Het project ’Klimaat- en waterrobuust Laag Nederland in 2050 en daarna’ neemt een toekomstbestendig water- en bodemsysteem als uitgangspunt, in plaats van het huidige landgebruik. Op die manier ontstaat er ruimte over andere dan alleen technische oplossingen na te denken, oplossingen voor de specifieke opgaven in een gebied (bodemdaling, zeespiegelstijging, verzilting, droogte etc.) in een snel veranderende omgeving.

Belangrijk is om de toekomst zo concreet mogelijk in te vullen en niet alleen visionaire vergezichten te maken. We werken vanuit het water- en bodem sturend principe aan een mogelijk nieuwe inrichting en landgebruik voor drie deelgebieden: Friesland, Waterland-Oost en Schouwen-Duivenland. Om de haalbaarheid te borgen, wordt er ook gekeken naar bouwstenen voor toekomstige verdienmodellen van diverse stakeholders en sociaaleconomische impact op de regio’s.

Laag Nederland in 2050
Projectgebieden klimaat en waterrobuust Laag Nederland

Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan vernieuwde landgebruikstypen met bijpassende functies en duurzaam water- en bodembeheer. Dit doen we overigens samen met stakeholders uit de drie deelgebieden. We nemen de betrokkenen stapsgewijs mee vanuit de huidige inrichting van het landelijk gebied naar een economische, sociaal en klimaat- en waterrobuuste herinrichting voor de komende generaties.

Toekomstbeelden

Methodiekontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van het project, waarbij elementen van een routekaart worden doorlopen. Voor de drie voorbeeldgebieden is gestart met een brede contextbepaling van het fysieke, sociaaleconomische en governance systeem aangevuld met een ruimtelijke GIS-analyse van opgaven en mogelijke oplossingsruimte. Op basis van werksessies over Scenario-denken en Ontwikkelpaden worden toekomstbeelden en de weg daarnaartoe geschetst (heden t/m 2050 en daarna). Vervolgens wordt dit – waar mogelijk - gekwantificeerd en gevisualiseerd in ‘kaartbeelden door de tijd'. Zo komen het water- en bodemsysteem en bijbehorende mogelijkheden voor vernieuwd landgebruik in beeld. Er wordt ook inzicht gegeven in mogelijke veranderingen op sociaaleconomische vlak en in de governance.

We doen dit samen met kennispartners van WUR en KWR. Andere projectpartners zijn kennisinstituten Provincie Friesland, Wetterskip Fryslân, STOWA, Gemeente Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en It Fryske Gea, waterschap Noorderzijlvest, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Deze pagina delen.