Over Hans Groot

Hans Groot heeft een uitgebreide ervaring in bodem- en grondwaterkwaliteit gerelateerde onderzoeksprojecten. Hij is een ervaren projectmanager van onderzoeksprojecten op het gebied van bodem- en grondwaterkwaliteit, circulaire economie (hergebruik van sediment, in situ ontwikkeling van stortplaatsen) en Nature based Solution concepten.
Twaalf jaar lang werkte hij als projectmanager en saneringsadviseur bij adviesbureaus aan complexe projecten voor overheden, industrie en ontwikkelaars.

Sinds 2008 is hij werkzaam bij Deltares waar hij onder andere haalbaarheidsstudies uitvoert naar de (kosten)effectiviteit van in-situ saneringstechnieken. Als programmamanager geeft hij leiding aan het onderzoeksprogramma van SmartSoils waarin de geofysische en geochemische eigenschappen van zand en veen worden gemanipuleerd met behulp van natuurlijke (biologische) processen in de ondergrond.Binnen smartsoils was hij verantwoordelijk voor het opzetten van de patentstrategie en onderzoekssamenwerkingsovereenkomsten met internationale partners (Australië, Frankrijk)

Als specialist bodem- en grondwaterkwaliteit adviseert hij partners over het complexe beheer van ingepakte verontreinigd industrieterreinen.

In het kader van Enhanced Landfill Mining (Efficiënt gebruik van hulpbronnen) was hij betrokken bij het opzetten van onderzoeksvoorstellen voor het 7e Kaderprogramma voor onderzoek naar efficiënt gebruik van hulpbronnen en Enhanced LandFill Mining (2011-2013). Dit resulteerde in de oprichting van het Europese netwerk voor stortplaatsontginning (EURELCO) waarvoor hij de lidstaat Nederland vertegenwoordigde als stuurgroeplid. Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu leidde hij projecten over Circulaire Economie die het Ministerie kennis opleverde om gerelateerd beleid te ontwikkelen.

Sinds 2019 is hij als project/programma manager betrokken bij Europees gesubsidieerde projecten over hergebruik van sediment (INTERREG project SURICATES) en bestemming, transport en blootstelling aan persistente mobiele toxines (H2020 project PROMISCES) en het WarmingUP programma over energietransitie.

Deze pagina delen.