Privacy verklaring Stichting Deltares

Als u persoonsgegevens aan Deltares verstrekt, dan worden deze verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deltares gebruikt verzamelde persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Deltares zal uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve nadat dit specifiek aan u is voorgelegd en u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, of in het geval van een wettelijke verplichting. Zie voor nadere details de specificatie hieronder.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens, hanteert Deltares beleid inzake informatiebeveiliging en omgang met privacy. Zo treffen wij effectieve technische en organisatorische maatregelen, waaronder een beheersysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de internationale norm (ISO 27001:2013) en relevante wet- en regelgeving; doorlopende procedures om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten; maatregelen omtrent gegevensback-up, systeemtoegang, systeemintegriteit, viruscontrole, wachtwoorden en codering, en een doeltreffend bedrijfscalamiteitenplan.

Als u wilt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken, kunt u dat schriftelijk bij ons opvragen. Mocht het zo zijn dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn, dan zullen we deze op uw verzoek voor u corrigeren. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw gegevens te verwijderen. Als u eerder toestemming heeft gegeven kunt u uw toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Als u een klacht heeft bijvoorbeeld over de manier waarop Deltares uw persoonsgegevens verwerkt, of als u een bezwaar heeft naar aanleiding van de afhandeling van uw verzoek tot inzage, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Tevens kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over dit privacystatement, over de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via:

Deltares
Postbus 177
2600 MH Delft
tel: +31 (0)88 335 8273 (8.00 – 17.30 uur bereikbaar)
email: dataprotection@deltares.nl

Specificatie

Inschrijving nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor een nieuwsbrief van Deltares? Dan gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van de betreffende verzendlijst verwijderd.

Inschrijving evenement

Meldt u zich aan voor een evenement van Deltares? Dan gebruiken wij de door u opgegeven gegevens (uw naam, organisatie, functie (optioneel) en emailadres) uitsluitend om u te registreren voor dit evenement en om vooraf een beeld te vormen van het type deelnemers dat zich heeft aangemeld. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Na afloop van het evenement worden uw gegevens twaalf maanden bewaard om indien nodig naar aanleiding van het evenement correspondentie te kunnen voeren. Na afloop van deze twaalf maanden worden uw gegevens verwijderd uit de voor het evenement aangelegde registratie.

Afnemen/downloaden van gratis producten of diensten

Wij verwerken de gevraagde gegevens (uw naam, organisatie (optioneel), adres en woonplaats (optioneel), emailadres, en bestelgegevens) om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en om u bij vragen adequaat te kunnen informeren. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Wij bewaren de verzamelde gegevens gedurende twaalf maanden om u bij vragen adequaat te kunnen informeren. Na afloop van deze 12 maanden worden de gegevens verwijderd.

Afnemen/downloaden van betaalde producten of diensten

Wij verwerken de gevraagde gegevens (uw naam, organisatie (optioneel), adres en woonplaats (optioneel), factuuradres en – woonplaats (optioneel), emailadres, en bestelgegevens) om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en om – op uw verzoek – adequate ondersteuning te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over Deltares-gerelateerde nieuwsberichten, producten, diensten of evenementen die voor u mogelijk interessant zijn. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Wij bewaren de verzamelde gegevens gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar die geldt voor onze verkoopadministratie (dit is de fiscale bewaarplicht). Na afloop van deze 7 jaar worden de gegevens verwijderd.

Aanmaken van een account t.b.v. een website

Wanneer u een account aanmaakt op deze website leggen wij de door uw opgegeven inloggegevens vast voor een periode van 1 jaar na het laatste moment van inloggen. Deze gegevens zullen wij voor geen ander doel gebruiken dan het bieden van de aangegeven functionaliteiten op deze website. Daarnaast leggen wij voor beveiligingsdoeleinden gegevens vast over de momenten waarop u ingelogd bent.

Posten van bericht(en) op een forum

Wanneer u een account aanmaakt op deze website leggen wij de door uw verstrekte gegevens (uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, en foto (optioneel), vast voor een periode van 3 jaar na het laatste moment van inloggen. De door u geplaatste berichten op ons forum, tijdstip van plaatsing en het betreffende topic, worden voor onbepaalde termijn bewaard. Alle verzamelde gegevens zullen wij voor geen ander doel gebruiken dan het bieden van de functionaliteiten op deze website, te weten het bieden van een forumfunctionaliteit. Daarnaast leggen wij voor beveiligingsdoeleinden gegevens vast over de momenten waarop u ingelogd bent.