Als onafhankelijk kennisinstituut heeft Deltares stevige verbindingen met vele partijen. Door een gezamenlijke aanpak met kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden komt een schat aan kennis en ervaring beschikbaar die Deltares graag zo breed mogelijk inzet en deelt. Soms is de bijdrage gericht op het ontwikkelen en inbrengen van het lange termijnperspectief. Dan weer werkt Deltares samen met ingenieurs- en adviesbureaus om samen kennis te ontwikkelen die direct toepasbaar is.

De samenwerking met universiteiten is intensief, met als doel toegepast onderzoek te verrijken met de nieuwste inzichten en kennis. Gezamenlijk bereiken we meer en brengen we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken dichterbij.

De basis voor onze kennis is dat we water en ondergrond en de daarin aangebrachte infrastructuur beschouwen als één systeem. Het komen tot duurzame en praktische oplossingen begint met denken vanuit het fysisch én bestuurlijke systeem. Onze diepgaande, inhoudelijke en specialistische kennis is hierbij onmisbaar.

Dirk-Jan Walstra, directeur Deltares

Integer onderzoek

Deltares voert onafhankelijk onderzoek uit volgens de normen van de ‘Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit’. Deze code (2018) wordt onderschreven door de KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU. De principes die daarin centraal staan, zijn leidend voor de onderzoekers en het onderzoek van Deltares:

  • Eerlijkheid
  • Zorgvuldigheid
  • Transparantie
  • Onafhankelijkheid
  • Verantwoordelijkheid

Verscheidenheid in samenwerkingen

Overheid

De overheid is en blijft voor ons de belangrijkste kennispartner. Dat geldt voor alle overheden in Nederland: gemeenten, waterschappen, provincies en de Rijksoverheid. Veel van de onderzoeksprogramma’s zetten we op in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met Rijkswaterstaat als belangrijkste uitvoerende instantie.

Deltares werkt ook veel met de andere ministeries. Zo verstrekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als penvoerder voor Deltares als TO2-instituut (voor toegepast onderzoek), elk jaar een subsidie die bedoeld is om de kennisbasis langere termijn voor de langere termijn te voeden. Dit is essentieel voor de toekomst van Nederland.

Naast het werk voor de overheden werkt Deltares met publieke organisaties zoals drinkwaterbedrijven, netwerkbeheerders, en veiligheidsregio’s.

Universiteiten en hogescholen

Universiteiten zijn voor Deltares de bron van fundamentele kennis. Wij vertalen dit naar toegepast onderzoek. Niet alleen met Nederlandse universiteiten, ook met buitenlandse instituten werkt Deltares structureel en langjarig samen. Kennisdeling vindt onder andere plaats door het op grote schaal ‘delen’ van mensen: van professoren, PhD’s, tot studenten. En zowel nationaal als internationaal zijn er grote onderzoeksprojecten waar we gezamenlijk aan deelnemen.

De samenwerking met hogescholen draagt bij aan de versterking van de regionale inbedding van de kennis. Door samenwerking in het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen kan de kennis van de TO2-instellingen sneller en breder verspreid worden naar de regio, waaronder het mkb.

TO2-instellingen en Rijksinstellingen

Deltares behoort samen met MARIN, NLR, TNO en WUR tot de vijf TO2-instellingen: het samenwerkingsverband van vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek.

De grote maatschappelijke uitdagingen vragen veelal om cross-sectorale samenwerking. We werken op allerlei thema’s samen met collega-kennisinstituten; zowel met de partners vanuit de TO2-federatie als met de Rijkskennisinstellingen (RKI’s). Deltares zorgt ervoor dat de kennisontwikkeling aanvullend is op die van de partners.

Voorbeelden zijn onderzoek op het gebied van klimaatadaptatie met het KNMI en de energietransitie met TNO. Op het gebied van ruimtelijke ordening en de relatie met water- en ondergrondkennis, bijvoorbeeld bodemdaling en de toekomst van veenweidegebieden, werken we samen met Wageningen Research. Kennispartnerschappen zijn er ook met het NIOZ over de inrichting van de Noordzee, waar vele uitdagingen samenkomen.

Bedrijfsleven

Deltares werkt samen met adviesbureaus alsook het uitvoerende bedrijfsleven. Samenwerken met zowel multinationals als startups is voor ons vanzelfsprekend en van groot belang. Denk aan ingenieurs- en adviesbureaus, bouw- en baggerbedrijven en het mkb. Dit gebeurt onder andere binnen de topsectoren, via TKI-projecten (Topconsortia voor Kennis en Innovatie), Joint Industry Projects (JIP’s) of Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS).

Kennisoverdracht en innovatie, voor het vergroten van de toepassing in de praktijk, is voor Deltares een prioriteit. Een voorbeeld daarvan is samenwerking met het mkb door een jaarlijks terugkerende facility challenge. De testfaciliteiten van Deltares stellen we beschikbaar aan mkb’ers met innovatieve ideeën. De faciliteit wisselt per kwartaal en varieert van de Deltagoot tot het microbiologische laboratorium, en van de GeoCentrifuge tot veldmetingen.

Internationale partners

Om binnen én buiten Nederland met kennis het verschil te maken voor de uitdagingen van vandaag en morgen, moet de kennis van Deltares tot de top van de wereld behoren. Daarom hebben we, naast de deelname aan Europese onderzoeksprojecten, directe relaties met zusterorganisaties wereldwijd.

Voorbeelden van onze samenwerkingen met gerenommeerde instituten: United States Geological Survey (USGS), het World Resources Institute (WRI), de National Weather Service (NWS) en de National University of Singapore (NUS).

Deze waardevolle, internationale aansluiting, vergroot de kansen voor Nederland om te kunnen profiteren van de laatste ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld. Internationale uitwisseling brengt nieuwe inzichten, methoden en toegang tot onderzoeksfaciliteiten die anders buiten ons bereik liggen. Het geeft het Nederlandse bedrijven directe toegang tot buitenlandse markten en trekt internationaal toptalent aan.

Deze pagina delen.