Contactpagina

Met toegepast onderzoek ontwikkelen we diepgaande kennis die nodig en bruikbaar is voor beslissingen over de leefbaarheid. Deze kennis maken we voor iedereen toegankelijk om zo te helpen met innovatieve oplossingen. Waar we het verschil maken? Met het bouwen aan de continuïteit van onze kennisbasis. Zo helpen we als belangrijke kennispartner de overheid, bedrijven en de samenleving. En maken we samen onze missie waar: Enabling Delta Life.

We werken al meer dan 100 jaar gedreven aan antwoorden op die ene brandende vraag die ons onderzoek voortstuwt: hoe houden we het leven in onze delta’s, kust- en riviergebieden veilig, duurzaam en bewoonbaar? Nu en in de toekomst.

Onze drijfveer is het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, waarvoor de kennis van water en ondergrond van Deltares onmisbaar is

Annemieke Nijhof, Algemeen directeur Deltares

Dat is een vraag die relevanter en urgenter is dan ooit. Ook voor beleidsmakers en beslissers bij de Nederlandse overheid, waterschappen, provincies, particuliere bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen, ngo’s en onze andere, internationale samenwerkingspartners.

Want grote opgaven als klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling, verzilting, droogte en druk op de ruimte, stellen hen voor soms ingrijpende keuzes: wat pakken we als eerste aan en hoe doen we dat? Transities in de energie en landbouw, de circulaire economie en verduurzaming kunnen én mogen qua impact op ecosystemen, biodiversiteit en humane gezondheid, niet meer los van elkaar worden gezien. Ze vragen om robuuste, innovatieve en integrale oplossingen.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=QfpfuMieWJU

Maatschappelijke impact creëren met de kracht van onze kennis

Dat is waar Deltares in beeld komt. En we denken niet licht over onze verantwoordelijkheid om beleidsmakers en beslissers te ondersteunen. We willen immers maatschappelijke impact creëren met de kracht van onze kennis.

Water en ondergrond en de daarin aangebrachte infrastructuur beschouwen we als een systeem. In de analyse van vraagstukken over huidig en toekomstig gebruik van onze leefruimte, nemen we dat systeem dan ook altijd als vertrekpunt. Die systeemblik combineren we met diepgaande, inhoudelijke en specialistische kennis.

Aan die kennis bouwen we voortdurend en innovatie staat hoog in het vaandel. Zo ontwikkelen we modellen met onze gespecialiseerde software en state of the art dataproducten. Bij dat laatste onderzoeken we ook de kansen én grenzen van de toepassing van kunstmatige intelligentie.

Tevens maken we proefopstellingen in onze experimentele faciliteiten, waar we die modellen tot op unieke schaalniveaus kunnen valideren. Net zo makkelijk echter trekken we de laarzen aan om in de modder veldonderzoek te doen. We zijn tenslotte een kennisinstituut voor toegepast onderzoek. Voor onze opdrachtgevers testen we of hun oplossingen voor prangende vraagstukken écht werken in de praktijk. En hoe zij die nog beter kunnen maken, met het best mogelijke resultaat en kostenefficiënt.

Deltares is een ‘topinstituut’ dat ‘met haar breedte en diepgang wereldwijd uniek is’. ‘De reputatie van Deltares binnen de internationale onderzoekswereld is ijzersterk.’

Bron: Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek, 2021

Met deze kennis en decennialange ervaring, bieden we onze samenwerkingsrelaties en opdrachtgevers de sleutels tot inzicht bij complexe vraagstukken gerelateerd aan water en ondergrond. Zo komen we samen tot innovatieve oplossingen, maatregelen en toepassingen die goed zijn voor mens, milieu en maatschappij.

Alle voorstellen die we doen, bekijken we vanzelfsprekend door de bril van mondiale klimaatafspraken en een aantal specifieke duurzame ontwikkelingsdoelen van de Nederlandse overheid, de EU en de Verenigde Naties. Daar waar onze toegevoegde waarde maximaal is.

Maatschappelijk verantwoord en inclusief ondernemen voor meer impact

Wat we adviseren aan anderen, zo werken we zelf ook. Onze ambities over maatschappelijk verantwoord ondernemen, geformuleerd in de Strategische Agenda 2022-2025, zijn klip en klaar:

  • Deltares wil haar adviesprojecten zo uitvoeren dat we ook de impact van projecten op het klimaat en de SDG's kunnen bepalen en negatieve effecten tot een minimum kunnen beperken.
  • De klimaatimpact van ons werk willen we minimaliseren. Bijvoorbeeld door het klimaatneutraal maken van onze campus in Delft en door het compenseren van de CO2-uitstoot door vliegreizen. Dit laatste doen we door, op eigen kosten, projecten uit te voeren die bijdragen aan de reductie van de emissie van broeikasgassen.

We zijn er nog niet, maar we blijven dagelijks stappen zetten om deze ambities waar te maken.

Deltares gelooft er ook in dat we onze impact op mens, milieu en samenleving het grootst maken als we inclusief en divers werken. Een divers en inclusief team is beter in staat om kennis en perspectieven te delen en innovatieve en creatieve teamprestaties en projectresultaten te bevorderen. Om die verschillende invalshoeken mee te kunnen nemen, bouwen we aan een medewerkersbestand dat divers is in gender, leeftijd, ervaring en achtergrond.

Dat uit zich zoveel mogelijk in een gevarieerde samenstelling van teams voor projecten en adviezen, waardoor we beter verbinding kunnen maken met onze partners, opdrachtgevers en stakeholders. Samen dragen we zo met meer succes bij aan een duurzame impact op de maatschappij.

Dare to share: samen oplossingen vinden

Alle kennis uit onze opdrachten en projecten, ongeacht de financieringsbron, draagt bij aan de continuïteit van onze kennisbasis. Elke onderzoeksvraag van opdrachtgevers grijpen we dan ook aan als een kans om nieuwe kennis te creëren. We erkennen en respecteren de co-creatiekracht die onze samenwerking met hen oplevert.

Want we realiseren ons goed dat we de vraagstukken van deze tijd niet alleen het hoofd kunnen bieden. Daarom delen we de opgedane kennis vanuit onze filosofie dare to share. Deltares is ervan overtuigd dat werken vanuit open source kansen biedt om het nog beter te doen en om van elkaar te leren.

Faciliteren van de dialoog

Deltares werkt daar waar praktijk en wetenschap, publiek en privaat, en kennis en markt elkaar ontmoeten. In dat speelveld beschouwen partners ons als gezaghebbend wat betreft onze kennis van water en ondergrond. We denken daarom niet licht over de rol die anderen ons steeds meer toebedelen en, eerlijk is eerlijk, ons ook goed past: die van gids in een complex speelveld van belanghebbenden. Waar de keuzes van nu onomkeerbaar kunnen zijn voor het leven in de delta’s van morgen. We beseffen dat dit hard nodig is omdat we de grenzen bereiken van wat we misschien te lang als vanzelfsprekend hebben beschouwd.

De kennis, scenario’s en de integrale oplossingsrichtingen die we adviseren, maken ons de leading expert om de maatschappelijke dialoog vroegtijdig te voeden en te stimuleren. Dat doen we met relevante kennis en baanbrekend onderzoek over uiteenlopende onderwerpen, zoals de versnelde zeespiegelstijging. Maar ook met een luisterend oor voor de zorgen, en met empathie voor de onzekerheden die dat met zich meebrengt.

Anders dan slechts waarschuwen, zien wij het als onze rol om die dialoog te faciliteren met alle belanghebbenden. Met onze kennis als solide basis, willen we mede richting geven, zodanig dat dit recht doet aan de grote maatschappelijke vraagstukken.

We werken missiegedreven

Onze ambities, uitdagende doelen hebben we geconcretiseerd in zogenoemde moonshots:

Ons missiegedreven werken is gerelateerd aan de dossiers waarop we de komende jaren leiderschap willen tonen en maatschappelijke impact bereiken. Waar kennis van water en ondergrond het verschil maakt in de grote uitdagingen en transities. Het geeft ook focus aan het opbouwen van strategische samenwerkingen met onze relaties, opdrachtgevers en kennispartners, waarvan de Nederlandse overheid onze belangrijkste opdrachtgever en kennispartner is en blijft.

Wij werken met alle overheden in Nederland, waaronder lokale en provinciale overheden, waterschappen en de nationale overheid. Als hun belangrijke kennispartner werken we niet alleen in Nederland met hen samen vanuit onze kantoren in Delft en Utrecht, maar ook in de rest van de wereld.

Deltares is actief in Nederland en Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Oceanië, Azië en Afrika. Internationaal hebben we een aantal belangrijke, langlopende strategische partnerschappen gesmeed. Ons doel is om deze te blijven versterken en tegelijkertijd nieuwe op te bouwen, zodat we samen kunnen leren, innoveren en impact hebben.

We zijn er trots op dat we Deltares zijn. En dat we mogen bijdragen aan ‘Enabling Delta Life’ zodat ook toekomstige generaties een plek hebben die veilig, duurzaam en bewoonbaar is.

Contact en locaties

Deze pagina delen.