Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1494 publicaties gevonden
 1. 01-01-2023

  Validatie hoogwater Maas juli 2021

  In juli 2021 heeft op de Maas een extreem hoogwater plaatsgevonden. Het betrof een zeer spits zomerhoogwater met een stijging van slechts 2 dagen en topafvoeren van 3310 m3/s bij St. Pieter en 3284 m3/s bij Borgharen-dorp. Deze afvoeren zijn meer dan 10% groter dan eerdere wintertoppen en meer dan 65% groter dan de tot dan toe meest extreme…
 2. 01-01-2023

  Actualisatie zesde-generatie Maasmodel 2023 : schematisatie dflowfm2d-maas-j23_6

  Deze rapportage beschrijft de actualisatie van het zesde-generatie-j19-model van de Maas naar j23 in D-HYDRO. Het nieuwe actuele model zal de komende 2 jaar gebruikt worden, zowel tijdens het hoogwaterseizoen van 2023/2024 als dat van 2024/2025. Baseline-maasj23_6-v1 en dflowfm2d-maas-j23_6-v1a zijn opgebouwd en vervolgens vergeleken met…
 3. 01-01-2023

  Voortgangsbericht KPP-project Versterking Onderzoek Waterveiligheid (no. 8)

  Deltares doet samen met diverse externe partijen voor Rijkswaterstaat onderzoek op het gebied van waterveiligheid. De onderzoeksuitkomsten gebruikt Rijkswaterstaat om zijn primaire proces rondom waterveiligheid te verbeteren. Bij de verbeteringen kan het gaan om kostenbesparingen bij aanleg, beheer en onderhoud, maar ook om betere…
 4. 01-01-2023

  Huishoudelijk regenwaterhergebruik

  In het licht van grotere grondwatertekorten zijn drinkwaterbedrijven bang in de toekomst niet voldoende water meer te kunnen leveren. Met klimaatverandering is de verwachting dat de zomers in de toekomst nog droger zullen worden (KNMI) terwijl de vraag naar drinkwater toeneemt (van der Aa et al., 2015). De sector en de overheid waarschuwen dat…
 5. 01-12-2022

  Strategic Water System Planning : A Framework for Achieving Sustainable, Resilient and Adaptive Management

  This document outlines the framework which Deltares uses to guide their planning and analyses of water systems. It is based on knowledge gained from many years of experience that Deltares and collaborating partners have had in carrying out strategic planning studies. ‘Water system’ is a broad term which can be applied to many different types of…
 6. 01-12-2022

  Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw : evaluatie resultaten 2021

  Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) is in opdracht van het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 opgezet naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023 (Rijksoverheid, 2013). Het doel van het meetnet is tweeledig. Enerzijds om vast te kunnen stellen of de reductie…
 7. 01-12-2022

  Scenario analyses doelbereik Kaderrichtlijn Water

  Als onderdeel van de Evaluatie waterkwaliteit 2024 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan Deltares en RoyalHaskoningDHV opdracht gegeven om een aantal aanvullende analyses ten opzichte van de berekeningen in de Ex Ante analyse Waterkwaliteit 2021 (Ex Ante 2021, Linden et al., 2021b). In de Ex Ante analyse Waterkwaliteit…
 8. 01-12-2022

  waterplanner: een metamodel voor aquatische natuur : het concept en eerste uitwerking

  De vertaling van voorgenomen (landelijk) beleid en/of beheermaatregelen op biodiversiteit is een belangrijke stap: wat betekenen dit beleid of deze maatregelen nu daadwerkelijk voor de biodiversiteit? Voor de terrestrische natuur is hiervoor de MetaNatuurPlanner beschikbaar (Pouwels et al., 2016), maar voor de aquatische natuur is hiervoor nog…
 9. 01-12-2022

  Zesde generatie beno deelmodellen Rijn : Baseline en D-HYDRO beno19_6

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de zesde generatie deelmodellen voor de Rijn, die worden ingezet voor beheer en onderhoud (beno). De roosterresolutie van deze modellen is twee keer zo fijn als die van het totale Rijntakkenmodel. Om te lange rekentijden te voorkomen is het totaalmodel opgeknipt in vier deelmodellen: één voor het…
 10. 01-12-2022

  Literature study on PFAS precursors in sediments and surface water

  This literature review is a preliminary study that will be followed by experimental work regarding precursors present in (Dutch) sediments. First the occurrence of PFAS precursors in the Dutch surface water, sediments, SPM, and wastewater was summarized. Based on this information, scientific literature was reviewed on unknown PFAS in SPM and…
 11. 01-12-2022

  Werkzaamheden Baseline-NL 2022 : actualisatie j22-v1 en beno22

  De modelschematisaties zijn per regio geordend en worden ook buiten Rijkswaterstaat gebruikt. Een modelschematisatie omvat een set modelinvoerbestanden voor een specifiek gebied, specifieke toepassing en specifieke modelsoftware. Toepassingen zijn onderverdeeld in Waterbeweging en golven, Waterkwaliteit en ecologie en Morfologie.…
 12. 01-12-2022

  Ontwikkeling zesde-generatie 3D Noordzeekanaal Amsterdam-Rijnkanaal model : aanvullende analyses 2022: Z-sigma en Selectieve Onttrekking IJmuiden

  Dit rapport beschrijft de in 2022 uitgevoerde werkzaamheden aan de zesde-generatie modelschematisatie van het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal (NZK/ARK). In dit project is gekeken naar de mogelijkheden om de Selectieve Onttrekking bij IJmuiden (SO-IJ) te schematiseren, zodat toekomstige vragen rondom de SO-IJ ook met D-HYDRO onderzocht…
 13. 01-12-2022

  Effectbepaling IRM - Gevoeligheidsanalyse voor verandering in rivierbodemligging Rijntakken : doorgaande erosie tot 2050, huidige bodemligging vasthouden of ophoging naar de ligging van rond het jaar 2000

  Dit rapport beschrijft de effecten van verandering in rivierbodemligging op de hydraulica (afvoerverdeling en waterstanden) en op de functies natuur, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid en waterveiligheid.
 14. 01-12-2022

  Beheerbibliotheek Kust Schiermonnikoog : beschrijvingen van het kustvak ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van de kust

  Om de kennis over het kustsysteem uit te breiden en te verspreiden voert Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat kustonderzoek uit binnen het project KPP-B&O Kust (Kennis Primaire Processen Beheer en Onderhoud Kust). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere onderzoeksinstituten en met Rijkswaterstaat. In deze beheerbibliotheek van de…
 15. 01-12-2022

  Ruimtelijke en temporele interpretatie van bemonstering bodemsamenstelling Rijntakken

  Periodieke opname van de bodemsamenstelling in de Rijntakken geeft inzicht in de lange termijn systeemontwikkeling van de Rijn. Echter, afwijkingen in bodemsamenstelling in tijd en ruimte zijn groot. Vanwege het belang van de bodemsamenstelling voor de morfologische modellering en het beheer van de rivier, is het belangrijk grip te krijgen op de…