Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1490 publicaties gevonden
 1. 01-09-2023

  Op bodembasis : een nieuwe kijk op de bovenste bodemlaag als basis voor de verstedelijkingsopgave

  Het natuurlijk bodem- en watersysteem onder de bestaande stad is nog te vaak een blinde vlek waardoor deze bij de verstedelijkingsopgave niet in ogenschouw wordt genomen. De bovenste bodemlaag is echter een fundamentele link om te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve steden. Een transitie is nodig waarbij we bouwen met de bodem als basis.
 2. 01-09-2023

  Effectiviteit van bufferzones voor grondwaterstandsverhoging in grondwaterafhankelijke natuurgebieden op de zandgronden : een modelverkenning op landelijke schaal

  Een van de doelen van het Deltaprogramma Zoetwater is om bij te dragen aan een ‘gezond en evenwichtig water- en bodemsysteem’. In lijn met de Kabinetsbrief ‘Water en Bodem sturend’ wordt gestreefd naar het verhogen van grondwaterstanden en kwelfluxen in en om grondwaterafhankelijke natuurgebieden, zodat deze (veelal verdroogde) natuurgebieden…
 3. 01-08-2023

  Klimaatneutraal en circulair waterbouwasfaltbeton : onderdeel (half)warm waterbouwasfaltbeton

  Ten aanzien van het toepassen van Waterbouw AsfaltBeton (WAB) op de Nederlandse waterkeringen zal een transitie plaats vinden van het toepassen van hoge temperatuur-/hete mengsels naar lagere temperatuur mengsels als onderdeel van klimaatneutraal en circulair waterbouwasfalt. Het doel van dit rapport is om meer inzicht te verschaffen in de…
 4. 01-07-2023

  Op waterbasis Maasvallei : gecorrigeerde versie

  Deze rapportage Op waterbasis in de Maasvallei bevat de resultaten van de regionale uitwerking van het essay Op Waterbasis, Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem (Deltares, BoschSlabbers, Sweco, 2021). In deze uitwerking is op regionaal schaalniveau in kaart gebracht welke beperkingen het water- en bodemsysteem van de…
 5. 01-06-2023

  Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB), deel 1 : doelgroep en informatiebehoefte

  Bodemdaling vraagt in steeds grotere mate aandacht bij beleidsmakers, bestuurders, wetenschappers, bedrijfsleven en inwoners; op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Vanuit regionale overheden, maar ook vanuit het bedrijfsleven en inwoners bestaat er een grote vraag naar informatie rondom bodembeweging. Er wordt dan ook steeds meer data…
 6. 01-06-2023

  Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB), deel 2 : uitgangspunten en globaal ontwerp

  Bodemdaling vraagt in steeds grotere mate aandacht bij beleidsmakers, bestuurders, wetenschappers, bedrijfsleven en inwoners; op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Vanuit regionale overheden, maar ook vanuit het bedrijfsleven en inwoners bestaat er een grote vraag naar informatie rondom bodembeweging. Er wordt dan ook steeds meer data…
 7. 01-04-2023

  Verificatie van WAQBANK / D-FAST Bank Erosion : analyse van de ontwikkeling van negen KRW-Maasoevers

  WAQBANK is een oevererosiemodule voor het berekenen van lokale erosiegevoeligheid door (scheeps)golven en stroming. WAQBANK berekent en visualiseert de maximale oeverterugtrekking en geeft een schatting van de hoeveelheid vrijgekomen oevermateriaal op basis van vuistregels die bepalen welk stuk van het oeverprofiel onderhevig is aan erosie, een…
 8. 01-04-2023

  3D DCSM-FM: a sixth-generation model for the NW European Shelf : 2022 release

  Upon request of Rijkswaterstaat (RWS), Deltares has developed a sixth-generation hydrodynamic model of the Northwest European Shelf: the Dutch Continental Shelf Model - Flexible Mesh (DCSM-FM). This model is the latest in a line of DCSM models and a successor to the fifth-generation WAQUA model DCSMv6. Specifically, this model covers the North…
 9. 01-03-2023

  Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Brabantse Delta : het ontwikkelen en testen van een methode om de mogelijke impacts van de Limburgbui (juli 2021) in beeld te brengen

  In deze studie is een globale analyse uitgevoerd van de mogelijke gevolgen van extreem grootschalige neerslag, zoals de ‘Limburgbui’ in 2021, voor het beheergebied van waterschap Brabantse Delta. Doel is een generieke methode om te bepalen wat er zou kunnen gebeuren als een grootschalig weersysteem als de ‘Waterbom Limburg’ boven West-Brabant…
 10. 01-03-2023

  Zeespiegelmonitor 2022

  Sinds 2014 onderhoudt Deltares in opdracht van Ministerie van I&W de Zeespiegelmonitor. Doel is de stand en ontwikkeling van de zeespiegel vast te stellen, ter ondersteuning van het waterveiligheidsbeleid. Het resultaat van de zeespiegelmonitor wordt representatief geacht voor de gemiddelde zeespiegelstijging in de komende ca 15 jaar. Iedere…
 11. 01-03-2023

  Verbeelding handelingsperspectieven en lange termijn oplossingsrichtingen voor de Zuidwestelijke Delta : essay met schetsen en korte beschrijving

  In de periode november 2021 tot en met april 2022 is door vertegenwoordigers van het programmabureau Zuidwestelijke Delta onder begeleiding van Deltares en een tekenaar gewerkt aan een inspirerende, informatieve en communicatieve verbeelding van de ambitie van en in de Zuidwestelijke Delta. Bij de laatste iteratieslagen zijn ook het gecombineerde…
 12. 01-02-2023

  Effect bodemligging op verzilting Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Lek ten behoeve van de Basisrivierbodemligging (BRL)

  Het riviersysteem vervult verschillende functies, zoals water afvoeren, het dienen als vaarweg en ruimte geven voor natuur. Ook zoetwatervoorziening is een belangrijke functie. In de Rijn-Maasmonding kan deze functie in het gedrang komen wanneer zout indringt tot bij de zoetwaterinnamepunten. Hoe ver zout bij bepaalde forcering een systeem…
 13. 01-02-2023

  Zoutlast IJmuiden : bij testen en ingebruikstelling nieuwe zeesluis

  Begin 2021 werden er door RWS-GPO plannen gemaakt voor het testen en geleidelijk in gebruik nemen van de nieuwe, zeer grote zeesluis te IJmuiden (Zeesluis IJmuiden). Dit zou leiden tot een toename van de zoutindringing in het Noordzeekanaal, terwijl de mitigerende maatregel voor die toename, de te bouwen Selectieve Onttrekking, nog niet gereed…
 14. 01-02-2023

  D-HYDRO Haringvliet : modelontwikkeling en toetsing ter ondersteuning van het Lerend Implementeren onderzoek voor het Kierbesluit.

  Ter ondersteuning van het traject Lerend Implementeren behorend bij het Kierbesluit is een 3D hydrodynamisch model van het Haringvliet opgezet en getoetst. Dit model is opgezet met het doel ingezet te kunnen worden voor onderzoek ter beantwoording van kennisvragen op het gebied van: • Het effect van spuien door de Haringvlietsluizen op ontzilting…
 15. 01-02-2023

  Aanpassing Basisrivierbodemligging eisen en actualisatie rivierbodemligging 2021

  De Basisrivierbodemligging (BRL) is een signaleringsinstrument waarin de ligging van de rivierbodem wordt getoetst aan bodemhoogte-eisen en -wensen die gesteld worden vanuit verschillende functies van de rivier. Deze informatie is in het voorjaar van 2021 in de BRL-Geoweb viewer binnen Rijkswaterstaat gepubliceerd (v2020). Eind 2021 hebben een…