Quick scan kosten-baten analyse bodemdaling binnenstad Gouda

 

De binnenstad van Gouda kampt met bodemdalingsproblematiek: panden, wegen en rioleringen verzakken, en het water staat op sommige locaties bijna aan de kade. De Gemeente Gouda neemt het voortouw in de samenwerking met actoren om samen tot een oplossing te komen, en werkt samen met onder andere Deltares aan het onderzoeken van de oorzaken en gevolgen van de bodemdaling, en waar mogelijk aan oplossingen. In dit kader zijn er de afgelopen jaren drie handelingsperspectieven ontwikkeld. In ‘Hoog Houden’ wordt alle panden en boven – en ondergrondse infrastructuur op dezelfde hoogte gehouden met behulp van funderingen. In ‘Laten Zakken’ wordt meebewogen met de bodemdaling, waarbij adaptieve maatregelen de schade zoveel mogelijk beperken. In ‘Compartimenteren’ is het uitgangspunt dat op straat of blokniveau wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn.

Quick scan kosten –baten analyse

In de Quick Scan kosten – baten analyse, uitgevoerd binnen het TKI-programma, wordt een beeld geschetst van de haalbaarheid van twee van deze handelingsperspectieven, die voor dit doel tot concrete maatregelen vertaald zijn: Hoog Houden en Laten Zakken. In de studie is er niet alleen een inschatting gemaakt van de kosten van deze handelingsperspectieven, maar is ook een indicatie gegeven van hun impact ten opzichte van het nulalternatief: de meerkosten voor Gemeente en andere actoren als er niets gedaan wordt. Zo is er naast de financiële haalbaarheid ook een beeld van de baten van een handelingsperspectief – de vermeden schade ten opzichte van het nulalternatief.

Resultaten

Hoewel de Quick Scan gezien moet worden als een eerste vingeroefening – er is niet eerder een MKBA op dit niveau voor stedelijke omgeving uitgevoerd – geeft de studie toch waardevolle inzichten die gebruikt kunnen worden in de vormgeving van het besluitvormingsproces. Zo blijkt dat het perspectief ‘Hoog Houden’ erg duur is, en dat de hoge investeringen niet in verhouding staan tot de baten. Het ‘Laten Zakken’ alternatief lijkt wel haalbaar.

Het uitzoeken van de kosten voor alternatieven was het hoofddoel van de gemeente. “Dat we ook inzichten gekregen hebben in de baten van een alternatief, was een pluspunt. De MKBA, uitgevoerd door Deltares, heeft ervoor gezorgd dat we een eerste indicatie van de kosten, baten, maar ook de haalbaarheid van alternatieven hebben kunnen inzien. Het heeft ons “onderbuikgevoel” bevestigd, dat een bepaald alternatief niet haalbaar is. Dit stelt ons dus in staat om op een analytische en onderbouwde manier een keuze te maken voor het uitwerken van een bepaald alternatief”, zegt Arianne Fijan, Senior Beleidsadviseur Openbare Ruimte van de Gemeente Gouda.