Uitgangspunten

Met een geschematiseerde bodemopbouw kan inzicht worden verkregen in de effecten van bemaling op stijghoogten en zettingen in de aquifer èn de overige lagen (in ieder gewenst punt en op elk tijdstip). De geometrie is opgebouwd uit verschillende homogene grondlagen met een constante dikte. Zandige, watervoerende lagen worden afgewisseld met transportremmende lagen. In de zandige lagen stroomt het water voornamelijk horizontaal, gevoed vanuit de matig doorlatende tussenlagen.

Hierbij dienen de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen:

  • alle lagen zijn homogeen en hebben een constante dikte en strekken zich oneindig uit;
  • de stromingsrichting van aquifers is hoofdzakelijk horizontaal en wordt gekenmerkt door permeabiliteit en berging
  • de stromingsrichting in aquitards is hoofdzakelijk verticaal en wordt gekenmerkt door de hydraulische weerstand en de berging
  • de bodemparameters zijn homogeen over een laag
  • iedere put onttrekt/injecteert water via een filter dat over de volledige hoogte van de aquifer staat (volkomen filter).

Ontwerpen bronbemalingen

Zodra het ondergrondmodel is ingevoerd kunnen de locaties van bronnen en eventuele retourputten worden aangegeven. Het aantal putten en de locatie daarvan kan zeer eenvoudig aangepast worden. Ook de diepte van de filters kan daarbij gevarieerd worden. Hierdoor is het mogelijk met minimale inspanning een ontwerp te optimaliseren.

Interpretatie pompproeven

In een aantal gevallen worden pompproeven uitgevoerd. Met de resultaten van dergelijke proeven kan het ondergrondmodel worden aangepast zodat het de proefresultaten maximaal weergeeft. Dit aangepaste ondergrondmodel kan vervolgens gebruikt worden om de definitieve bemaling te ontwerpen en/of het ontwerp aan te passen.

Controle bestaande ontwerpen

Controlerende instanties hebben vaak behoefte aan een eenvoudig model waarmee complexe ontwerpen getoetst kunnen worden. Met MWell kan een uitgebreide eindige elementen analyse vaak achterwege blijven. Het analytische model, wat van een aantal aannamen uitgaat, staat een eenvoudige modellering toe. Ondanks de geschematiseerde modellering wordt een goed inzicht in tijdsafhankelijke effecten op zowel grondwaterstand als zetting verkregen.

Zettingen

Bronbemalingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor zettingen in het te bemalen gebied. Met MWell wordt een globale indruk verkregen van de te verwachten zettingen in het bemalingsgebied.

Meer informatie

Deze pagina delen.