De websites zijn samengesteld door, althans in opdracht van, Stichting Deltares, statutair gevestigd te Delft (2629 HV) en kantoorhoudend aan de Boussinesqweg 1(hierna: Deltares). Deltares is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41146461. Overige contactgegevens zijn: telefoon: + 31 (0)88 335 8273 ; fax: + 31 (0)88 335 8582 ; email:info@deltares.nl.

De websites zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de websites dienen slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de websites ontleend worden en het gebruik van de websites is voor uw eigen rekening en risico. Deltares garandeert niet dat de websites virusvrij zijn of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneren. Deltares kan de inhoud van de websites, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Verder kunnen de websites links bevatten naar websites van derden. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. Deltares kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Tenzij anders vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot websites, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, uitsluitend bij Deltares, aan haar gelieerde ondernemingen of haar opdrachtnemers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Deltares de informatie van de websites openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht.

De websites mogen slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze (i) Deltares kan schaden of (ii) inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

Deltares aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de websites.

Op de websites alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze pagina delen.