WebPlume

De saneringsdoelstelling die met het bevoegde gezag wordt afgesproken, moet toetsbaar en haalbaar zijn. In ROSA II (*) wordt voorgesteld om de saneringsdoelstelling op te bouwen uit: 1) Eisen ten aanzien van onacceptabele risico’s, van geschiktheid voor bepaalde functies of van een overeengekomen pluimgedrag (bijvoorbeeld stabiele eindsituatie en dus beperking nazorg), dus NIET concentraties. 2) Verwachtingen behorende bij de overeengekomen inzet van middelen, doorgaans uitgedrukt in concentraties, tijdsduur of vrachtverwijdering.

In dit webportaal wordt een rekeninstrument aangeboden dat gebruikt kan worden voor twee verschillende toepassingen :

  • de risico’s vast te stellen verbonden aan de verspreiding van bodemverontreiniging via het grondwater
  • de terugsaneerwaarde in het brongebied vast te stellen om tot een acceptabel restrisico te komen.

Hoe werkt WebPlume?

WebPlume bestaat uit meerdere stappen: Tier 1,   Tier 2 en Tier 3.

Tier 1
Richt zich op de verontreinigingsbron en de directe omgeving. De vraag die hier beantwoord wordt is of er een urgent verspreidingsrisico aanwezig is op basis van de verspreiding van de verontreinigingsparameters. Het is de bedoeling zonder al te veel specifieke data hierop een antwoord krijgen. Dit betekent dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van algemene data. (lees verder)

Tier 2
Is ten opzichte van Tier 1 uitgebreid met de mogelijkheid locatiespecifieke data in te voeren om het verspreidingsrisico te kunnen bepalen. Met de locatiespecifieke informatie wordt de berekening als in Tier 1 opnieuw uitgevoerd. Het resultaat is een meer nauwkeurige benadering van de urgentie van het probleem. (lees verder)

Tier 3
In Tier 3 wordt verder gekeken naar de verspreiding van de verontreiniging. Hier worden niet alleen mechanismen zoals advectie en adsorptie (retardatie) meegenomen om de urgentie te bepalen maar ook mechanismen als biodegradatie van organische componenten en dispersie in het bodemsysteem. Om het effect van deze mechanismen te laten zien kan een vereenvoudigde versie van een analytisch transportmodel (DG>Plume) interactief worden gebruikt. (lees verder)

WebPlume

 

Start WebPlume

 

(*)  PRAKTIJKDOCUMENT ROSA: Robuuste Saneringsvarianten, Handreiking voor het maken van keuzes en afspraken bij mobiele verontreinigingen. SKB project PP04-102, Gouda, 29 september 2005, pp. 69.