Samenwerking

Deltares werkt sinds 2015 aan de ontwikkeling van COASTAR. In 2017 zijn zij met waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en de Provincie in Zuid-Holland een samenwerking rondom COASTAR gestart.

Zoetwaterschaarste

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, de sector glastuinbouw en de industrie; ze hebben allemaal baat bij goed management van de zoete en brakke watervoorraden. Zeker in de dichtbevolkte delta die Nederland is, is veel zoetwater nodig. Door klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van het grondwater wordt zoetwater echter schaarser.

Tegelijkertijd neemt de vraag naar zoet water toe en wordt door de verschillende sectoren gezocht naar het vergroten van de leveringszekerheid van water. En dat terwijl er ook steeds meer natte periodes met hevige regenval voorkomen. Dat regenwater –dat vooral in de winter valt- spoelt echter ongebruikt weg, want bovengrondse opslag is duur en kost teveel ruimte. En bovendien is in Nederland veel brak grondwater beschikbaar, oud zeewater dat onder het westen en noorden van Nederland ligt opgeslagen.

COASTAR staat voor COastal Aquifier Storage And Recovery. Het systeem moet zout op afstand houden en zoet op voorraad. Veel COASTAR maatregelen zijn al op kleine schaal getest. Nu wordt de haalbaarheid van de grootschalige inzet van de ondergrond voor het behoud van zoetwater in de zoute gebieden verder onderzocht. In mei 2018 sloten verschillende partijen in Zuid-Holland bijvoorbeeld een intentieverklaring om een kennis- en ontwerpprogramma COASTAR op te zetten.

Overal ter wereld toepasbaar

Het mooie van COASTAR is dat het straks niet alleen in Nederland toepasbaar is. De uitkomsten van dit systeem kunnen overal ter wereld worden toegepast. Voor informatie over internationale toepassingen, kijk hier op pagina 2.

De vorderingen van COASTAR zijn te volgen via coastar.nl.

Deze pagina delen.