Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1532 publicaties gevonden
 1. 01-11-2023

  Monitoring Perkpolder : jaarrapportage 2022

  In Perkpolder is in 2015 een nieuw buitendijks natuurgebied aangelegd ter grootte van 55 hectare. Als gevolg van de aanleg is de zeedijk landinwaarts komen te liggen. Bij de aanleg van de nieuwe zeedijk is thermisch gereinigde grond (TGG) verwerkt als kernmateriaal. De dijk is afgedekt met een leeflaag. Naast het natuurgebied is -op het…
 2. 01-10-2023

  Evaluatie Spoedadvies Oefening september 2023

  Dit rapport beschrijft de bevindingen van de evaluatie van de spoedadviesoefening die gehouden werd bij Deltares op dinsdag 19 en woensdag 20 september 2023. Deze evaluatie is tijdens en direct na de oefening uitgevoerd. In het voorliggende document zijn de belangrijkste conclusies, aanbevelingen en discussiepunten opgeschreven voor het…
 3. 01-10-2023

  Activity Plan 2024 SITO Institute Subsidy

  This 2024 SITO Institute Subsidy Activity Plan sketches the outline of the mission-driven Strategic Research that Deltares will conduct in 2024 with the SITO institute subsidy. It outlines how the Deltares Strategic Research aim to contribute to designing innovative and sustainable solutions for the complex and urgent challenges facing society.…
 4. 01-10-2023

  Voorstudie Suppletie Middengebied Oosterschelde : systeemkennis en aanbevelingen voor het ontwerpproces

  Rijkswaterstaat is binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) van plan om in het Middengebied van de Oosterschelde in 2026/2027 te suppleren met als belangrijkste doelstelling de foerageerfunctie van de intergetijdengebieden in de Oosterschelde te behouden. Suppleren is in het kader van de Natura-2000 instandhoudingsdoelen…
 5. 01-10-2023

  Impact of offshore floating solar on the marine environment : review

  This literature review aims to identify the main impacts of offshore floating photovoltaic (OFPV) installations for the marine environment, with a focus on the southern North Sea. It discusses the impacts on hydrodynamic processes, suspended sediments and oxygen, primary producers, primary consumers, and higher trophic levels. In addition to the…
 6. 01-10-2023

  Modelling of nutrient load scenarios and transboundary nutrient transport : a model study for OSPAR regions II, III and IV

  In this report, we calculated the relative contribution of 24 geographical groups of riverine sources and of atmospheric deposition, the Atlantic Ocean and outflow from the Baltic Sea to the nutrient concentrations in the OSPAR assessment areas in the NE Atlantic. The results showed that river plumes and some coastal assessment areas showed the…
 7. 01-10-2023

  Geotechnische stabiliteit van funderingsmachines : KPP Veiligheidsfactoren kraanstabiliteit

  Dit rapport gaat over de veiligheidsproblematiek bij de inzet van funderingsmachines. Vanwege de Nederlandse slappe bodem vraagt de inzet van zware machines op bouw- en infrastructurele projecten om betrouwbare kraanopstelplaatsen. Deze tijdelijke constructies dienen zorgvuldig ontworpen, aangelegd en gebruikt te worden omdat anders onveilige…
 8. 01-09-2023

  Op bodembasis : een nieuwe kijk op de bovenste bodemlaag als basis voor de verstedelijkingsopgave

  Het natuurlijk bodem- en watersysteem onder de bestaande stad is nog te vaak een blinde vlek waardoor deze bij de verstedelijkingsopgave niet in ogenschouw wordt genomen. De bovenste bodemlaag is echter een fundamentele link om te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve steden. Een transitie is nodig waarbij we bouwen met de bodem als basis.
 9. 01-09-2023

  Effectiviteit van bufferzones voor grondwaterstandsverhoging in grondwaterafhankelijke natuurgebieden op de zandgronden : een modelverkenning op landelijke schaal

  Een van de doelen van het Deltaprogramma Zoetwater is om bij te dragen aan een ‘gezond en evenwichtig water- en bodemsysteem’. In lijn met de Kabinetsbrief ‘Water en Bodem sturend’ wordt gestreefd naar het verhogen van grondwaterstanden en kwelfluxen in en om grondwaterafhankelijke natuurgebieden, zodat deze (veelal verdroogde) natuurgebieden…
 10. 01-09-2023

  Potentie van watervraagreductie in het veengebied : een modelverkenning op landelijke schaal

  Om bodemdaling en CO2-uitstoot in de veenweidegebieden te verminderen wordt onder andere gestreefd naar hogere grondwaterstanden, in lijn met de sturende principes van de Kabinetsbrief ‘Water+Bodem sturend’ (WBS) van 2022 en als onderdeel van het landelijke klimaatakkoord van 2019. Eerdere analyses hebben aangetoond dat (technische) maatregelen…
 11. 01-08-2023

  Klimaatneutraal en circulair waterbouwasfaltbeton : onderdeel (half)warm waterbouwasfaltbeton

  Ten aanzien van het toepassen van Waterbouw AsfaltBeton (WAB) op de Nederlandse waterkeringen zal een transitie plaats vinden van het toepassen van hoge temperatuur-/hete mengsels naar lagere temperatuur mengsels als onderdeel van klimaatneutraal en circulair waterbouwasfalt. Het doel van dit rapport is om meer inzicht te verschaffen in de…
 12. 01-07-2023

  Op waterbasis Maasvallei : gecorrigeerde versie

  Deze rapportage Op waterbasis in de Maasvallei bevat de resultaten van de regionale uitwerking van het essay Op Waterbasis, Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem (Deltares, BoschSlabbers, Sweco, 2021). In deze uitwerking is op regionaal schaalniveau in kaart gebracht welke beperkingen het water- en bodemsysteem van de…
 13. 01-06-2023

  Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB), deel 1 : doelgroep en informatiebehoefte

  Bodemdaling vraagt in steeds grotere mate aandacht bij beleidsmakers, bestuurders, wetenschappers, bedrijfsleven en inwoners; op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Vanuit regionale overheden, maar ook vanuit het bedrijfsleven en inwoners bestaat er een grote vraag naar informatie rondom bodembeweging. Er wordt dan ook steeds meer data…
 14. 01-06-2023

  Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB), deel 2 : uitgangspunten en globaal ontwerp

  Bodemdaling vraagt in steeds grotere mate aandacht bij beleidsmakers, bestuurders, wetenschappers, bedrijfsleven en inwoners; op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Vanuit regionale overheden, maar ook vanuit het bedrijfsleven en inwoners bestaat er een grote vraag naar informatie rondom bodembeweging. Er wordt dan ook steeds meer data…
 15. 01-04-2023

  Verificatie van WAQBANK / D-FAST Bank Erosion : analyse van de ontwikkeling van negen KRW-Maasoevers

  WAQBANK is een oevererosiemodule voor het berekenen van lokale erosiegevoeligheid door (scheeps)golven en stroming. WAQBANK berekent en visualiseert de maximale oeverterugtrekking en geeft een schatting van de hoeveelheid vrijgekomen oevermateriaal op basis van vuistregels die bepalen welk stuk van het oeverprofiel onderhevig is aan erosie, een…