Onderzoek naar opties voor kwaliteitseisen voor verspreiding van PFAS houdende zoute baggerspecie in kustwateren

In voorliggende studie is de consequentie onderzocht van het uitbreiden van de huidige
stoffenlijst in de Zoute Baggertoets (ZBT) met PFAS-verbindingen.
Uit het brede scala aan PFAS verbindingen zijn drie verbindingen geselecteerd waarvoor
toetswaarden zijn opgesteld, te weten: 1. Het gehalte aan PFOS in baggerspecie, omdat
deze stof in relatief hoge gehalten voorkomt in sediment en het sterkst accumuleert in
zeevis en zeezoogdieren, 2. Het gehalte aan EtFOSAA en 3. het gehalte aan MeFOSAA
omdat beide stoffen in relatief hoge gehalten kunnen voorkomen in havensediment en in het
milieu omgezet worden tot PFOS (zogenaamde precursors) en 4. de som van de gehalten
aan PFOS, EtFOSAA en MeFOSAA