Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater: wat zijn de hotspots en hot moments?

De waterkwaliteit in landbouwgebieden is de afgelopen dertig jaar verbeterd, maar nog onvoldoende om de doelen voor de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen. De overheid pleit voor regionaal maatwerk voor het oplossen van het nutriëntenprobleem. Dit vraagt ook om maatwerk in monitoring. Zonder een duidelijk beeld van de ‘hotspots’ en ‘hot moments’ van nutriëntenverliezen staat een gebiedsgerichte aanpak op losse schroeven. In deze webinar laten we u zien hoe u, door slim te meten, een gerichte aanpak kunt formuleren.

 

Signaleren hotspots en hot moments

Onderzoekers Joachim Rozemeijer en Bas van der Grift leggen u uit hoe innovatieve en slimme meettechnologieën kunnen helpen bij het realiseren van de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. Op basis van continue metingen hebben zij op verschillende locaties vastgesteld wanneer en via welke routes nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen. Met metingen tot in de haarvaten van Nederlandse en Belgische landbouwgebieden laten we zien hoe groot de ruimtelijke verschillen in nitraatconcentraties zijn. In veel stroomgebieden blijken enkele hotspots de oorzaak van te hoge nutriëntenconcentraties en kunnen de waterkwaliteitsdoelstellingen met een zeer gerichte aanpak worden gehaald.

Leren van Vlaanderen

De ervaringen in Vlaanderen tonen aan dat men met behulp van detailmetingen tot een afbakening van de probleemgebieden kan komen. Binnen deze gebieden is al enkele jaren een intensief bewustwordingsproces van de landbouwers gaande. Niet alleen de resultaten van nitraatmetingen in water maar ook de stikstofoverschotten in het bodemprofiel in het najaar worden gemeten. Dit alles moet de landbouwers meer bewust maken van hun bemestingspraktijken.

Interactie

Tijdens de webinar en na afloop was er ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

 

Deze webinar wordt u aangeboden door vakblad H20 en valt samen met de publicatie van het kennismagazine Water Matters van 26 juni, waarin dit onderzoek (naast andere onderzoeken) is opgenomen. Geïnteresseerden kunnen dit nummer bestellen via het Koninklijk Nederlands Waternetwerk, info@waternetwerk.nl /070-3222765.