Over Gualbert Oude Essink

Gualbert Oude Essink, PhD (Civiele Techniek, TU Delft) is senior hydrogeoloog bij Deltares en universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Zijn drive is om complexe dynamische grondwaterprocessen te begrijpen in verzakkende kustgebieden onder paleo-, antropogene, klimaatverandering- en stormvloedomstandigheden, met als doel duurzaam beheer van waterbronnen in kustgebieden onder verschillende ruimtelijke en tijdschalen. Gualbert neemt deel aan wetenschappelijke onderzoeksprogramma's over het in kaart brengen van het zoutgehalte van grondwater via snelle elektromagnetische onderzoeken vanuit de lucht, slimme monitoring van het zoutgehalte (bijvoorbeeld met behulp van glasvezeltechnieken) en high performance modellering van grondwaterstroming met variabele dichtheid en transport van zoutgehalte. Hij deelt graag kennis, data en methodieken met collega's, partners en klanten in projecten in Nederland, België, Vietnam, Egypte en Bangladesh en op mondiaal niveau (bijvoorbeeld de effecten van zeespiegelstijging op grondwatersystemen in deltagebieden) . Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad van Deltares en programma's als 'Redesign the Dutch Delta' en 'Lange termijn delta-ontwikkelingen'. Gu geeft internationale cursussen en keynote lezingen aan verschillende universiteiten; beoordeelt voorstellen binnen wetenschappelijke programma's in Nederland, België en Australië; roept wetenschappelijke zittingen bijeen; doceert sinds 1999 aan IHE Delft; publiceert in tijdschriften; en begeleidt ~4 MSc studenten per jaar en 7 promovendi.

Gu participeert in:

  • onderzoeksprojecten naar kwetsbare zoetgrondwaterbronnen in Nederland (NatureCoast, 'De Zandmotor'), Vietnam (FAME Zoetwaterbeschikbaarheid in de Mekongdelta, Vietnam; UDW Rise and Fall), Egypte (Nijldelta, effecten GERD en onttrekkingspercentages op zoet grondwater volumes, NUFFIC), Singapore (Jurong Island) en Bangladesh (SWIBANGLA). Hij leidt een Aquifer Storage & Recovery-consortium op het gebied van veelbelovende oplossingen voor lokale zoetwatervoorziening om droogte- en zoutstress te verminderen (www.GO-FRESH.info)
  • diverse numerieke modelleringsprojecten op variabele dichtheid en gekoppeld zouttransport (Dunea brakgrondwaterwinningsstrategieën, DOW zoetgrondwateropslag, Nationale Hydrologische Modellering vers-zout
  • programma's voor het in kaart brengen van het zoutgehalte van grondwater FRESHEM Zeeland (Helicopter Electromagnetic survey voor vers-zout grondwaterdistributie) en TOPSOIL FRESHEM Vlaanderen, een INTERREG VB-programma
  • het NWO-STW Water Nexus programma (Zout waar het kan, zoet waar het moet; Grondstoffenanalyse en regionaal waterbeheer). In dit laatste project wordt promotieonderzoek begeleid op het snel in kaart brengen en snel modelleren van deltagebieden, en naar het operationeel beheer van regionale zout-zoetwatervoorraden.
  • een project over zoet grondwaterreserves in 40 grote delta's onder globale en klimaatverandering
  • het programma COASTAR: COastal Aquifer Storage and Recovery
  • Europa GEOERA-samenwerking tussen Europese geologische onderzoeken (tools voor beoordeling van de impact van klimaatverandering op grondwater en aanpassingsstrategieën)

Google Scholar pagina

Universiteit Utrecht pagina

Deze pagina delen.