Wetenschappelijk eindadvies ANT IJsselmeergebied

Noordhuis, R., S. Groot, M. Dionisio Pires & M. Maarse (2014). Deltares

 

Voor het IJsselmeer en het Markermeer-IJmeer zijn in 2009 Natura 2000 instandhoudingsdoelen vastgesteld. Daarbij is besloten om geen herstelopgaven te formuleren voor een tiental vogelsoorten waarvan de aantallen voorafgaand aan het
formuleren van de doelen waren afgenomen (neergaande trends). In plaats daarvan zijn behoudsdoelen opgesteld op basis van de situatie in de periode 1999-2003. In combinatie daarmee heeft Rijkswaterstaat onderzoek toegezegd naar de oorzaken van de neergaande trends, naar de mogelijkheden om deze trends te keren en naar de kosten die daarmee gemoeid zijn. Op basis van deze toezegging is de ANT studie uitgevoerd (2009-2013). De Raad van State heeft (tijdens dit ANT onderzoek) op 14 december 2011, naar aanleiding van een rechtszaak over de hoogte van de draagkracht die in een aantal instandhoudingsdoelen werd voorgeschreven, een uitspraak gedaan die ertoe heeft geleid dat de instandhoudingsdoelen van enkele soorten visetende watervogels in het IJsselmeer naar boven werden bijgesteld. De resultaten van deze ANT-IJG studie vormen de basis voor een advies over haalbare en uitvoerbare Natura-2000 doelen. Het ministerie van EZ zal het voorliggende ANT-IJG advies gebruiken bij de evaluatie en eventuele bijstelling van de instandhoudingsdoelen voor het IJsselmeer en Markermeer/IJmeer. De resultaten van ANT-IJG zijn ook van belang voor het advies van het praktijkgerichte onderzoeksprogramma NMIJ (Natuurlijk(er) MarkermeerIJmeer). NMIJ onderzoekt in hoeverre met grootschalige maatregelen natuurwaarden kunnen worden versterkt en behouden. Doel van NMIJ is om te kijken of deze grootschalige maatregelen bijdragen aan een ToekomstBestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer. NMIJ rapporteert jaarlijks over de voortgang en brengt eind 2015 een eindadvies uit.