Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1618 publicaties gevonden
 1. 01-01-2024

  Verslaglegging sessies functionele specificaties Blauwalgenmonitor : samenstelling van de functionele eisen en prioritering

  Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft – samen met de andere waterbeheerders (waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen) rondom het Volkerak-Zoommeer – behoefte aan een applicatie waarmee het huidige voorkomen en het verwachte voorkomen van blauwalgen op termijn van enkele dagen tot weken ontsloten kan worden, zodat de omgeving…
 2. 01-01-2024

  Verkenning monitoring Water & bodem sturend

  Water & bodem sturend (WBS) is een aanpak waarin water- en bodemsystemen leidend zijn voor onze ruimtelijke planning en ontwerp. Het voornemen om water en bodem sturend te laten zijn bij ruimtelijke planvorming is opgenomen is het Coalitieakkoord 2021-2025 (december 2021). Daaraan is uitvoering gegeven middels een Kamerbrief (november 2022).…
 3. 01-01-2024

  Onderzoek beoordeling kunstwerken op piping en geohydrologie : voorstel voor plan van aanpak

  In 2023 is een vervolg gegeven aan de studie naar de beoordeling van kunstwerken in waterkeringen t.a.v. het mechanisme piping. Daarbij is nagegaan op welke manier de geohydrologische aspecten correct meegenomen kunnen worden in de vigerende beoordelingssystematiek met bepaling van de overstromingskans voor het mechanisme piping bij kunstwerken…
 4. 01-01-2024

  Vervolg stresstest indirecte bedreigingen : systeembeschrijving hoofdwatersysteem

  Ten tijde van droogte dienen waterbeheerders in Nederland keuzes te maken voor de zoetwaterbeschikbaarheid. De keuzes kunnen leiden tot een andere verdeling van het water, een verandering in operatie van objecten of andere type maatregelen. Een verandering in modus operandi leidt meestal tot beperkingen of overlast voor de scheepvaart. Het doel…
 5. 01-01-2024

  Beschikbare vaarwegafmetingen Waal bij lage afvoeren : Klimaatbestendige Netwerken (KBN) - Hoofdvaarwegennet (HVWN)

  Een veranderend klimaat zorgt ervoor dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het hoofdvaarwegennet onder druk komen te staan. De grootste bevaarbaarheidsproblemen doen zich voor bij lage afvoeren. De fysieke ruimte op de Rijntakken voor de scheepvaart is dan beperkt, schepen kunnen maar beperkt afladen en moeten meer reizen maken om…
 6. 01-01-2024

  Startpakket voor stap 2, Verdiepende analyse Tweede herijking Deltaprogramma 2026

  Dit Startpakket is opgesteld als inhoudelijk en methodologische ondersteuning voor de Tweede Herijking Deltaprogramma. Het startpakket biedt een overzicht van relevante studies en benoemt aandachtspunten en suggesties hoe verschillende inhoudelijke analyses (deelstappen) aangevlogen kunnen worden. Er wordt ingegaan op het inventariseren van…
 7. 01-01-2024

  Dynamische Virtuele Vaarwegmarkering - Een verkenning naar meerwaarde bij laagwater op de IJssel

  Op de Nederlandse rivieren zijn boeien of bakens aanwezig om aan te geven waar kan worden gevaren. De boeien liggen met name in bochttrajecten om de ondiepe binnenbocht af te bakenen. Het verre toekomstbeeld van Rijkswaterstaat, mits het de veiligheid niet reduceert, is dat er alleen virtuele boeien in de vaarwegen worden aangeboden, geen fysieke…
 8. 01-01-2024

  Inventarisatie dashboards waterveiligheid

  In dit document wordt antwoord gegeven op de vraag welke dashboards op het gebied van waterveiligheid beschikbaar zijn en wat de ervaringen zijn met het gebruik van deze dashboards. Deze vraag is onderdeel van een vooronderzoek met als lange termijn doel Waterveiligheid as a Service: de realisatie van een efficiënte digitale keten, door slimme…
 9. 01-12-2023

  Graverij door dieren : verschillende praktijkcases, inspectietechnieken en uitsplitsing invloed op overstromingskans

  Het is essentieel om Nederland waterveilig te houden. Nederland is een van de weinige landen in de wereld dat hiertoe beschermingsnormen heeft opgesteld. Mocht er iets mis gaan met de waterveiligheid dan heeft heel Nederland hier groot nadeel van: slachtoffers, economische schade, langdurige ontwrichting. Samen met vele andere partijen voert…
 10. 01-12-2023

  Implications of the KNMI'23 climate scenarios for the discharge of the Rhine and Meuse

  This report summarizes the main implications of the latest generation of climate change scenarios on the discharge of the rivers Rhine and Meuse. The main focus of the report is: • The analysis and presentation of the effects of climate change on the river discharges of the Rhine and Meuse derived from the recently released KNMI’23 climate…
 11. 01-12-2023

  Noise audit : analyse van ruis in waterstandsverwachtingen voor de Nederlandse kust

  Er zijn veel situaties waarin de oordelen van professionals van elkaar verschillen. Als dat ongewenst is, spreken we van ruis (in het Engels: noise): variabiliteit waar die ongewenst is. Met een noise audit wordt de omvang van ruis vastgesteld. Bij WMCN-Kust worden met enige regelmaat waterstandsverwachtingen gemaakt voor locaties langs de…
 12. 01-12-2023

  Relevante ontwikkelingen en nieuwe inzichten voor de herijking van het Deltaprogramma: Een eerste verkenning

  Iedere zes jaar worden de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën van het deltaprogramma herijkt. Dit jaar is de tweede herijking gestart waarin de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën die zijn vastgelegd in 2021 worden bekeken en eventueel aangepast of aangescherpt. Deze herijking zal in 2026 afgerond worden. De herijking kijkt over de…