Onze kennis is gebaseerd op onze kijk op water, ondergrond en de infrastructuur die zich daar bevindt als één systeem. Het vinden van duurzame en praktische oplossingen begint bij het denken in termen van het fysieke en het bestuurlijke systeem. Onze diepgaande, inhoudelijke en specialistische kennis is daarbij onmisbaar.

Dirk-Jan Walstra, directeur Deltares

Als onafhankelijk kennisinstituut heeft Deltares stevige relaties met veel organisaties. De gezamenlijke aanpak met kennisinstituten, bedrijven, NGO's en overheidsinstanties biedt een schat aan kennis en ervaring die Deltares graag zo breed mogelijk inzet en deelt. Onze bijdrage richt zich soms op de ontwikkeling en invoering van het langetermijnperspectief.

Ook werkt Deltares samen met ingenieurs-, adviesbureaus en mkb om gezamenlijk direct toepasbare kennis te ontwikkelen. De samenwerking met universiteiten is intensief en het doel is om toegepast onderzoek te verrijken met de nieuwste inzichten en kennis. Samen bereiken we meer en brengen we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken dichterbij.

Diversiteit in partnerschappen

Overheid

De overheid is en blijft onze belangrijkste kennispartner. Dit geldt voor alle overheidsinstanties in Nederland: gemeentelijke instanties, waterschappen, provinciale autoriteiten en de rijksoverheid. We ontwerpen veel onderzoeksprogramma's in nauwe samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met Rijkswaterstaat als de belangrijkste operationele organisatie.

Deltares werkt ook veel samen met de andere ministeries. Zo verleent bijvoorbeeld het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als leidende organisatie voor Deltares als TO2-instituut (voor toegepast onderzoek), jaarlijks een subsidie met het doel kennis op de lange termijn toe te voegen. Dat is essentieel voor de toekomst van Nederland.

Naast het werk voor overheidsinstanties werkt Deltares samen met publieke organisaties zoals drinkwaterbedrijven, netwerkbeheerders en veiligheidsregio's.

Universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs

Universiteiten zijn de bron van fundamentele kennis voor Deltares. We zetten die kennis om in toegepast onderzoek. Deltares werkt structureel samen met zowel Nederlandse universiteiten als buitenlandse instituten over langere perioden.

Kennis wordt gedeeld door bijvoorbeeld uitgebreide personeelsuitwisselingen: via leerstoelen, doctoraatsonderzoek en studenten. Zowel nationaal als internationaal werken we samen aan grote onderzoeksprojecten.

Onze samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs helpt om de regionale inbedding van kennis te versterken. Het gezamenlijke werk aan het toegepaste onderzoek bij deze instellingen maakt het mogelijk om de kennis van de TO2-instituten* sneller en breder naar de regio's te verspreiden, inclusief het mkb.

TO2-instituten en Nationale Kennisinstituten (RKI's)

Naast MARIN, NLR, TNO en WUR is Deltares een van de vijf TO2 instituten: de alliantie van vijf toonaangevende Nederlandse instituten voor toegepast onderzoek.

De grote maatschappelijke uitdagingen vereisen vaak sectoroverschrijdende samenwerking. We werken samen met collega-kennisinstituten aan allerlei thema's: met partners uit zowel de TO2-federatie als de Nationale Kennisinstituten (RKI's). Deltares zorgt ervoor dat onze kennisontwikkeling die van onze partners aanvult.

Voorbeelden zijn onderzoek naar klimaatadaptatie met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de energietransitie met de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Op het gebied van ruimtelijke ordening en de relatie met water- en ondergrondkennis, bijvoorbeeld op het gebied van bodemdaling en de toekomst van veengebieden, werken we samen met Wageningen Research.

Er zijn ook kennispartnerschappen met het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) over de planning voor de Noordzee, waar veel uitdagingen samenkomen.

De commerciële sector

Deltares werkt samen met adviesbureaus en bedrijven aan de operationele kant. Voor ons is samenwerking met zowel multinationals als start-ups vanzelfsprekend en zeer belangrijk. Voorbeelden zijn ingenieurs- en adviesbureaus, bouw- en baggerbedrijven en het mkb.

Samenwerking kan worden georganiseerd in de context van de topsector, bijvoorbeeld via TKI-projecten (Topconsortia voor Kennis en Innovatie), Joint Industry Projects (JIP's) of Publiek-Private Partnerschappen (PPP's).

Kennisoverdracht en innovatie met het oog op toepassing in de praktijk is een prioriteit voor Deltares. Een voorbeeld is het werken met mkb's via onze jaarlijkse mkb challenge. We geven MKB's met innovatieve ideeën toegang tot de testfaciliteiten van Deltares. De faciliteit verandert elk kwartaal: van de Delta Flume tot het microbiologielaboratorium, en van de GeoCentrifuge tot veldmetingen.

Internationale partners

Om kennis te gebruiken om het verschil te maken voor de uitdagingen van vandaag en morgen, moet de kennis van Deltares tot de wereldtop behoren. Naast deelname aan Europese onderzoeksprojecten hebben we daarom directe relaties met zusterorganisaties wereldwijd.

Voorbeelden van onze allianties met gerenommeerde instituten zijn: de United States Geological Survey (USGS), het World Resources Institute (WRI), de National Weather Service (NWS) en de National University of Singapore (NUS).

Deze waardevolle, internationale verbinding biedt meer mogelijkheden voor Nederland om te profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld. Internationale uitwisselingen brengen nieuwe inzichten, methoden en toegang tot onderzoeksfaciliteiten die anders buiten ons bereik zouden liggen. Ze geven Nederlandse bedrijven directe toegang tot buitenlandse markten en trekken toptalent uit het buitenland aan.

* Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2). De instellingen voor toegepast onderzoek spelen een centrale rol in de ontwikkeling, verspreiding en benutting van kennis in binnen- en buitenland. Daartoe werken zij samen met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen, onder meer via publiek-private samenwerking.

Deze pagina delen.