Klimaatverandering leidt wereldwijd, dus ook in steden, tot frequentere en intensievere regenbuien, frequentere en langdurige periodes van droogte en watertekort, meer hittestress, zeespiegelstijging en indirect tot problemen met de waterkwaliteit en bodemdaling.

De leefbaarheid, volksgezondheid en de economische activiteiten in de stad komen hierdoor onder druk te staan en als we ons niet goed voorbereiden op de andere omstandigheden is de economische en sociale schade aanzienlijk.

Naast de gevolgen van klimaatverandering ontstaat er ook een toenemende druk op steden vanwege technologische ontwikkelingen, toenemende investeringen en het just-in-time economische systeem. De leidraad biedt een aantal hulpmiddelen om waterrobuust en klimaatbestendig te handelen.

Kwetsbaarheidsanalyse of stresstest

Een kwetsbaarheidsanalyse of stresstest is nodig om uit te vinden waar, wanneer en hoe de veerkracht van de stedelijke omgeving knelt en moet worden versterkt. De risico’s, schade gevoeligheid, het aanpassingsvermogen en de effectiviteit van adaptatiemaatregelen worden in de context van de te verwachten lange termijn veranderingen en per gebied systematisch gekwantificeerd. Kunnen ze wellicht gecombineerd. De synergie met andere werkzaamheden leidt vaak tot kostenbesparing.

De knikpuntenanalyse; wanneer voldoen maatregelen niet meer

Met een knikpuntenanalyse stel je vast wanneer de genomen maatregelen niet meer voldoen. En daarbij kijken we niet alleen naar directe financiële schade maar ook naar indirecte econmische en sociale schades.

Analyse van de adaptatiemogelijkheden

Een voledige stresstest neemt adaptatieopties en hun effecten, kosten en baten mee. Een ander essentieel onderdeel van een stress-test is de stakeholder en governance analyse. Om een ​​effectief adaptatiebeleid te formuleren wil je weten wie relevante stakeholders zijn.

Wat is hun rol wat zijn hun verantwoordelijkheden en welke juridische en financiële infrastructuur ligt aan het systeem ten grondslag. Het veiligheidsbeleid, de kwaliteitseisen en onderhoud van de constructie moet hierin meegenomen.

Toegevoegde waarde stresstest

Toegevoegde waarde van de stresstest is dat de stakeholders betrokken zijn, ze hun kennis delen en gecommitteerd zijn. Kennis delen gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld in de vorm van een atlas met kaarten die risicovolle gebieden laat zien, of de vitale en kwetsbare objecten en netwerken. Of juist gebieden die nog ‘op de schop gaan’ zodat adaptatiemogelijkheden gekoppeld kunnen worden.

Zo worden hotspots vastgesteld als het gaat om risico’s, organisatie, financiële of wettelijke infrastructuur enzovoorts. De stresstest geeft de basis om adaptatieprioriteiten vast te stellen en de juiste adaptatiestrategie te kiezen. Het is het ook mogelijk om bepaalde onderdelen te visualiseren in 3D animaties (bijvoorbeeld overstromingen) zodat de voorbeelden nog meer aanspreken.

Meer informatie

Deze pagina delen.