second part describes a plate bearing test on peat in a large triaxial test apparatus and the numerical simulation of this experiment. The same simple model has been used to analyse this test. The simulation captures the essential features of the test i.e. the load curve and deformation pattern.

 • Integrated hazard, risk and impact assessment of tropical marine sediments from Tema Harbour (Ghana)

  Auteurs: Botwe, B.O.; Schipper, C.A. (2017)
  Gepubliceerd in: Chemosphere (2017), pagina 1-43

  The potential ecological hazard, risk and impact of tropical marine sediments from the Tema Harbour (Greater Accra, Ghana) was investigated by integrating Corophium volutator and Hediste diversicolor whole-sediment toxicity bioassays with data on the metals (Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, Zn and As) concentrations of the sediments. The whole-sediment toxicity bioassay results showed that sediments of the Tema Harbour are potentially hazardous to marine benthic invertebrates. C. volutator exhibited a higher vulnerability to the sediment toxicity than H. diversicolor, although the latter showed higher biota-sediment accumulation factors for the investigated metals. Statistically significant correlations were observed between C. volutator mortality and sediment Cd concentration and between H. diversicolor mortality and sediment Cu concentration. Comparison of metal concentrations with international action levels for contaminated sediment disposal indicates that the Tema Harbour sediments contain potentially hazardous concentrations of Cu and Zn. This study shows that sediments from the Tema Harbour are not suitable for disposal at sea without remediation. There is, therefore, a need to improve environmental management and regulate the disposal of dredged material originating from the Tema Harbour.

12Page 3 of Array345