Over Roelof Stuurman

Roelof Stuurman is specialist in integraal beheer van milieu, water en bodem: hydrogeologische systeemanalyse op regionale en lokale schaal ter ondersteuning van ruimtelijke-, milieu- en waterbeleidsplanning. Het onderzoek richt zich op de relatie grondwater-oppervlaktewater in de bovenste meters van de ondergrond (waterkwaliteit, waterdynamiek) en op onderzoek naar doorsijpelingsprocessen in relatie tot oppervlaktewaterstanden, ecologie en waterkwaliteit.

Grondwater generalist: stromingsprocessen, waterkwaliteit, watertemperatuur, isotopen, geologie, bodemdaling, zoet-zoutprocessen, monitoren netwerk ontwerp .

Stedelijk water: onderzoek naar de interactie van oppervlaktewater-grondwater-gemeentewater-ecologie binnen het stedelijk gebied (analyse van stedelijke watersystemen, inclusief bodemdaling), kwantificering van integraal gemeentelijk watersysteem, ontwerp van gemeentelijke (grond)water monitoringsnetwerken.

Specialist in natuurlijke en door de mens veroorzaakte (hydro-)geologische gevaren. Risico analyse. Adviseur in diverse rechtszaken over materiële schade.

Herstel en beheer van draslanden: ecohydrologisch onderzoek tot op het niveau van de wortelzone. Kennis op het gebied van kwantitatieve en waterkwaliteitsprocessen op verschillende schaalniveaus.

Deze pagina delen.