Over Perry de Louw

Dr. Perry de Louw is expert op het gebied van grondwatersystemen en grondwaterbeheer en sinds 1995 werkzaam bij Deltares en voorganger TNO.

Hij is afgestudeerd als fysische geografisch hydroloog op de Universiteit Utrecht en is in 2013 gepromoveerd op de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderwerp zoute kwel in delta’s.

Met metingen en modellen heeft hij voor zijn proefschrift de zoute kwelsystemen in de diepe droogmakerijen van west-Nederland en de dunne regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden in beeld gebracht.

Zijn meest belangwekkende bevinding was dat wellen (zeer geconcentreerde vorm van kwel door scheuren en gaten in de afsluitende deklaag), de belangrijkste verziltingsbron van diepe polders betreft.

Het begrijpen van grondwatersystemen met behulp van veldmetingen, veldexperimenten en grondwatermodellen, het diagnosticeren van de problematiek en vervolgens definiëren van integrale en innovatieve oplossingen kenmerken zijn werk als grondwater expert.

Dit doet hij in toegepaste onderzoeksprojecten in zowel het kustgebied als de hoge zandgronden van Nederland waar problemen spelen als bodemdaling, verzilting, droogte en verdroging van natuurgebieden. In de vele toegepaste onderzoeksprojecten werkt hij samen met andere (onderzoeks)instituten, waterschappen, provincies, ministeries, boeren en natuurorganisaties.

Binnen Deltares trekt hij het onderzoeksprogramma Zee- en Kustsystemen waarbij hij verantwoordelijk is voor het onderzoek rond de zogenaamde kleine eilanden staten (SIDS) die erg kwetsbaar zijn voor zeespiegelstijging, klimaatverandering en uitputting van zoet(grond)voorraden. Zijn kennis van grondwatersystemen wordt veelvuldig in het buitenland ingezet voor ‘water security’ vraagstukken in landen als Azerbaijan, Singapore, Colombia en India.

Één dag in de week is hij als gastonderzoeker werkzaam op de Wageningen Universiteit waarbij hij de verbinding legt tussen het wetenschappelijk onderzoek en het toegepaste onderzoek en begeleidt daarbij verschillende PhD-studenten.

Deze pagina delen.