Over Joost van den Roovaart

Joost van den Roovaart is zijn hele loopbaan werkzaam geweest op het gebied van emissies, stoffen en waterkwaliteit, eerst bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en vanaf 2008 bij Deltares. Bij Deltares is hij coördinator van de activiteiten voor de KRW en van de inbreng van Deltares op het gebied van emissies en waterkwaliteit in internationale gremia als VN, EEA, Europese stroomgebiedcommissies en OSPAR.

Als productmanager bij Deltares is Joost van den Roovaart sinds 2007 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Kaderrichtlijn Water Verkenner. De KRW-Verkenner beschrijft en simuleert niet alleen de huidige en toekomstige chemische toestand van het oppervlaktewater, maar ook de ecologische toestand. De KRW-Verkenner is toegepast in onder andere Turkije en Nieuw Zeeland, wordt in Nederland door veel waterschapen gebruikt en wordt toegepast voor nationale beleidsevaluaties voor de KRW. Joost van den Roovaart is trekker van de activiteiten van Deltares voor de lopende Tussenevaluatie KRW 2024 en heeft de bijdrage vanuit Deltares aan de Ex ante evaluatie NPLG verzorgd.

Deze pagina delen.