Over Otto Weiler

Otto Weiler (1964) heeft zich sinds 2010 intensief bezig gehouden met zoutindringing door schutsluizen en met manieren waarop die kan worden beperkt. Relevante projecten waren onder andere de ontwikkeling van de IZZS (Innovatieve Zout-Zoetscheiding) voor de Krammersluizen en de Selectieve Onttrekking te IJmuiden als mitigerende maatregel bij de aanleg van de nieuwe grote Zeesluis IJmuiden. Zoutindringing bij schutsluizen staat steeds meer in de belangstelling, o.a. door de droge zomers in de afgelopen jaren. Door een tekort aan zoet water is er dan te weinig water om het zout naar buiten te spoelen, onder andere op het Noordzeekanaal en het IJsselmeer.

Als onderdeel van de kennisontwikkeling op dat terrein, voortbouwend op het werk van collega’s, heeft hij een rekenmethode ontwikkeld om de zoutindringing te kwantificeren o.b.v. de afmetingen, de sluisoperatie en eventuele maatregelen ter beperking van de zoutindringing. Dit rekeninstrument wordt steeds meer ingezet. Enerzijds voor de verkenning van de invloed van klimaatverandering en de daarop te nemen maatregelen en anderzijds in het operationele beheer van zoete watersystemen op het zoutgehalte.

Deze pagina delen.