Publicaties

3838 resultaten

 • Stabiliteit van zandgevulde geotextiele tubes onder golfaanval

  Auteurs: Steeg, P. van; Vastenburg, E.; Bezuijen, A. (2011)
  Gepubliceerd in: Geotechniek, volume 15 (2011) nummer 1, pagina 78-81

 • Diepe ondergrond is de bouwsteen voor bovengrondse uitdagingen

  Auteurs: Maring, L.; Duijn, M.; Kuip, M. van der (2010)
  Gepubliceerd in: ROMagazine, volume 28 (2010) nummer 9, pagina 42-43

  De groeiende behoefte aan alternatieve energiebronnen en de steeds striktere doelen voor het behalen van emissiereducties maken het gebruik van de diepe ondergrond voor duurzame ontwikkelingen steeds aantrekkelijker. Zo wordt in toenemende mate aardwarmte gebruikt voor verwarming van gebouwen en woningen en zijn er initiatieven voor ondergrondse opslag van aardgas of CO2. En dat zijn nog maar drie van de vele voorbeelden waarbij de 'diepe ondergrond' mogelijkheden biedt voor het oplossen van bovengrondse ambities. TNO en Deltares brachten voor de provincies Drenthe, Groningen en Friesland in kaart hoe die boven- en ondergrondse functies zich tot elkaar verhouden en welke mogelijkheden er liggen voor lokaal, regionaal, provinciaal oflandelijk beleid. De gehanteerde methode is ook voor andere overheden een goede basis voor duurzaam beleid.

 • Temperatuurmeting laat effecten WKO-systeem zien

  Auteurs: Doornenbal, P.J.; Westerhoff, R.S.; Sommer, W.; Hoogendoorn, R.M. (2011)

  Bij het warmte-koudeopslagsysteem op universiteitscampus De Uithof in Utrecht worden continue in-situ temperatuurmetingen uitgevoerd. Verschillen in infiltratiecapaciteit van de filters komen aan het licht en het gedrag van het systeem onder de grond.

 • Wat kunnen wij leren van de Mexicaanse griep? : the magic of geotechnics

  Auteurs: Deen, J.K. van; Karstens, S.A.M. (2010)
  Gepubliceerd in: Geotechniek, volume 14 (2010) nummer 2, pagina 30-32

 • Goede monitoring levert wat op

  Auteurs: Marsman, A.; Geer, F.C. van; Tromp, G. (2009)

  Om hun taak goed uit te kunnen oefenen, hebben waterbeheerders kennis nodig van het watersysteem.

 • Damwandproef Raamsdonkveer : observaties tijdens het in- en uittrillen van damwanden

  Auteurs: Meijers, P.; Tol, A.F. van (2009)
  Gepubliceerd in: Geotechniek, volume 13 (2009) nummer 2, pagina 40-44

  Bij het in- en uittrillen van damwanden treedt vaak maaiveldzakking op. Deze zakking kan nadelige gevolgen hebben voor objecten in de omgeving, zoals leidingen, gebouwen, wegen en spoorwegen. Voor de validatie van een nieuw model om deze zakkingen te voorspellen is een goed geïnstrumenteerde damwandproef uitgevoerd. In dit artikel worden de achtergrond van de damwandproef, de proefopzet en de meest interessante meetresultaten beschreven.

 • Spelvormen bij de ontwikkeling van een watergebiedsplan bij Stichtse Rijnlanden

  Auteurs: Menkveld, A.; Ottow, B.T. (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 6, pagina 24-25

  Belangengroeperingen beschuldigen de overheid er soms van figuurlijk een spelletje met hen te spelen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft letterlijk, en met positief effect, een spel gespeeld met degenen die betrokken waren bij de ontwikkeling van een watergebiedsplan. Vertrouwen, dat een belangrijke rol speelt in zo’n ontwikkelingsproces, groeit wanneer de deelnemers zich in elkaar kunnen verplaatsen. Een manier om dat te bereiken, is het gebruik van spelvormen. Tijdens de ontwikkeling van het watergebiedsplan ‘Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal’ heeft het hoogheemraadschap, met steun van het Europese project NeWater, spelvormen ingezet.

 • Verkennend modelleren : inzicht in het effect van onzekerheden

  Auteurs: Mens, M.J.P.; Dahm, R. (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 11, pagina 46-49

 • RO-module voor interactief waterbeheer

  Auteurs: Kuijper, M.J.M.; Hendriksen, G. (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 13, pagina 33-35

  De beleidsmatige benadering in de ruimtelijke planvorming lijkt vaak moeilijk te combineren met de sterk technische wijze waarop grondwatermodellen de werkelijkheid benaderen. Nog te vaak worden grondwaterinformatie en modeluitkomsten als ‘ingewikkeld’ en ‘lastig’ ter zijde geschoven. Toch bieden kaarten en modellen veel bruikbare informatie, die het planvormingsproces ten goede kan komen. Denk maar aan het voorkómen van wateroverlast in nieuwe woonwijken of de gevoelsmatig vaak onmogelijke combinatie van herstel van natte natuurgebieden en het tegengaan van natschade aan nabijgelegen landbouwgewassen. Ten behoeve van deze vraagstukken hebben Deltares en Waterschap Regge en Dinkel de Ruimtelijke Ordening Module ontwikkeld die grondwaterinformatie en ruimtelijke planvorming nader tot elkaar brengt.

 • Terugdringen van prioritaire stoffen in de Maas

  Auteurs: Joziasse, J.; Rijk, S. de (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 19, pagina 12-14

313314Page 315 of Array315316317