Nature Based Engineering

Innovatieve, meer natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid, waterzuivering en wateropslag in drukbevolkte deltagebieden daar gaat het om in ons Nature Based Engineering dossier. Het is inmiddels duidelijk dat zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte en periodes van extreme neerslag klimaateffecten zijn waartegen we ons moeten wapenen. En hierbij kunnen we de natuur een handje laten helpen.
Rotterdam Urban Park (credits Pixabay)

Rotterdam Urban Park

Zo beschermen planten en bomen onze dijken tegen golfslag, houden water vast bij droogte of extreme neerslag en verbeteren de waterkwaliteit. Nog meer voordelen; ze houden CO2 vast en verhogen de natuurwaarde van een gebied. We wonen nu eenmaal graag in een natuurlijke groene omgeving, daardoor voelen we ons goed en blijven we gezond. In de stad draagt groen bijvoorbeeld bij aan het verminderen van de hittestress.

Natuurlijke oplossingen tegen overstroming

Ria Formosa, Portugal

Ria Formosa, Portugal

Traditionele oplossingen als harde dijken voldoen soms niet meer aan de wensen van de maatschappij, of er is een enorme investering nodig om ze te verhogen en verstevigen. Deltares draagt met onderzoek, modellen en experimenten bij aan een alternatieve aanpak. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om geleidelijke zandsuppletie voor de kust, waarbij het ecosysteem minder wordt geschaad. Of het aanleggen van zachte vooroevers, die een golfdempende werking hebben. Zo hoeft de dijk erachter minder verzwaard of verhoogd te worden. We doen dit in Nederland al met diverse partijen samen. Maar ook buiten Nederland groeit de interesse voor natuurlijke oplossingen. Door bijvoorbeeld het herstellen van mangrovebossen krijgen bewoners weer een veilige kuststrook en herstelt de natuur zich. Door suppletie in combinatie met bestaande harde beschermingsmaatregelen worden de zandstranden veilige barrières tussen de zee en het achterland. Maatwerk en validatie van de oplossing is wat Deltares hier biedt.

Schoon water met kennis van hydrologisch en ecologisch systeem

Schoon en gezond water is waardevol voor mens en natuur. Als drinkwater maar ook voor de productie van voedsel of als grondstof voor de industrie. Met de kennis die Deltares heeft over industriële intake- en outfall installaties, waterkwaliteit en ecologie geven we antwoord op de vraag: ‘Hoe zorg je ervoor dat het water dat is gebruikt weer schoon wordt en het milieu gespaard ? Deltares is in staat om mee te denken over functioneel ontwerp, de effectiviteit van de gekozen oplossing of installatie. Doordat wij grondige kennis hebben van het hydrologisch en ecologisch systeem. Wij weten welke stoffen er via natuurlijke processen kunnen worden afgebroken, hoe je dit toepast en we kunnen aantonen dat de waterkwaliteit en ecologie echt beter is. In onze laboratoria en faciliteiten test Deltares innovaties op dit gebied. We stellen daar maar ook in de praktijk vast of het werkt. Samen met anderen werken we aan oplossingen voor Nederland, maar ook in het buitenland als onafhankelijk adviseur van bijvoorbeeld overheden en NGO’s.

Water opslaan

Waterberging Hooge Boezem, photo Frans Berkelaar

Waterberging Hooge Boezem, photo Frans Berkelaar (Flickr)

Te veel, te vies en te weinig. Er kan veel misgaan met ons kostbare water. Door water te bewaren voor drogere tijden lijkt een oplossing gevonden. Maar waar kun je dat water het beste opslaan, waar vind je een natuurlijke omgeving waar kwaliteit en kwantiteit worden gegarandeerd. Deltares biedt bestuurders inzicht in de kostenbesparing en effectiviteit van opslag middels natuurlijke oplossingen. Met onze hydrologische- en waterkwaliteitssoftware is het goed mogelijk de afweging voor een ecologisch verantwoorde wateropslag te maken. En met onze simulatietools zijn ze ook nog goed uit te leggen aan stakeholders. Wateroverlast, hittestress en watertekort in één aanpak. Voor grondwater maken we overzichtskaarten. U weet dan waar, hoeveel en hoe bruikbaar het water is en hoe dit optimaal beheerd moet worden. We doen dit samen met de overheden, steden, industrie en andere kennisinstellingen.

Met de juiste kennis in de basis valt er in uw watermanagement en – beheer ook te kiezen voor duurzame en natuurlijke oplossingen. Wij helpen graag.