Publicaties

3286 resultaten

 • Global inventory of drought hazard and risk modeling tools and resources + Appendix

  Auteurs: Hendriks, D.M.D.; Trambauer, P.; Mens, M.J.P.; Faneca Sanchez, M.; Galvis Rodriguez, S.; Bootsma, H.P.; Kempen, C.M. van (2018)

  This report presents a global inventory of drought hazard and risk modeling tools and resources with global, regional, and national application scales. This global drought risk inventory focuses on a range of applications covering hazard mapping, monitoring and forecasting of hazards, impacts, and risks related to meteorological drought, hydrological drought, agricultural drought, and socio-economic drought. The almost 200 modeling tools and resources included in the inventory consist of indices, datasets, platforms, newsletters/bulletins, modeling software packages, and other tools. The report provides an overview per region and concise descriptions in reports of all drought hazard and risk modeling tools and resources that are currently collected. Besides a general description and its’ main characteristics, for each drought modeling tool and resource, contact information, references, and online links are provided. This enables the user of this inventory to obtain more information and download the tool or resource of interest.

 • Bedrijfseffectentoets beoordelingssystematieken grond en bagger : consequenties milieueffecten en toepasbaarheid

  Auteurs: Vink, J.P.M.; Postma, J. (2018)

  Het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), dat onder meer de grootschalige toepassingen van grond en bagger in oppervlaktewater regelt, wordt op korte termijn bijgesteld. Onderdeel hiervan is een herziening van het Milieuhygiënisch Toetsingskader (MHT) voor grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen. In deze systematiek verschuift de focus van de beoordeling van de samenstelling van de grond naar de invloed op het waterlichaam waarin de grond wordt toegepast. De systematiek van het MHT is gebaseerd op beschikbaarheid van stoffen in plaats van het totaalgehalte in het Bbk. De beschermdoelen zijn afgeleid van de kwaliteitseisen voor grond- en oppervlaktewater. Hiermee worden de uitgangspunten voor het water- en bodembeleid meer gesynchroniseerd. Voor de uitfasering van het huidige Bbk en de implementatie van het MHT in de Omgevingswet dienen inhoudelijke analyses uitgevoerd te worden. Eén hiervan is de uitvoering van een Bedrijfseffectentoets (BET), een instrument om de aard en omvang van de gevolgen van ontwerpregelgeving in kaart te brengen. Het doel van de Bedrijfseffectentoets is om kwantitatief vast te stellen hoe beide beoordelingssystematieken van invloed zijn op het eindoordeel van de milieukwaliteit en daarmee op de toepasbaarheid van grond- en baggerpartijen.

 • Grondwatermodel Rotterdamse havengebied : achtergrondinformatie

  Auteurs: Janssen, G.M.C.M.; Marsman, A.; Klein, J.; Vermooten, J.S.A. (2018)

  Om de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigingen in de haven van Rotterdam te ondersteunen is door Deltares in de afgelopen 15 jaar een grootschalig grondwatermodel gebouwd genaamd Carrot, (Coordinated Approach Remediation ROTterdam). Het grondwatermodel bestaat uit meerdere deelmodellen: (1) een groot stromingsmodel voor de gehele haven met een grove modelresolutie, (2) aparte deelmodellen voor grondwaterstroming met een fijne resolutie voor de gebieden van de Botlek, Europoort, Waalhaven, Eemhaven, Stadshaven en Vondelingenplaat en (3) lokale transportmodellen voor de pluimen van de specifieke bedrijfsterreinen. Het grove stromingsmodel wordt doorgerekend met iMOD-versie (Release nr 4.2.1) van MODFLOW en neemt de effecten van dichtheidsstroming niet mee. Met behulp van dit grove stromingsmodel worden de randvoorwaarden op de randen van de deelmodellen (vaste stijghoogten) berekend. De stromingsmodellen van de deelgebieden worden doorgerekend met een iMOD-versie van SEAWAT (Deltares-versie swt_v4) , waarin de dichtheidseffecten wel worden meegenomen. De transportmodellen worden op basis van de met SEAWAT berekende fluxen doorgerekend met een iMOD-versie van MT3D (imod-wq_svn275_x64r.exe). Dit rapport is hoofdzakelijk bedoeld ter ondersteuning voor de huidige en toekomstige gebruikers van het grondwatermodel. Dit zijn de gemeente Rotterdam, het havenbedrijf, de bedrijven in het gebied en hun adviseurs en Deltares.

 • Maatregelverkenning voor het Deltaprogramma Zoetwater : eerste beeld voor fase 2

  Auteurs: Mens, M.J.P.; Delsman, J.R.; Kramer, N.L.; Pouwels, J.R.; Loos, S.; Velden, C.L. ten; Gijsbers, P.J.A.; Prinsen, G.F.; Huismans, Y.; Heynert, K. (2018)

  Dit rapport beschrijft de modelberekeningen en analyses die zijn uitgevoerd om tot een eerste beeld te komen van de effecten van mogelijke maatregelen voor de zoetwatervoorziening van Nederland in de huidige situatie en voor Deltascenario Warm2050. Hierbij ging het voornamelijk om maatregelen die tot bovenregionale afwegingen kunnen leiden. Met bovenregionale afwegingen wordt bedoeld dat het effect van een maatregel in de ene regio of ten behoeve van een gebruiksfunctie een significant effect heeft op een andere regio of gebruiksfunctie. In dit eerste beeld is naar de hydrologische en waterhuishoudkundige effecten gekeken. In 2019 zal de volgende stap in het proces van het Deltaprogramma Zoetwater ook aandacht besteden aan de economische aspecten van de afwegingen.

 • A multispectral Bayesian classification method for increased acoustic discrimination of seabed sediments using multi-frequency multibeam backscatter data

  Auteurs: Gaida, T.C.; Tengku Ali, T.A.; Snellen, M.; Amiri-Simkooei, A.; Dijk, T.A.G.P. van; Simons, D.G. (2018)
  Gepubliceerd in: Geosciences, volume 8 (2018) nummer 12, pagina 1-25

  Multi-frequency backscatter data collected from multibeam echosounders (MBESs) is increasingly becoming available. The ability to collect data at multiple frequencies at the same time is expected to allow for better discrimination between seabed sediments. We propose an extension of the Bayesian method for seabed classification to multi-frequency backscatter. By combining the information retrieved at single frequencies we produce a multispectral acoustic classification map, which allows us to distinguish more seabed environments. In this study we use three triple-frequency (100, 200, and 400 kHz) backscatter datasets acquired with an R2Sonic 2026 in the Bedford Basin, Canada in 2016 and 2017 and in the Patricia Bay, Canada in 2016. The results are threefold: (1) combining 100 and 400 kHz, in general, reveals the most additional information about the seabed; (2) the use of multiple frequencies allows for a better acoustic discrimination of seabed sediments than single-frequency data; and (3) the optimal frequency selection for acoustic sediment classification depends on the local seabed. However, a quantification of the benefit using multiple frequencies cannot clearly be determined based on the existing ground-truth data. Still, a qualitative comparison and a geological interpretation indicate an improved discrimination between different seabed environments using multi-frequency backscatter.

 • A hybrid surrogate modelling strategy for simplification of detailed urban drainage simulators

  Auteurs: Mahmoodian, M.; Carbajal, J.P.; Bellos, V.; Leopold, U.; Schutz, G.; Clemens, F.H.L.R. (2018)
  Gepubliceerd in: Water resources management : an international journal (2018), pagina 1-16

  Urban drainage modelling typically requires development of highly detailed simulators due to the nature of various underlying surface and drainage processes, which makes them computationally too expensive. Application of such simulators is still challenging in activities such as real-time control (RTC), uncertainty quantification analysis or model calibration in which numerous simulations are required. The focus of this paper is to present a rather simple hybrid surrogate modelling (or emulation) strategy to simplify and accelerate a detailed urban drainage simulator (UDS). The proposed surrogate modelling strategy includes: a) identification of the variables to be emulated; b) development of a simplified conceptual model in which every component contributing to the variables identified in step (a) is replaced by a function; c) definition of these functions, either based on knowledge about the mechanisms of the simulator, or based on the data produced by the simulator; and finally, d) validation of the results produced by the surrogate model in comparison with the original detailed simulator. Herein, a detailed InfoWorks ICM simulator was selected for surrogate modelling. The case study area was a small urban drainage network in Luxembourg. An emulator was developed to map the rainfall time series, as input, to a storage tank volume and combined sewer overflow (CSO) in the case study network. The results showed that the introduced strategy provides a reliable method to simplify the simulator and reduce its run time significantly. For the specific case study, the emulator was approximately 1300 times faster than the original detailed simulator. For quantification of the emulation error, an ensemble of 500 rainfall scenarios with 1 month duration was generated by application of a multivariate autoregressive model for conditional simulation of rainfall time series. The results produced by the emulator were compared to the ones produced by the simulator. Finally, as an indicator of the emulation error, distributions of Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) between the emulator and simulator results for prediction of storage tank volume and CSO flow time series were presented.

 • Wave overtopping over coastal structures with oblique wind and swell waves

  Auteurs: Werf, I.M. van der; Gent, M.R.A. van (2018)
  Gepubliceerd in: Journal of marine science and engineering, volume 6 (2018) nummer 4, pagina 1-13

  Most guidelines on wave overtopping over coastal structures are based on conditions with waves from one direction only. Here, wave basin tests with oblique wave attack are presented where waves from one direction are combined with waves from another direction. This is especially important for locations where wind waves approach a coastal structure under a specific direction while swell waves approach the coastal structure under another direction. The tested structure was a dike with a smooth and impermeable 1:4 slope. The test programme consisted of four types of wave loading: 1. Wind waves only: “sea” (approaching the structure with an angle of 45o); 2. Wind waves and swell waves from the same direction (45o); 3. Wind waves and swell waves, simultaneously from two different directions (45o and -45o, thus perpendicular to each other); 4. Wind waves, simultaneously from two different directions (45o and -45o, thus perpendicular to each other). Existing guidelines on wave overtopping have been extended to predict wave overtopping discharges under the mentioned types of wave loading (oblique sea and swell conditions).

 • Climate change, coasts and coastal risk

  Auteurs: Ranasinghe, R.; Jongejan, R. (2018)
  Gepubliceerd in: Journal of marine science and engineering, volume 6 (2018) nummer 4, pagina 1-4

  Editorial to a special issue. To avoid unacceptable future risks, due to coastal hazards and/or sub-optimal land use, it is imperative that risk informed and sustainable coastal planning/management strategies are implemented sooner rather than later. This requires comprehensive coastal risk assessments which combine state-of-the-art consequence (or damage) modelling and coastal hazard modelling. Apart from being of crucial importance to coastal managers/planners, this type of risk quantification will also be invaluable to the insurance and re-insurance industries for insurance pricing, which may have a follow-on effect on coastal property values. However, the present level of knowledge on generally applicable coastal hazard and risk assessment approaches, especially at local scale (~10 km) is rather limited. This special issue contains 13 papers that aim to address this knowledge gap.

 • Deltascenario's voor de 21e eeuw - Actualisering 2017 : achtergrondrapport over gebruiksfuncties en sectoren

  Auteurs: Wolters, H.A.; Hunink, J.C.; Delsman, J.R.; Lange, G.J. de; Born, G.J. van den; Reinhard, S. (2018)

  Dit rapport bevat de achtergrondinformatie bij het rapport ‘Deltascenario’s voor de 21e eeuw - Actualisering 2017’. Per sector of gebruiksfunctie (landbouw, natuur, stedelijk gebied, drinkwater, koelwater, koel- en proceswater industrie, scheepvaart, doorspoeling, peilbeheer veenweidegebieden) is in tabelvorm de informatie weergegeven die gebruikt is bij de opbouw van de verhaallijnen van de scenario’s en bij de doorvertaling ervan naar de modellering. Daarbij komen de uitgangspunten aan de orde over eventuele veranderingen in ruimtegebruik, wat als staand beleid is aangenomen, welke autonome maatregelen zijn verondersteld, welke economische parameters van belang zijn, en op welke manier de waterkwaliteit van belang kan zijn. Voor het opstellen van dit rapport heeft overleg plaats gevonden met externe betrokkenen en deskundigen van KNMI, WEnR, Schuttevaer, TUDelft, de Bakelse Stroom, CEDelft, NederlandICT en het project ‘Adaptieve aanpak drinkwatervoorziening op de lange termijn’.

 • Numerical prediction of integrated wave loads on crest walls on top of rubble mound structures

  Auteurs: Jacobsen, N.G.; Gent, M.R.A. van; Capel, A.; Borsboom, M. (2018)
  Gepubliceerd in: Coastal engineering : an international journal for coastal, harbour and offshore engineers, volume 142 (2018), pagina 110-124

  Wave loads on crest walls on top of rubble mound structures determine the size of these crest walls. For the design of crest walls some design guidelines exist, but their validity is limited to particular designs of the cross section (berm, no berm, toe, armour layout, protruding crest element, etc). The present work addresses the validation of OpenFoam/waves2Foam for the prediction of integrated forces on crest wall elements against a new set of experimental data in order to obtain a numerical model that can be applied for a wider field of application than the existing empirical guidelines. One key concern for the accurate modelling of wave loads is the spurious entrapment of air between the water surface and structural elements. The solution developed for this problem is a boundary condition that allows for air ventilation, while enforcing a predefined head loss characteristic. Compared to the existing technique of introducing small meshed tubes through the structure, the new method does not lead to excessive time-step limitations and is therefore more efficient (a practical case was accelerated by a factor 20). The new boundary condition is validated against experimental data of forces on bridge decks with girders. Subsequently, the numerical model is validated against experimental data for loads on crest wall elements from new experiments conducted in a wave flume. The comparison between numerical and experimental data is made both in the time domain and as probability of exceedance. Special emphasis is given to the openness of the faces of the crest wall to mimic the effect of mixing of water and air during the wave impact. Finally, the validated model is applied to evaluate the forces on crest walls as a function of the elevation of the crest wall with respect to the still-water level. This effect is of interest, since the level of the crest wall element is only tested to a limited extent in laboratory experiments and the bottom face was mainly wetted or submerged during these tests (existing empirical formulations). The numerical results are compared to an empirical design formulation [Pedersen, 1996] and conclusions on the general applicability of this particular empirical design formulation are presented. The effect of the shape of the wave spectrum on the resulting forces is investigated in a preliminary fashion.

34Page 5 of Array567