Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1494 publicaties gevonden
 1. 01-12-2022

  Kombergingsrapportage Eierlandse Gat

  Het Eierlandse gat is, vanaf het westen, het tweede kombergingsgebied van de Waddenzee. De keel van het zeegat ligt tussen de Waddeneilanden Texel en Vlieland. Aan de landwaartse zijde wordt het kombergingsgebied begrensd door de wantijzone die op plaatgebieden ligt, grenzend aan de kombergingsgebieden van het Marsdiep en het Vlie. Er is aan de…
 2. 01-12-2022

  Verkenning morfologische ontwikkeling westelijke Waddenzee

  Dit rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de westelijke Waddenzee en een verwachting voor de toekomst op mega, macro- en meso-schaal . Dit wil zeggen op de schaal van de hele westelijke Waddenzee, op de schaal van de kombergingsgebieden en op de schaal van zes individuele geulsystemen. Dit is gedaan op basis van eerdere studies,…
 3. 01-12-2022

  Dynamische Vaargeulbeheer Waddenzee

  Bij dynamisch vaargeulbeheer in de Waddenzee wordt geanticipeerd op natuurlijk geulgedrag bij het baggeren. Dynamisch vaargeulbeheer helpt om het baggerbezwaar en de impact hiervan op de natuur te verminderen. Minder baggeren is over het algemeen ook economisch voordeliger. Het geulgedrag dat aanleiding is voor het baggeren blijkt duidelijk te…
 4. 01-12-2022

  Beoordeling invloed trillingen uit een windturbine op een waterkering : handreiking

  Waterkeringen zijn vanwege de locatie aan het water aantrekkelijke plekken om windenergie op te wekken. Daarbij worden vaak windturbines voorzien binnen de invloedszones van de waterkering. De invloed van de windturbine en de daardoor opgewekte trillingen op de waterkerende functie moet dan kunnen worden beoordeeld. Tot op heden waren de…
 5. 01-12-2022

  Verkennende systeemanalyse IJsselmeergebied

  Deze watersysteemverkenning is een reflectie op de drie hoofdfuncties van het IJsselmeergebied, namelijk 1) bescherming bieden tegen overstromingen (‘waterveiligheid’), 2) zoetwatervoorraadvorming en -verdeling (‘zoetwatervoorziening’) en 3) een robuust natuurnetwerk (Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water). Dat zijn drie publieke doelen waarvoor…
 6. 01-12-2022

  Eindrapportage Beheer- en Noodmaatregelen 2022

  In 2022 is op hoofdlijnen ingezet op de volgende onderwerpen: • Ondersteuning van Crisisteam Waterkeringen (CTW) met oefening leggen zandzakken • Waarnemen bij bressluitoefening Waterryck bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. • Uitwerking, voorbereiding en houden van een bijeenkomst met Duitse en Engelse partners • Onderzoek en…
 7. 01-12-2022

  volgende stap in advisering voor crisismanagement : hoe we beter voorbereid kunnen zijn op het verwachte en onverwachte in hoogwatercrisismanagement

  In (dreigende) hoogwatersituaties moeten onder tijdsdruk moeilijke keuzes gemaakt worden. Het kan gaan om opschaling naar een hoger niveau, wel of niet evacueren of om noodmaatregelen zoals het leggen van zandzakken en de inzet van noodoverloopgebieden. In de voorbereiding op hoogwater en bij oefeningen wordt gewerkt met scenario’s. Op basis van…
 8. 01-12-2022

  Case studie Zuid-Holland: 'Analyse grootschalige wateroverlast'

  In juli 2021 heeft een groot weersysteem, gelegen over Limburg, de Ardennen en de Eifel, gezorgd voor wateroverlast en overstromingen. In Nederland leidde dit tot veel schade, in het buitenland waren de gevolgen desastreus. Dergelijk weer is uitzonderlijk, maar kan zich herhalen, ook in Nederland. Eind 2021 is na een driedaagse hackathon bij…
 9. 01-12-2022

  Modelling of the Bovenrijn nourishment : comparison of two different transport layer approaches

  After centuries of river training in the Dutch Rhine, the river has developed to a waterway which conveys water downstream very efficiently. Moreover, the corridor Waal-Bovenrijn-Niederrhein has developed into a main shipping route between the port of Rotterdam to the German hinterland. Decades of monosectoral projects (e.g., focussing on flood…
 10. 01-12-2022

  Karakterisatie van negen KRW-Maasoevers

  In 2015 zijn als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) een aantal oevers langs de Maas (deels) weer natuurlijk gemaakt door de oeverbescherming te verwijderen tot verschillende niveaus. De verwachte erosie wordt op negen van deze oevers gemonitord middels metingen en observaties van de oevereigenschappen en de bodemligging zowel boven als…
 11. 01-12-2022

  Analyse waterkeringen Limburg : hoogwater juli 2021

  Waterschap Limburg heeft Deltares gevraagd onderzoek uit te voeren naar de waterkeringen langs de Maas naar aanleiding van het hoogwater in juni 2021 om van deze ervaringen te kunnen leren. Deze studie is oriënterend waarin een analyse is uitgevoerd van een viertal locaties. Doel van de analyse van de vier cases is om meer inzicht in en gevoel te…
 12. 01-12-2022

  Zon op dijk : verslag van twee proeftuinen met PV-systemen op dijken

  Het gebruikmaken van dijken om PV-systemen lijkt voor de hand te liggen. Maar de wijze waarop in Nederland de primaire functie van waterkeringen gewaarborgd wordt, leidt ertoe dat er voor het meest gangbare PV-systeem (montageframes voor de zonnepanelen geplaatst op in de grond geslagen funderingspaaltjes) nog veel aanvullende vragen beantwoord…
 13. 01-12-2022

  Validatie Rijntakkenmodellen hoogwater 2018 : 2D D-HYDRO en 1D SOBEK

  In de afgelopen jaren zijn nieuwe modellen voor de Rijn ontwikkeld in D-HYDRO en SOBEK, als onderdeel van de overstap naar het modelinstrumentarium in de zesde generatie. Het 2D D-HYDRO-model is gekalibreerd en gevalideerd op basis van gemeten waterstanden en afvoeren tijdens perioden uit 1993, 1995, 2010/2011, 2015/2016 en 2016/2017. Het 1D…
 14. 01-12-2022

  DCSM-FM 100m: a sixth-generation model for the NW European Shelf : 2022 release

  Upon request of Rijkswaterstaat (RWS), Deltares has developed a sixth-generation hydrodynamic model of the Northwest European Shelf: the Dutch Continental Shelf Model – Flexible Mesh (DCSM-FM). This model is the latest in a line of DCSM models developed by RWS and Deltares and a successor to the fifth-generation WAQUA model DCSMv6. Specifically,…
 15. 01-12-2022

  DCSM-FM 0.5nm: a sixth-generation model for the NW European Shelf : 2022 release

  Upon request of Rijkswaterstaat (RWS), Deltares has developed a sixth-generation hydrodynamic model of the Northwest European Shelf: the Dutch Continental Shelf Model – Flexible Mesh (DCSM-FM). This model is the latest in a line of DCSM models developed by RWS and Deltares and a successor to the fifth-generation WAQUA model DCSMv6. Specifically,…