WebPlume – Tier 1

De actuele omstandigheden worden vereenvoudigd weergegeven door een watervoerende laag en een brongebied. Verontreinigingen, die in het brongebied aanwezig zijn, lossen op in het langsstromende grondwater en worden daardoor verspreid. Processen die voor deze verspreiding verantwoordelijk zijn, zijn advectie en dispersie. Tijdens de verspreiding kan vastlegging plaatsvinden door het bodemmateriaal (adsorptie).

Om het effect van deze drie processen te bepalen dienen een aantal parameters ingevoerd te worden:

  • grondsoort (zand, klei of veen)
  • verontreinigingsparameter
  • bronconcentratie
  • omvang van de verontreiniging (lengte hoogte en breedte van de bron).

Op basis van bovenstaande gegevens wordt gebruik gemaakt van informatie uit een database. Het betreft informatie over:

  • de nederlandse toetstingswaardes (streef- tussen- en interventiewaardes)
  • relatie tussen grondsoort en doorlatendheid
  • relatie tussen grondsoort en bulkdichtheid
  • distributiecoëfficiënten van de verontreinigingsparameters( kd of koc )
  • oplosbaarheid van de verontreinigingsparameters
  • dichtheid en viscositeit van puur product van organische verontreinigingen.

Resultaat

De urgentie van het verspreidingsrisico wordt weergegeven middels een risicobalk. Wanneer de volumetoename van verontreinigd grondwater groter is dan 100 m3/jaar, dan is sprake van een urgente situatie. Onzekerheden spelen echter een grote rol en kunnen niet voorkomen worden. Bij de beoordeling van de resultaten wordt daarom rekening gehouden met een marge.

Wanneer de hoeveelheid toegenomen volume minder is dan ¾ van 100 m3/jaar kan gezegd worden dat het niet waarschijnlijk is dat er sprake is van een urgent risico. Dit wordt weergegeven met de kleur groen. Wanneer de volumetoename echter meer dan 1,25 keer de 100 m3/jaar overschrijdt is het zeer waarschijnlijk dat sprake is van een urgente situatie. Dit wordt weergegeven met een rode kleur. In de tijd tussen deze twee marges is het op basis van de ingevoerde gegevens onzeker of er sprake is van een urgent risico.