Bij een ramp zijn er voor de hulpverleners drie vragen cruciaal: Welke gebieden zijn het hardst getroffen? Wie zijn er getroffen? En, om hoeveel mensen gaat het? Helaas zijn de antwoorden op die vragen zelden snel beschikbaar. Ook ontbreekt veelal actuele informatie over de toegankelijkheid van het gebied en over de staat en bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen in het rampgebied. Welke wegen en paden zijn nog begaanbaar? Zijn ziekenhuizen, vliegvelden en voedseldistributiepunten nog intact en bereikbaar? En, wie zijn de getroffenen en behoren zij tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen?

Meerdere pogingen nodig om rampgebied te bereiken

Door het gebrek aan actuele informatie, mislukken vaak eerste pogingen om een rampgebied te bereiken. Zo ontstaan er vertragingen in het op gang komen van de noodhulp en lopen hulpverleners onnodig risico op gevaarlijke situaties. Slachtoffers in het rampgebied zijn langer dan gewenst, afgesneden van essentiële noodhulp zoals voedsel, veilig drinkwater, onderdak, medicijnen en sanitaire voorzieningen.

Hulpverleners sneller naar een rampgebied

Deltares experts Frederique de Groen en Margreet van Marle hebben meegedaan aan de ‘Innovation Accelerator Bootcamp’ van de World Food Programme (WFP). Daar hebben zij een ontwerpconcept gepitcht, een prototype gebaseerd op de Deltares impactmodellering ‘RA2CE’, waarmee hulpverleners sneller en efficiënter rampgebieden bereiken tijdens een humanitaire ramp.

Uit 650 inzendingen heeft WFP dit prototype geselecteerd om verder te ontwikkelen. Dat betekent dat Frederique en Margreet binnenkort naar Nepal afreizen om het prototype verder te ontwikkelen en deze ook ter plaatse te testen.

Innovatief prototype

Het innovatieve prototype, dat Deltares samen met het team van WFP in Nepal verder gaat ontwikkelen, richt zich op het direct bieden van de cruciale informatie. Informatie die hulpverleners de eerste 3 dagen (72 uur) na een overstromingsramp nodig hebben, om veel sneller en efficiënter te reageren.

Netwerkmodel RA2CE basis

Het Deltares netwerkmodel RA2CE wordt de basis voor het prototype. RA2CE is oorspronkelijk ontwikkeld om adaptatie-strategieën te ontwikkelen die infrastructuurnetwerken klimaatbestendig kunnen maken. Frederique en Margreet hebben een nieuwe toepassing van bestaande analyses in RA2CE bedacht, waarbij het mogelijk is om direct na een ramp te identificeren welke wegen en/of paden toegankelijk zijn of verstoord, welke punten van belang (zoals ziekenhuizen en voedseldistributiepunten) nog bereikbaar zijn en waar de getroffen bevolking zich bevindt.

Samenwerking WFP Nepal

Ook in Nepal zijn slachtoffers in rampgebieden veel langer dan gewenst, afgesneden geweest van essentiële noodhulp. Bijvoorbeeld bij de grootschalig ramp tijdens de grote aardbeving in 2015, maar ook bij de jaarlijkse terugkerende ‘kleinere’ rampen, zoals regionale overstromingen in het moessonseizoen. Het is dan ook niet vreemd dat het prototype juist in Nepal getest gaat worden. Binnenkort reizen onze experts Frederique en Margreet naar Nepal, om samen met het kantoor van WFP in Nepal, het prototype verder te ontwikkelen en deze ook ter plaatse te testen. Stakeholders en eindgebruikers zijn zo bij iedere stap van het proces betrokken en dat levert een belangrijke bijdrage aan het succes.

Ik voel me trots. In dit project kunnen we de mensen die het meest behoeftig zijn, helpen door de technologie toe te passen

Frederique de Groen.

Toekomst

Het prototype heeft veel potentie om uit te groeien naar een zeer relevante mondiaal inzetbare tool die grote impact heeft. Klimaatverandering leidt tot veranderende weerspatronen en meer periodes van extreme regen en dus meer overstromingen. In een slecht scenario kan het aantal mensen dat humanitaire hulp nodig heeft door natuurgeweld de komende dertig jaar bijna verdubbelen (bron: Rode Kruis-analyse). Ook kan het prototype inzichten bieden voor langetermijnplanning van veerkrachtige infrastructuur en een nog betere voorbereiding op toekomstige noodsituaties, door vooraf meest rampgevoelige gebieden te identificeren.

Deze co-creatie geeft betekenis aan onze gemodelleerde gegevens, zodra ze worden ingezet bij humanitaire acties

Margreet van Marle

Frederique en Margreet met op de achtergrond een weergave van hun prototype

Deze pagina delen.