Hydrodynamica en morfologie

Een goede water-en sedimenthuishouding is essentieel voor het leven in delta's wereldwijd. Processen zoals zeespiegelstijging, overstromingen en wateroverlast, droogte en bodemdaling zetten het leven in deltagebieden onderdruk, wat nog eens versneld wordt door klimaatverandering.

Met de software voor de hydrodynamica en morfologie van Deltares wordende gevolgen van deze processen inzichtelijk gemaakt en kunnen toekomst scenario's, maatregelen en beleid ontwikkeld worden om deze delta's leefbaar te houden.

Ook bij de benodigde energietransitie kan de software een belangrijke rol vervullen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van slimme waterbeheersystemen of de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen zoals windparken op zee.

Waterkwaliteit en ecologie

Een goede chemische en biologische waterkwaliteit is essentieel voor mens en natuur. Helaas staan aquatische ecosystemen onder druk door verontreiniging, ingrepen in het watersysteem en klimaatverandering.

Met de hydro-software van Deltares, zoals D-Water Quality, D-Emissions en HABITAT, kun je de waterkwaliteit en ecologie van oppervlaktewater simuleren onder invloed van toekomstscenario’s en maatregelpakketten.

Operationele systemen

Waterbeheerders hebben de verantwoordelijkheid om tijdig te reageren op extreme hydrologische omstandigheden en afgewogen beslissingen te nemen.

Extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen en droogte, doen zich steeds vaker voor. Bovendien neemt de impact van deze extreme gebeurtenissen toe, evenals de druk op schaarse watervoorraden. Deltares ondersteunt waterbeheerders om het maken van verwachtingen te verbeteren.

Deze kennis hebben we geïntegreerd in ons Delft Flood Early Warning System (Delft-FEWS), dat wereldwijd op dagelijkse basis wordt toegepast. Delft-FEWS biedt de waterbeheerders een platform dat efficiënte integratie en verwerking van grote gegevenssets biedt en op geautomatiseerde wijze modellen aanstuurt. Dit stelt de waterbeheerder in staat om tijdig te waarschuwen voor extreme omstandigheden.

Softwareproducten

Geotechniek en Waterkeringen

Geotechnische software speelt een cruciale rol bij het ontwerp, de analyse en het beheer van geotechnische projecten. Software van Deltares helpt ingenieurs om complex grondgedrag te modelleren.

Hiermee kunnen ingenieurs potentieel falen voorspellen en onderbouwde beslissingen nemen over de stabiliteit van constructies en funderingen. Het vergemakkelijkt de samenwerking tussen projectteams en biedt een platform om gegevens en resultaten te delen en de voortgang in real-time te volgen.

Onze software helpt om de veiligheid en betrouwbaarheid van infrastructuurprojecten te garanderen. Zo kunnen geotechnisch experts hun projecten veilig, efficiënt en kosteneffectief opleveren.

Hydrologie

De behoefte aan zoetwater wereldwijd groeit door de toename van de bevolking en economische groei. Watersystemen staan wereldwijd steeds meer onder druk door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling.

De kansen op extremere weercondities nemen toe en perioden van droogte worden vaker afgewisseld door heftige regenval en overstromingen. Met de Deltares D-Hydrology Suite kunnen de gevolgen van veranderingen op het watersysteem worden geanalyseerd.

Ook kan worden onderzocht welke maatregelen positief bijdragen aan waterzekerheid en verdere verduurzaming van het beheer van grond- en oppervlaktewater om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen.

Softwareproducten

Deze pagina delen.