Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • rapport Deltares
 • monografie
 • artikel (tijdschrift)
 • artikel (congres)
 • dissertatie
1438 publicaties gevonden
 1. 09-06-2023

  Denutritor : reduction of bacterial growth and biofouling in water systems 

 2. 09-06-2023

  Ecosystem services of the groundwater and the subsurface : filling the knowledge gap

  In densely populated areas, the use of groundwater and the subsurface for functions such as groundwater extraction, aquifer thermal energy storage and infrastructure is increasing. This results in a need for subsurface spatial planning and careful consideration of the use of groundwater for several (economic) activities. Since 2013, in the…
 3. 01-04-2023

  Verificatie van WAQBANK / D-FAST Bank Erosion : analyse van de ontwikkeling van negen KRW-Maasoevers

  WAQBANK is een oevererosiemodule voor het berekenen van lokale erosiegevoeligheid door (scheeps)golven en stroming. WAQBANK berekent en visualiseert de maximale oeverterugtrekking en geeft een schatting van de hoeveelheid vrijgekomen oevermateriaal op basis van vuistregels die bepalen welk stuk van het oeverprofiel onderhevig is aan erosie, een…
 4. 01-04-2023

  3D DCSM-FM: a sixth-generation model for the NW European Shelf : 2022 release

  Upon request of Rijkswaterstaat (RWS), Deltares has developed a sixth-generation hydrodynamic model of the Northwest European Shelf: the Dutch Continental Shelf Model - Flexible Mesh (DCSM-FM). This model is the latest in a line of DCSM models and a successor to the fifth-generation WAQUA model DCSMv6. Specifically, this model covers the North…
 5. 01-03-2023

  Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Brabantse Delta : het ontwikkelen en testen van een methode om de mogelijke impacts van de Limburgbui (juli 2021) in beeld te brengen

  In deze studie is een globale analyse uitgevoerd van de mogelijke gevolgen van extreem grootschalige neerslag, zoals de ‘Limburgbui’ in 2021, voor het beheergebied van waterschap Brabantse Delta. Doel is een generieke methode om te bepalen wat er zou kunnen gebeuren als een grootschalig weersysteem als de ‘Waterbom Limburg’ boven West-Brabant…
 6. 01-03-2023

  Verbeelding handelingsperspectieven en lange termijn oplossingsrichtingen voor de Zuidwestelijke Delta : Essay met schetsen en korte beschrijving

  In de periode november 2021 tot en met april 2022 is door vertegenwoordigers van het programmabureau Zuidwestelijke Delta onder begeleiding van Deltares en een tekenaar gewerkt aan een inspirerende, informatieve en communicatieve verbeelding van de ambitie van en in de Zuidwestelijke Delta. Bij de laatste iteratieslagen zijn ook het gecombineerde…
 7. 01-03-2023

  Zeespiegelmonitor 2022

  Sinds 2014 onderhoudt Deltares in opdracht van Ministerie van I&W de Zeespiegelmonitor. Doel is de stand en ontwikkeling van de zeespiegel vast te stellen, ter ondersteuning van het waterveiligheidsbeleid. Het resultaat van de zeespiegelmonitor wordt representatief geacht voor de gemiddelde zeespiegelstijging in de komende ca 15 jaar. Iedere…
 8. 01-02-2023

  Effect bodemligging op verzilting Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Lek ten behoeve van de Basisrivierbodemligging (BRL)

  Het riviersysteem vervult verschillende functies, zoals water afvoeren, het dienen als vaarweg en ruimte geven voor natuur. Ook zoetwatervoorziening is een belangrijke functie. In de Rijn-Maasmonding kan deze functie in het gedrang komen wanneer zout indringt tot bij de zoetwaterinnamepunten. Hoe ver zout bij bepaalde forcering een systeem…
 9. 01-02-2023

  Zoutlast IJmuiden : bij testen en ingebruikstelling nieuwe zeesluis

  Begin 2021 werden er door RWS-GPO plannen gemaakt voor het testen en geleidelijk in gebruik nemen van de nieuwe, zeer grote zeesluis te IJmuiden (Zeesluis IJmuiden). Dit zou leiden tot een toename van de zoutindringing in het Noordzeekanaal, terwijl de mitigerende maatregel voor die toename, de te bouwen Selectieve Onttrekking, nog niet gereed…
 10. 01-02-2023

  D-HYDRO Haringvliet : modelontwikkeling en toetsing ter ondersteuning van het Lerend Implementeren onderzoek voor het Kierbesluit.

  Ter ondersteuning van het traject Lerend Implementeren behorend bij het Kierbesluit is een 3D hydrodynamisch model van het Haringvliet opgezet en getoetst. Dit model is opgezet met het doel ingezet te kunnen worden voor onderzoek ter beantwoording van kennisvragen op het gebied van: • Het effect van spuien door de Haringvlietsluizen op ontzilting…
 11. 01-02-2023

  Aanpassing Basisrivierbodemligging eisen en actualisatie rivierbodemligging 2021

  De Basisrivierbodemligging (BRL) is een signaleringsinstrument waarin de ligging van de rivierbodem wordt getoetst aan bodemhoogte-eisen en -wensen die gesteld worden vanuit verschillende functies van de rivier. Deze informatie is in het voorjaar van 2021 in de BRL-Geoweb viewer binnen Rijkswaterstaat gepubliceerd (v2020). Eind 2021 hebben een…
 12. 01-02-2023

  Integrale Grondwaterstudie Nederland : module 1: landelijke analyse

  Het grondwater staat in grote delen van Nederland zwaar onder druk. Zowel de hoeveelheid neemt af, als de kwaliteit ervan. Hierdoor verdrogen en vervuilen natuurgebieden en kan de beschikbaarheid van voldoende zuiver water voor drinkwaterbereiding en ander gebruik, zoals voor landbouw, niet gegarandeerd worden. De vraag naar grondwater voor…
 13. 01-01-2023

  Eindrapport Quick Reaction Force 2022

  Het doel van de Quick Reaction Force (QRF) is om waterveiligheidskennis te verbeteren door betere verwerving, ontsluiting en gebruik van velddata rondom stormen en hoogwaters. Om dit te bereiken, biedt de QRF een structuur voor een betere afstemming tussen de betrokken stakeholders over ontsluiting van velddata, de verwerving van (eventueel…
 14. 01-01-2023

  Improving the modelling of flow over groynes : modelling of laboratory cases

  Groynes are ubiquitous structures present in the Rhine for more than a century. When groynes are submerged during high flow periods, they cause additional friction (or energy loses). Modelling of the energy losses caused by groynes is essential for a proper management of the river system.Several models exist for considering the effect of groynes…
 15. 01-01-2023

  watersysteemanalyse - wat leren we van het hoogwater van juli 2021? : inzichten in het functioneren van beeksystemen bij grote hoeveelheden neerslag en het effect van verschillende typen maatregelen

  Het hoogwater van juli 2021 werd veroorzaakt door een grote hoeveelheid neerslag die in twee dagen viel. De herhalingstijd van de bui wordt geschat op ongeveer 500 jaar. Door klimaatverandering kan een bui zoals gevallen in juli 2021 vaker gaan voorkomen. Ongeveer 30% van de gevallen neerslag is door de beken afgevoerd naar de Maas. De rest is…