Bestaande TEO-installaties onder de loep

Voor TEO-installaties van de Maastoren, Port City Rotterdam, Gemeentewerf Capelle a/d IJssel en RWS-districtskantoor Terneuzen onderzocht Deltares de thermische effecten in het oppervlaktewater en de mogelijke waterkwaliteits-en ecologische effecten. Hierbij is gekeken naar stromende wateren zoals rivieren en stilstaande wateren zoals kanalen en slootsystemen. Door toepassing van TEO gaat het water door het circulatiedebiet van de TEO in het oppervlaktewater stromen. Voor kleine wateren zoals vijvers en sloten kan het effect duidelijk zijn.

Effect op stilstaand en stromend water

In het onderzoek zijn zes watersystemen gedefinieerd: grote rivieren, beken en kleine rivieren, haven aan groot en klein stromend water, kanaal en sloot.Voor elke van deze ‘waterttypen’ is het effect van TEO-installaties met een verschillende warmtevraag berekend. Voor stilstaande wateren is hier nog een rekentool voor ontwikkeld, voor stromende wateren bestond deze al. Bestaande TEO-installaties en resultaten van gedetailleerde modelberekeningen aan warmte-en koudelozingen zijn vergeleken met de uitkomsten van de RWS-rekentool en een snelle ‘scan-methode’.

Temperatuur van water verandert nauwelijks

Beide type TEO-installaties geven geen duidelijk thermische effecten op grote stromende wateren. Alleen in havens van kleine stromende wateren is, bij warmtelozing in de zomer door een groot type TEO installatie, een stijging van meer dan 1°C gevonden.

Het effect op de watertemperatuur kan verkleind worden door de afstand tussen lozingspunt en inlaatpunt te vergoten. Dit kan door fysiek afstand te creëren maar ook door de punten van lozing en inname slim te kiezen.

Waterkwaliteit en ecologie

In deze studie laat, door beschikbaarheid van data, niet zien wat het effect is op waterkwaliteit en ecologie. Om de thermische effecten van warmte-en koude lozingen beter in kaart te brengen is het nodig de huidige rekenmethodes aan te passen. In ieder geval zodat deze voldoet aan de nieuwe Kaderrichtlijn Water die als doel heeft de kwaliteit van oppervlakte-en grondwater in Europa te waarborgen. Dit is belangrijk om tot een accuraat landelijk beeld van de effecten van koudelozing. Dat is nodig om meer vertrouwen en bekendheid te krijgen in deze nieuwe energiebron.

Deze pagina delen.