Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1606 publicaties gevonden
 1. 01-02-2024

  Ontwikkeling modellen ontwerpinstrumentarium Maas : schematisaties maas-oi2023_6-v1 en maas_oi2023_mknov_6-v1

  Voor het ontwerp instrumentarium (OI; onderdeel van BOI2023) wordt een model ontwikkeld dat de huidige situatie van de Maas (2019) aangevuld met verleende vergunningen, vegetatielegger en toekomstige projecten met status toetst aan het zichtjaar van 2075 en 2125. Het is de wens om te rekenen met een model waarbij er bij extreme afvoeren (6000…
 2. 01-02-2024

  Hoe verandert het afvoerregime van de Rijn in de toekomst, en welke impact heeft dit op zoetwaterbeschikbaarheid, waterveiligheid, natuur en bevaarbaarheid? : Verslaglegging hackathon over de implicaties van de KNMI’23-scenario’s

  Dit rapport doet verslag van de ‘hackathon Rijnstroomgebied’ die experts van Deltares in samenwerking met experts van Staf Deltacommissaris, DGWB en RWS in het laatste kwartaal van 2023 hebben gehouden. Centrale vraag was: Hoe verandert het afvoerregime van de Rijn in de toekomst volgens de KNMI’23-scenario’s? Welke impact heeft dit op de…
 3. 01-02-2024

  Onderzoek naar alternatieve monstername voor moleculaire diagnostiek - VERMOLDIA

  Dit onderzoek richt zich op een nieuwe methode voor het conserveren van drinkwatermonsters voor moleculaire diagnostiek. Het vermoeden is dat het RNA/DNA in watermonsters na bemonstering niet voldoende geconserveerd is, wat kan leiden tot een lagere detectie van bacterieel RNA/DNA bij gebruik van bepaalde diagnostische methoden. Bij de huidige…
 4. 01-02-2024

  Knelpuntanalyse Glinder en Groote Siege : conceptueel model en handelingsperspectief voor knelpunten in de vaargeul Lauwersoog-Schiermonnikoog

  Dit rapport beschrijft de morfologische ontwikkeling van de geulen Glinder en Groote Siege ten zuidwesten van Schiermonnikoog. In beide geulen, die onderdeel uitmaken van de vaarroute van Lauwersoog naar Schiermonnikoog, wordt de laatste jaren onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd. De Zoutkamperlaag is de hoofdgeul in het bekken van het Friesche Zeegat…
 5. 01-01-2024

  Shallow‑subsidence vulnerability in the city of New Orleans, southern USA

  Land subsidence in the city of New Orleans (USA) and its surroundings increases flood risk, and may cause damage to buildings and infrastructure and loss of protective coastal wetlands. To make New Orleans more resilient to future flooding, a new approach for groundwater and subsidence management is needed. As a first step in developing such an…
 6. 01-01-2024

  Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw : jaarlijkse evaluatie resultaten van 2014 t/m 2022

  Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) is in opdracht van het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgezet in 2013 naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023 (Rijksoverheid, 2013). Momenteel wordt het meetnet voortgezet in het kader van het Uitvoeringsprogramma…
 7. 01-01-2024

  Sponswerking van landschappen in Nederland

  Sponswerking is het vermogen van het landschap om water vast te houden tijdens perioden van neerslagoverschot, om als buffer te dienen voor droge periodes. Als klimaatadaptatiemaatregel is er tegenwoordig veel aandacht voor het herstel van de ‘sponswerking’ van het Nederlandse landschap. In deze studie is een overzicht gegeven van de huidige en…
 8. 01-01-2024

  Sponswerking van landschappen in Nederland : casestudie Chaamse Beken

  Binnen het project ‘Sponswerking van landschappen in Nederland’ (Penning et al, 2024) zijn voor twee specifieke casestudies detailberekeningen gemaakt die inzicht geven in de sponswerking van specifieke landschappen. Deze technische bijlage bevat een beschrijving van de casestudy naar het effect van droogtemaatregelen in de Chaamse Beken op de…
 9. 01-01-2024

  Quickscan oppervlaktewatermonitoring Noordwaard : beoordeling mogelijke effecten van toegepast TGG op de kwaliteit van oppervlaktewater in de Noordwaard

  De Noordwaard is een gebied tussen de Nieuwe Merwede en de Biesbosch dat in 2015 is ontpolderd als onderdeel van het Ruimte voor de Rivier-project. De Noordwaard fungeert als doorstroomgebied voor rivierwater om de waterstand te verlagen en de veiligheid in omliggende gebieden te vergroten. Thermisch gereinigde grond (TGG) is toegepast om…
 10. 01-01-2024

  Verkenning van de effecten van medegebruik in windparken op de draagkracht van de Noordzee

  Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek naar de ecologische effecten van drie vormen van medegebruik van windparken op de Noordzee: zeewierkweek, mosselkweek en opwekking van zonne-energie (zon op zee). In een bureaustudie is geïnventariseerd wat de mogelijke effecten van deze vormen van medegebruik zijn en is een kwalitatieve…
 11. 01-01-2024

  Creating the Dutch One Health Shared Socio‑economic Pathways (SSPs)

  The world is changing, in terms of both climate and socio-economics. These changes have the potential to have a profound impact on the health of humans, animals and the environment, often grouped together as ‘One Health’. Humans, animals and the environment are closely interlinked and to determine realistic future vulnerabilities we must consider…
 12. 01-01-2024

  Verslaglegging sessies functionele specificaties Blauwalgenmonitor : samenstelling van de functionele eisen en prioritering

  Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft – samen met de andere waterbeheerders (waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen) rondom het Volkerak-Zoommeer – behoefte aan een applicatie waarmee het huidige voorkomen en het verwachte voorkomen van blauwalgen op termijn van enkele dagen tot weken ontsloten kan worden, zodat de omgeving…