Deltagoot test

De klei is gewonnen uit kwelders voor de kust van Delfzijl en uit havenslib uit de Eems-Dollard. Het Waterschap Hunze en Aa’s wil de lokaal gewonnen klei gebruiken om de zeedijk bij Kerkhovenpolder in Groningen te versterken tot een zogenoemde Brede Groene Dijk.

Brede Groene Dijk

Erik Jolink, projectmanager Waterschap Hunze en Aas: ‘We willen een dijk aanleggen van klei – en niet van asfalt- omdat deze mooi in het unieke Natura2000 landschap past. In plaats van 100.000 vrachtwagens klei van elders te halen gebruiken we de klei die in de vorm van grote hoeveelheden slib ‘voor de deur’ in het water zweeft. Hiermee zorgen we voor een veilige dijk en verbeteren we de ecologische kwaliteit van het Eems-Dollard estuarium.’

Kleirijperij

Resultaten

Met de resultaten uit deze proef kan het waterschap de benodigde laagdikte van de klei op de Brede Groene Dijk berekenen. Mogelijk vergroten de resultaten ook de voorspelbaarheid en toepasbaarheid van lokaal gewonnen dijkmateriaal in Nederland en in het buitenland. In 2022 is het totale onderzoek afgerond.

Dijkversterking in Nederland

Als de proef succesvol is, dan levert dat veel voordeel op voor totale dijkversterkingsopgave van Nederland. Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma: ‘We werken in een unieke samenwerking van het Rijk met de 21 Waterschappen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: de versterking van minimaal 1300 kilometer dijk en 500 sluizen en gemalen. Als we een deel van de dijken met lokaal gewonnen klei uit slib kunnen aanleggen, dan scheelt dat enorm in de kosten, in milieubelasting en in overlast’.

Samenwerking

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Waterschap Hunze en Aa’s en de EcoShape-partners Deltares, van Oord en Boskalis. Advisering vindt plaats vanuit de projectgroep Kleirijperij onder leiding van de Provincie Groningen, de projectoverstijgende verkenning Dijkverbetering met Gebiedseigen Grond (POV-DGG), en Wetterskip Fryslân. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de belangrijkste financier van het onderzoek.

De experimenten in de Deltagoot van Deltares lopen parallel met een reeks kleinschalige geotechnische experimenten, modelsimulaties en de aanleg van een kleine proefdijk in het veld bij een van de Kleirijpers.

Deze pagina delen.