Om de transitie waar te kunnen maken, is veerkrachtige infrastructuur onontbeerlijk. Nationale en internationale agenda’s bevestigen dit. Veerkrachtige infrastructuur behoudt zoveel mogelijk - ook onder extremen - haar functie, terwijl het flexibel genoeg is om te worden aangepast aan veranderende maatschappelijke wensen en onzekere klimatologische omstandigheden. Water en ondergrond spelen daarbij een sturende rol. Nu en in de toekomst.

Aanleg, vervanging en onderhoud van infrastructuur volledig veerkrachtig in 2040

Deltares ontwikkelt en ontsluit de kennis op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Het kennisinstituut kijkt daarbij naar de functionaliteit van infrastructurele objecten en -netwerken in relatie tot elkaar, vanuit samenhang. En brengt vanuit dat perspectief de kennis van partijen in de volle breedte van het infrastructurele speelveld samen: van de overheid, het bedrijfsleven, start-ups, kennisinstituten en NGO’s. Opdat de duurzame, sociale en economische impact van aanleg, vervanging en onderhoud meegewogen wordt bij besluiten.

De routekaart naar veerkrachtige infrastructuur

Het is van groot belang dat er met een vernieuwende blik naar infrastructuur gekeken wordt, waarbij de grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem sturend zijn. De besluiten die in de ontwerpfase genomen worden, zijn bepalend voor hoe een infrastructuurobject of -netwerk gedurende de levensduur functioneert. De ontwikkeling van veerkrachtige infrastructuur daagt ons uit om te accepteren dat een ontwerp wellicht vaker faalt, maar dat we de schade van dat falen zoveel mogelijk beperken. En aan de andere kant streven we ernaar de maatschappelijke baten van de infrastructuur te maximaliseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat infrastructuur optimaal ingepast wordt in de omgeving en daarmee in veel gevallen dezelfde ruimte voor meerdere functies gebruikt kan worden. Naast die blik op de toekomst is het tegelijkertijd van belang dat tijdens deze transitie bestaande infrastructuur blijft functioneren.

Tot 2030

Tot 2030 verbetert Deltares de beslisinformatie die nodig is om keuzes te maken gericht op veerkrachtige aanleg en aanpassing van infrastructuur. We toetsen en verbeteren onze beslisinformatie op basis van steeds betere data, projecties en methodieken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan digital twins. De grenzen van water en ondergrond dagen ons daarbij uit om de mogelijkheden van het natuurlijk systeem optimaal en duurzaam te benutten.

In 2040

Als infrastructuur in 2040 veerkrachtig wordt ontwerpen, aangelegd en onderhouden, dan biedt dat in de toekomst de mogelijkheid om op elk moment op basis van de dan geldende omstandigheden - op het gebied van de levensfase van de infrastructuur, bevolkingsgroei en klimaatverandering - de belangen af te wegen en besluiten te nemen. Tegen zo laag mogelijke kosten en met optimaal duurzaam, sociaal en economisch resultaat.

Deze pagina delen.