groeifondsvoorstel banner

Wereldklasse infrastructuur

Onze infrastructuur behoort tot de top drie in de wereld en houdt vandaag de dag onze economie draaiend. Met een bijdrage van 10-14 % aan ons bruto binnenlands product vormt infrastructuur de basis van ons vestigingsklimaat en brengt het ons land brede welvaart. Het snel veranderende klimaat, een stijgende zeespiegel, druk op het ruimtegebruik, vraag naar hogere mobiliteit en recente disruptie van wereldwijde toeleveringsketens stellen onze verouderde infrastructuur en eeuwenoude weg- en waterbouwkennis op de proef. In combinatie met een grote vervangingsopgave leidt dit in Nederland tot een zware investeringsagenda, geschat op tenminste 390 miljard euro tot 2050. De uitdagingen zijn complex, omdat we leven in een laag gelegen delta met een slappe bodem. Het functioneren van onze (lucht)havens, energievoorziening, stormvloedkeringen, vaarwegen, drinkwaterbedrijven, het spoor, ons wegennet en binnenstedelijke infrastructuur is in grote mate afhankelijk van elkaar én begrip van bodem en water. Uitval leidt tot grote cascade effecten, economische schade en overlast.

Sector-overstijgende samenwerking en wereldwijde impact

De grote investeringsopgave in infrastructuur biedt een kans om kennis van onze slappe bodem, waterbouw en infrastructuur te bestendigen in schaalbare digitale oplossingen en sector overstijgend samen te werken. Daarom stelt 3DINA een kennis- en innovatieprogramma voor, dat zich richt op de afhankelijkheden tussen infrastructuurnetwerken en het beter voorspelbaar maken van de ondergrond en interactie met infrastructuur, gedurende de gehele levenscyclus. Doel is in een open ecosysteem met geavanceerde digitale technieken de beschikbaarheid van infrastructuur te verhogen en de doelmatigheid van toekomstige investeringen te verbeteren. Het programma is opgezet rondom grote schaal praktijkcases en door ontwikkeling van technologieën: advanced analytics, predictive/digital twins, sensoring/living labs en governance en besluitvorming. Dit stelt ons in staat om de manier waarop we onze infrastructuur plannen, ontwerpen, bouwen en onderhouden grondig te heroverwegen.

Naar groei, veerkrachtige infrastructuur en brede welvaart

Het kennis- en innovatieprogramma maakt het mogelijk om kosten te besparen, wereldklasse infrastructuur doelmatig klimaatbestendig te maken én het onderling afhankelijke systeem van onze infrastructuur en de ondergrond als één geheel te beschouwen. Met deze inzichten wordt het mogelijk een veerkrachtige(re) infrastructuur te realiseren. Het programma draagt bij aan het lange termijn verdienvermogen van Nederland:

  • Betere beschikbaarheid van infrastructuur komt ten goede aan de bestaande bedrijvigheid, het Nederlandse vestigingsklimaat en brede welvaart;
  • Er ontstaat nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid, zoals data gedreven diensten, de ontwikkeling van apps, appstores, (open)platforms en digitale engineering services;
  • Sterker internationaal concurrerend vermogen van onze waterbouw, engineering en infra(tech)sector met nieuwe kennis, producten, verdienmodellen en schaalbare digitale diensten;
  • Hoogwaardiger en effectievere vormen van samenwerking tussen de publieke en private sector en het onderwijs stimuleert de kenniseconomie.

Dutch Digital twins for Deltas and INfrastructure Alliance

3DINA is gestart in maart 2021. Meer dan 30 toonaangevende partijen waaronder infrabeheerders, start- en scale ups, ingenieursbureaus, aannemers en kennispartners werken dit voorstel graag uit in de gouden driehoek en zijn geïnteresseerd om mogelijk te participeren. Zoals, maar niet beperkt tot: NGinfra, VIKTOR, CRUX, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Deltares.

3DINA zoekt nadrukkelijk de verbinding met andere (complementaire) initiatieven voor kennisuitwisseling of samenwerking zoals de Digitale Tweeling Fysieke Leefomgeving (GEONOVUM), de Digitale Delta en DigiShape. We gebruiken ervaringen uit FloodControl2015, IJkdijk, Responsive Innovations, Responsive Futures, Movici en ROBAMCI rondom marktcreatie en het (internationaal) vermarkten van engineering services. 3DINA benut de basisregistratie ondergrond (BRO) en PDOK. 3DINA vraagt aan het Groeifonds een investering van 60 miljoen euro en biedt gedeeltelijke matching.

Deze pagina delen.