Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Overstromingen
 • Watervoorraad
 • Energietransitie
 • Droogte
 • Bodemdaling
 • Zeespiegelstijging
 • Veerkrachtige steden

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1564 publicaties gevonden
 1. 01-02-2024

  Kennisontwikkeling grensoverschrijdende rivieren : inventarisatie lopend onderzoek met internationale/bovenstroomse focus

  Dit rapport geeft een overzicht van lopende projecten die kennis genereren voor de middellange- en lange termijn omtrent de grensoverschrijdende rivieren de Rijn en de Maas, en identificeert lacunes, in het bijzonder thema’s zijn waar nog geen of onvoldoende onderzoek naar plaatsvindt. Deze kennis is opgehaald bij experts binnen Deltares d.m.v.…
 2. 01-02-2024

  Doorgroeibare verhardingen in praktijk

  Doorgroeibare verhardingen worden overal in Nederland en in het buitenland toegepast. Dit onderzoek zet een eerste stap in het concreet maken van het advies over het ontwerp, aanleg en beheer van doorgroeibare verhardingen door te leren van bestaande doorgroeibare verhardingen, veldonderzoek en praktijkmetingen en het inventariseren en…
 3. 01-02-2024

  Waarde van middellange-termijn verwachtingen voor de binnenvaart

  Het doel van deze kortlopende opdracht is om een eerste verkenning te doen naar de waarde van waterstandsverwachtingen ten behoeve van verbeterde besluitvorming in de binnenvaartsector. We brengen (a) beschikbare informatie over verwachtingen van rivierafvoer en waterstand bij elkaar in de context van het gebruik ervan door de binnenvaartsector,…
 4. 01-01-2024

  Shallow‑subsidence vulnerability in the city of New Orleans, southern USA

  Land subsidence in the city of New Orleans (USA) and its surroundings increases flood risk, and may cause damage to buildings and infrastructure and loss of protective coastal wetlands. To make New Orleans more resilient to future flooding, a new approach for groundwater and subsidence management is needed. As a first step in developing such an…
 5. 01-01-2024

  Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw : jaarlijkse evaluatie resultaten van 2014 t/m 2022

  Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) is in opdracht van het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgezet in 2013 naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023 (Rijksoverheid, 2013). Momenteel wordt het meetnet voortgezet in het kader van het Uitvoeringsprogramma…
 6. 01-01-2024

  Sponswerking van landschappen in Nederland

  Sponswerking is het vermogen van het landschap om water vast te houden tijdens perioden van neerslagoverschot, om als buffer te dienen voor droge periodes. Als klimaatadaptatiemaatregel is er tegenwoordig veel aandacht voor het herstel van de ‘sponswerking’ van het Nederlandse landschap. In deze studie is een overzicht gegeven van de huidige en…
 7. 01-01-2024

  Sponswerking van landschappen in Nederland : casestudie Chaamse Beken

  Binnen het project ‘Sponswerking van landschappen in Nederland’ (Penning et al, 2024) zijn voor twee specifieke casestudies detailberekeningen gemaakt die inzicht geven in de sponswerking van specifieke landschappen. Deze technische bijlage bevat een beschrijving van de casestudy naar het effect van droogtemaatregelen in de Chaamse Beken op de…
 8. 01-12-2023

  Graverij door dieren : verschillende praktijkcases, inspectietechnieken en uitsplitsing invloed op overstromingskans

  Het is essentieel om Nederland waterveilig te houden. Nederland is een van de weinige landen in de wereld dat hiertoe beschermingsnormen heeft opgesteld. Mocht er iets mis gaan met de waterveiligheid dan heeft heel Nederland hier groot nadeel van: slachtoffers, economische schade, langdurige ontwrichting. Samen met vele andere partijen voert…
 9. 01-12-2023

  Implications of the KNMI'23 climate scenarios for the discharge of the Rhine and Meuse

  This report summarizes the main implications of the latest generation of climate change scenarios on the discharge of the rivers Rhine and Meuse. The main focus of the report is: • The analysis and presentation of the effects of climate change on the river discharges of the Rhine and Meuse derived from the recently released KNMI’23 climate…
 10. 01-12-2023

  Noise audit : analyse van ruis in waterstandsverwachtingen voor de Nederlandse kust

  Er zijn veel situaties waarin de oordelen van professionals van elkaar verschillen. Als dat ongewenst is, spreken we van ruis (in het Engels: noise): variabiliteit waar die ongewenst is. Met een noise audit wordt de omvang van ruis vastgesteld. Bij WMCN-Kust worden met enige regelmaat waterstandsverwachtingen gemaakt voor locaties langs de…
 11. 01-12-2023

  Relevante ontwikkelingen en nieuwe inzichten voor de herijking van het Deltaprogramma: Een eerste verkenning

  Iedere zes jaar worden de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën van het deltaprogramma herijkt. Dit jaar is de tweede herijking gestart waarin de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën die zijn vastgelegd in 2021 worden bekeken en eventueel aangepast of aangescherpt. Deze herijking zal in 2026 afgerond worden. De herijking kijkt over de…
 12. 01-12-2023

  Morfologische analyse systeemsuppletie Terschelling (Zeegat van het Vlie)

  Rijkswaterstaat overweegt om een systeemsuppletie te plaatsen in het Zeegat van het Vlie, om o.a. structurele erosie van de Noordsvaarder (op de zuidwestelijke kop van Terschelling te compenseren. Deltares is gevraagd om te onderzoeken hoe de banken op de buitendelta (onder andere de Noordwestgronden en Westergronden) zich morfologisch gedragen.…