Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van deze bevindingen aan Deltares opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de effecten van de in de dijk aanwezige thermisch gereinigde grond. Hierbij ging het om zowel het in kaart brengen van alle stoffen en de concentraties - milieuhygiënische kwaliteit- en óf en hóe verontreinigende stoffen zich kunnen verspreiden in bodem en (grond)water. Deltares heeft voor het onderzoek boringen gedaan in de dijk. Ook is de grond en het grond- en oppervlaktewater in de directe omgeving van de thermisch gereinigde grond bemonsterd en gekarakteriseerd. Daarnaast is geotechnisch onderzoek uitgevoerd op de toegepaste thermisch gereinigde grond om uitspraken te kunnen doen over de sterkte van de dijk. De monsters zijn gekarakteriseerd in onze geochemische en geotechnische laboratoria, en in laboratoria van diverse onderzoekspartners.

Geconcludeerd is dat de in de dijk bij Perkpolder toegepaste thermisch gereinigde grond geschikt is als ophoogmateriaal voor de dijk en de sterkte niet negatief beïnvloedt. De aanwezigheid van de TGG in de dijk leidt wel tot uitloging van (verontreinigende) stoffen naar het grondwater direct onder de dijk en naar de kwelsloot direct achter de dijk. De geconstateerde uitloging is beperkt en daarom niet of nauwelijks van invloed op de waterkwaliteit in de kwelsloot. De waterkwaliteit in de kwelsloot veroorzaakt geen milieuhygiënische risico’s. Wel is het water in de kwelsloot door invloed van de zee brak en daarom ongeschikt voor (vee)drenking. Stoffen uit de TGG zijn niet aangetroffen in het grondwater van het naastgelegen landbouwgebied. Deltares heeft geadviseerd om de optredende uitloging van stoffen uit de TGG, voor de zekerheid nog enkele jaren te monitoren.

Deltares monitort in de periode 2020-2023 het grondwater, het slib in de kwelsloot en het oppervlaktewater op stoffen die uit de TGG logen. De resultaten worden jaarlijks vastgesteld in een rapportage naar Rijkswaterstaat. De monitoringsrapportage 2022 is beschikbaar. In 2024 volgt een overzichtsrapportage met daarin de analyse van de resultaten tot en met 2023.

Deze pagina delen.