D-Sheet PilingIn 2018 is Nederland geteisterd door extreem weer. Van zeer zware stormen en extreme neerslag tot extreme droogte en langdurige hitte en de gevolgen daarvan, zoals stedelijke wateroverlast, problemen met zout indringing en beperkte scheepvaart tijdens lage Rijn afvoeren. We leven in een veranderend klimaat met een onzekere toekomst, waarbij extreme weersituaties vaker op zouden kunnen treden. Ontwerp en beheer worden daardoor steeds complexer en vragen om een integrale aanpak. Als antwoord op deze uitdagingen biedt Deltares een krachtig simulatiesoftwarepakket: D-HYDRO Suite, een pakket dat speciaal is gericht op een integrale aanpak van kustgebieden, estuaria, rivieren en landelijk & stedelijk gebied.

D-Sheet Piling wordt gebruikt voor het ontwerpen van damwandconstructies en horizontaal belaste (enkele) palen. Naast opties die normaal in dergelijke software wordt aangetroffen beschikt D-Sheet Piling over een aantal specifieke opties voor het ontwerpen van damwandconstructies en horizontaal belaste (enkele) palen:

 • Automatische interpretatie van sonderingen. Sonderingen kunnen worden ingelezen, zowel in GEF-formaat als online uit BRO/DINO en daarna automatisch geïnterpreteerd worden naar een 1D grondprofiel.
  Optimalisatie damwandlengte. De kritische lengte voor de damwandplank kan automatisch worden bepaald door de lengte te reduceren totdat de constructie bezwijkt of totdat onacceptabele vervormingen optreden.
  Veiligheid. D-Sheet Piling controleert de veiligheid van de damwandconstructie voor één of meerdere door de gebruiker geselecteerde bouwfasen. Het programma toetst daarbij op partiële veiligheidsfactoren, volgens de Nederlandse Annex of de Belgische Annex van de Eurocode 7. De gebruiker kan desgewenst ook een eigen set partiële veiligheidsfactoren gebruiken.
  Stabiliteit van ankerwanden. De stabiliteit van ankerwanden kan getoetst worden aan de hand van de methode Kranz.
  Globale stabiliteit.  Een Bishop glijvlak analyse wordt gebruikt om de globale veiligheid van de gehele constructie te toetsen.
  Controle op uitvoerbaarheid.  De damwand berekening kan op uitvoerbaarheid getoetst worden door ze te vergelijken met bestaande ervaringen of op basis van NVAF-ervaringslijnen. Daarnaast kan een voorspelling worden uitgevoerd op de uitvoerbaarheid van de ontworpen constructie.