Software- en dataproducten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze software- en dataproducten.

Filters

 • Geotechniek en waterkeringen
 • Hydrodynamica en morfologie
 • Hydrologie
 • Waterkwaliteit en Ecologie
 • Operationele systemen
25 producten gevonden
 1. Aquality App: meet zelf nutriënten en verzilting

  Met deze gratis smartphone app is het mogelijk om eenvoudig zelf metingen te verzamelen van concentraties zout en nutriënten (nitraat, ammonium, fosfaat) in water en van stikstofgehaltes in bodem. De app scant en analyseert en geeft direct resultaten terug. De gebruiker heeft in de app ook de mogelijkheid om die gegevens openbaar te maken of in…
 2. CIrcle applicatie voor vitale Infrastructuur

  CIrcle is een touch table applicatie om samen met stakeholders cascade-effecten te bepalen. De directe gevolgen van een overstroming zijn redelijk goed in te schatten en te berekenen, maar rondom de indirecte effecten of cascade-effecten is nog onduidelijkheid. Nationaal en internationaal wordt onderzocht hoe een cascade-effect analyse uitgevoerd…
 3. D-Foundations

  D-Foundations staat voor "CPT based foundation engineering". Tijdens het sonderen worden continu de conusweerstand en wrijving gemeten. Deze gegevens zijn ideaal voor de berekening van funderingen op palen om daarmee het draagvermogen van palen te bepalen. Met dit als uitgangspunt zijn normen, leidraden en rekentechnieken in Nederland tot stand…
 4. D-Geo Flow

  Piping is een faalmechanisme voor dijken en dammen waarbij onder invloed van grondwaterstroming zand vanuit granulaire lagen wordt verplaatst zodaning dat er een holle ruimte (de 'pipe') ontstaat die zich progressief kan ontwikkelen in tegengestelde richting van de grondwaterstroming. Indien de pipe voldoende tijd krijgt zich verder te…
 5. D-Geo Pipeline

  Horizontaal gestuurde boringen (HDD) zijn een logisch alternatief wanneer kabels, pijpleidingen of kleine tunnels door dijken, moerasland, rivieren en andere structuren moeten lopen die intact moeten blijven. HDD-technieken minimaliseren de impact van bouwwerkzaamheden in dichtbevolkte en economisch gevoelige gebieden. Sinds de jaren zeventig van…
 6. D-HYDRO Suite 1D2D

  We leven in een veranderend klimaat, waarbij extreme weersituaties vaker op zullen treden. De software die we bij Deltares ontwikkelen, gaat mee in deze ontwikkelingen. Met D-HYDRO Suite 1D2D, waaraan waterschappen, Het Waterschapshuis, gemeenten en vele adviesbureaus hebben bijgedragen, kunnen onder meer wateroverlast door hevige neerslag en…
 7. D-HYDRO Suite 2D3D

  In 2018 is Nederland geteisterd door extreem weer. Van zeer zware stormen en extreme neerslag tot extreme droogte en langdurige hitte en de gevolgen daarvan, zoals problemen met zout indringing en beperkte scheepvaart tijdens lage Rijn afvoeren. We leven in een veranderend klimaat met een onzekere toekomst, waarbij extreme weersituaties vaker op…
 8. D-Settlement

  In de Delta gebieden kunnen veen- en kleilagen aanzienlijke samendrukkingen vertonen door belastingen, zoals ophogingen. Zettingen van enkele meters zijn geen uitzondering in Nederland. Het natuurlijke zettingsproces kan vele jaren in beslag nemen. Verticale drainage, tijdelijke voorbelasting en andere geforceerde consolidatietechnieken worden…
 9. D-Sheet Piling

  D-Sheet Piling is een tool die wordt gebruikt om keerwanden en horizontaal belaste palen te ontwerpen. De grafische interactieve interface van D-Sheet Piling vereist slechts een korte trainingsperiode, waardoor de gebruiker zijn vaardigheden direct kan richten op de invoer van degelijke geotechnische gegevens en het daaropvolgende ontwerp van de…
 10. D-Stability

  Vanaf de zomer van 2019 is de vertrouwde D-Geo Stability 18.2 opgevolgd door D-Stability, een product uit de nieuw te bouwen D-GEO Suite / Embankment product lijn. Deze macrostabiliteit software is geoptimaliseerd voor het ongedraineerd rekenen door het ondersteunen van bouwfases en state parameters. D-Stability is ontwikkeld op initiatief van de…
 11. DAM (Dijksterkte Analyse Module)

  Met de toenemende economische investeringen in overstromingsgevoelige gebieden is overstromingsrisicomanagement een hot topic in veel delta's en laaggelegen gebieden in de wereld. Met een steeds veranderend klimaat, de publieke acceptatie van risico’s en veranderingen in de gebouwde omgeving of aan de dijken zelf staan dijkbeheerders voor de…
 12. Delft-FEWS: zicht op verwachtingen

  Mensen beschermen tegen droogte en overstromingen betekent de juiste beslissingen nemen, op het juiste moment en met de juiste informatie. Weten wat de toekomst brengt is in die gevallen cruciaal. Met Delft-FEWS, het ‘Flood forecasting and Early Warning System’, krijg je hoogwaardige informatie en inzicht in wat de (nabije) toekomst brengt.…