Publicaties

3805 resultaten

 • Beoordelingsmethodiek Overstromingseffecten in Beekdalen BOB

  Auteurs: Beumer, V.; Wirdum, G. van; Lebbink, M.J.I.; Ellen, G.J. (2010)

  De beoordelingsmethodiek Overstromingseffecten in Beekdalen (BOB) is het resultaat van een met subsidie van de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem uitgevoerd onderzoek. Hiermee wordt geprobeerd een brug te slaan tussen de denkwereld van ecohydrologisch onderzoek en de praktijk van het waterbeheer zowel als het natuurbeheer.

 • Spatial wind input for HBC production runs : SBW-belastingen : phase 3 and conclusions of subproject "Wind modelling"

  Auteur: Waal, H. de (2010)

 • Slibmodellering kwaliteitsaspecten : resultaten 2009

  Auteurs: Kessel, T. van; Friocourt, Y.F.; Kuijper, C.; Bruens, A.W.; Tonnon, P.K.; Maren, D.S. van (2010)

  Applied mud-related research has been carried out by Deltares / Delft Hydraulics in the framework of Voortschrijdend Onderzoeks Programma Slib (VOP-slib) since 2006. The objective of VOP is to carry out applied research to support managerial issues. It forms a link between more fundamental research (often carried out at Universities) and engineering applications. It focuses on the development and application of models or knowledge rules which can be readily applied to assess the impact of changes to the natural system or the autonomous development hereof. This report presents the results of the activities in the framework of the project ‘VOP-slib’ in 2009.

 • Quick scan peilbesluit IJsselmeergebied 2013

  Auteurs: Meijer, K.S.; Delsman, J.R.; Prinsen, G.F.; Snijders, W.J.M. (2010)

  Quick scan naar de haalbaarheid en effecten van verschillende peilvarianten met extra opzet van het zomerpeil van maximaal 30cm, tot +0,10m NAP op het IJsselmeer en Markermeer en tot +0,25m NAP op de Veluwerandmeren.

 • Inventarisatie knelpunten KRW-deelmaatlatten in de rijkswateren

  Auteurs: Kouwen, L.A.H. van; Reeze, A.J.G.; Geest, G.J. van (2010)

  De afgelopen jaren zijn de KRW-maatlatten voor rijkswateren breed toegepast. Met de maatlatten is een inschatting gemaakt van de ecologische toestand. Op basis van de eerste resultaten zijn hieruit maatregelen afgeleid indien het oordeel aangaf dat de toestand onvoldoende (matig, ontoereikend, slecht) was. Bij diverse maatlatten zijn echter problemen geconstateerd. Deze kunnen veroorzaakt worden door onjuiste bemonsteringstechniek, berekeningswijze, interpretatie van resultaten of doordat monitoring en maatlatten niet goed op elkaar aansluiten. Hierdoor is het mogelijk dat de maatlatten geen goede weergave geven van de daadwerkelijke ecologische toestand, wat kan leiden tot het abusievelijk programmeren van maatregelen in waterlichamen waartoe geen noodzaak is, juist het omgekeerde of tot maatregelen die niet aansluiten bij aanwezige drukken. In september 2009 is door RWS een aanzet gemaakt met het benoemen van mogelijke verbeterpunten voor de huidige KRW-maatlatten en onderliggende monitoring. Deze studie heeft als doel hier dieper op in te gaan door een meer volledig overzicht te maken van de problemen met de maatlatten in rijkswateren, deze te prioriteren en voor de belangrijkste knelpunten suggesties voor een mogelijke verbetertraject te bieden. Het resultaat kan aanleiding geven tot concrete aanpassing of herziening van de maatlatten die in een vervolg opgepakt kunnen worden.

 • GRADE 2009

  Auteurs: Kramer, N.L.; Winsemius, H.C.; Keizer, O. de (2010)

  The project GRADE (Generator of Rainfall and Discharge Extremes) is a new methodology to provide a better physical basis for the estimation of the design discharge of the main Dutch rivers compared to the present method based on frequency analysis of extreme discharge values. GRADE can also be used for the determination of the shape of the design hydrograph, important for the duration of the stress on the river dikes, for the assessment of the impact of scenarios, such as climate change or major changes in the river geometry, as well as for the impact of measures on the design discharge hydrograph on the Rhine and Meuse river in the Netherlands This report describes investigations and developments to the GRADE instrument for the Meuse and Rhine rivers performed in 2009.

 • Nederland leeft met vismigratie : 1. Inventarisatie wensen en behoeften waterbeheer en andere stakeholders ; 2. Werkwijze vrij migratieroutes

  Auteurs: Wanningen, H.; Buijse, A.D.; Herk, J. van; Kouwen, L.A.H. van (2010)

  Middels het project “Nederland leeft met vismigratie” is in 2007/2008 een landelijk overzicht gemaakt van de voor vissen belangrijke migratieroutes, prioritaire knelpunten en de ligging van vispassages. In totaal is door de waterbeheerders van meer dan 2600 knelpunten informatie aangeleverd over o.a. de exacte ligging, het type waterlichaam, de aard van het knelpunt, de aanwezigheid van een migratievoorziening, de prioriteit en planning om een voorziening aan te brengen. Op de internetsite www.vismigratie.nl zijn de resultaten van de studie terug te vinden. DG Water heeft Deltares gevraagd om in overleg met Stowa, de Waterbeheerders en andere direct betrokken organisaties het nut en de noodzaak van landelijke communicatie, kennisuitwisseling, overzicht en samenwerking in beeld te brengen. Bijvoorbeeld via de voortzetting van “Nederland leeft met Vismigratie” (NLmV). Doel van deze studie is tweeledig: 1. het in beeld brengen van ideeën, wensen en behoeften rondom het thema vismigratie en een landelijk vervolgtraject van het project “Nederland leeft met vismigratie” ; 2. het opzetten van een landelijke werkwijze om vrije vismigratieroutes te kwalificeren en op kaart weer te geven.

 • Predictions of cyanobacterial scums in Lake Gooimeer

  Auteurs: Burger, D.F.; Hulsbergen, R.P.; Groot, S. (2010)

  The purpose of this study is to test the existing EWACS model framework (Deltares, 2008, 2009) in Lake Gooimeer over the 2009 summer, comparing the model output with more detailed field validation data to provide a much better assessment of model performance than what was possible in the previous studies. The results of the study indicate that model assessment remains extremely difficult when comparing the different sources of non-quantitative field data to the model output in order to score overall model performance.

 • Large scale physical model tests on the stability of geotextile tubes

  Auteurs: Steeg, P. van; Vastenburg, E.W. (2010)

 • Invloed van steden en klimaatverandering op de Rijn en de Maas

  Auteurs: Rijk, S. de; Keizer, O. de; Wit, M. de; Ven, F.H.M. van de (2010)

  Verstedelijking en het bijbehorende stedelijk waterbeheer in het stroomgebied is een belangrijke factor voor de waterkwaliteit. Daarnaast is, zeker tijdens droge perioden, de invloed van wateronttrekkingen en lozingen op de afvoer van Rijn en Maas niet te verwaarlozen. Zo bestaat het debiet van de Maas tijdens een droge zomer voor een groot deel uit het effluent van stedelijke gebieden. Deze studie brengt in beeld hoe belangrijk die stedelijke gebieden in het Rijn- en Maasstroomgebied zijn voor de kwaliteit en kwantiteit van het rivierwater. Naast de huidige situatie kijken we ook naar scenario’s voor het vervolg van de 21ste eeuw. Zo’n blik op de toekomst helpt te beoordelen of we de komende decennia in Nederland nog steeds kunnen rekenen op een voldoende en schone toevoer van water uit Rijn en Maas. Het onderzoek is verkennend van aard en is mede bedoeld om hiaten in de kennis op te sporen en aanbevelingen te geven voor vervolgonderzoek. Bovendien is niet alle benodigde data beschikbaar. Daarom is de uitvoering van het hier gepresenteerde onderzoek beperkt tot het adresseren van de volgende drie vragen: 1. Wat zijn de huidige waterstromen in het Maas- en Rijnstroomgebied? ; 2. In welke mate beïnvloeden stedelijke gebieden zowel kwalitatief als kwantitatief deze waterstromen? ; 3. Wat zijn de gevolgen voor deze waterstromen in Rijn en Maas bij een veranderd klimaat in de toekomst?.

358359Page 360 of Array360361362