DAM (Dijksterkte Analyse Module)Met de toenemende economische investeringen in overstromingsgevoelige gebieden is overstromingsrisicomanagement een hot topic in veel delta's en laaggelegen gebieden in de wereld. Met een steeds veranderend klimaat, de publieke acceptatie van risico’s en veranderingen in de gebouwde omgeving of aan de dijken zelf staan dijkbeheerders voor de uitdaging om continu de dijken te evalueren voor verschillende scenario's. Voor uitgestrekte waterkeringsystemen kan deze evaluatie kostbaar en tijdrovend zijn.

DAM (Dijksterkte Analyse Module) is een softwarepakket, waarmee sterkteberekeningen van dijken geautomatiseerd worden uitgevoerd. DAM is ontwikkeld door Deltares met en voor STOWA voor alle waterschappen

DAM wordt gebruikt het voor het bepalen van de (actuele) sterkte van primaire en regionale waterkeringen, bijvoorbeeld voor de toetsing van regionale keringen en het maken van leggers. Voor een analyse van de dijksterkte kunnen vier stappen worden onderscheiden. Deze stappen worden altijd, onafhankelijk van het type vraag, doorlopen.

Sterkte analyse dijk

De eerste stap is het verzamelen van basisgegevens. Onder basisgegevens wordt de ruwe data uit landmeetkundig-, geohydrologisch- en grondmechanisch onderzoek verstaan.

In de tweede stap wordt de data geschematiseerd en klaargezet voor de berekeningen. De schematisatie is sterk afhankelijk van de vraag. Daarnaast geldt hoe meer informatie aanwezig is, hoe nauwkeuriger de schematisatie.

In de derde stap worden de berekeningen uitgevoerd.

In de laatste stap vindt een analyse van de rekenresultaten plaats waarna deze kan worden gevisualiseerd en gecommuniceerd.

DAM-ArtistImpression-736x733

De kracht van DAM:

  • structureert basisgegevens voor veel verschillende toepassingen;
  • schematiseert volgens Leidraden;
  • berekent dijksterkte met de bekende software (o.a. D-Geo Stability);
  • ontsluit resultaten via GIS kaarten;
  • geeft inzicht in details van berekening.