Dit advies is gebaseerd op analyse van in-situ verzamelde en publiek beschikbare gegevens en numerieke modellering met Delft3D.

Nadat het Peruaanse havenbassin en het toegangskanaal waren verdiepdverdiepd verdiepen, bleek uit dieptemetingen enkele maanden later dat de diepte in grote delen van de haven aanzienlijk was afgenomen en snel de minimaal vereiste diepte naderde. Dit vormde op korte termijn een risico voor de scheepvaart en bracht mogelijk hoge onderhoudsbaggerkosten voor de haven met zich mee. Salaverry Terminal Internacional vroeg Deltares een studie uit te voeren tot een oplossing te om het onderhoudsbaggervolume en de onderhoudsinterval te verminderen.

Overzicht van het systeem op regionale schaal en lijst van mogelijke mitigerende maatregelen.

Deltares heeft de studie in twee fasen uitgevoerd. Eerst werd een documentenonderzoek uitgevoerd om de regionale en lokale sedimentdynamiek in het havengebied van Salaverry in kaart te brengen, op basis van door WTI verzamelde en in het publieke domein beschikbare gegevens, zoals satellietbeelden. Er werd vastgesteld dat in bepaalde gebieden van de haven vloeibare modderformaties de sedimentafzettingen overheersen, terwijl andere gebieden van de haven worden gekenmerkt door meer slibachtige en fijne zandafzettingen. Dit gedetailleerde inzicht in de relevante sedimentdynamiek vormde de basis voor een lijst van mogelijke mitigerende maatregelen om de scheepvaart weer veilig te maken en de behoefte aan onderhoudsbaggerwerk in de toekomst te verminderen.

In een uitgebreidere vervolgstudie werden in Delft3D hydrodynamische en sedimenttransportmodellen opgesteld, gekalibreerd en gevalideerd met in-situ verzamelde gegevens. Deze modellen werden gebruikt om de technische haalbaarheid te beoordelen van verschillende structurele en baggeralternatieven die het binnendringen van sediment in de haven zouden kunnen minimaliseren. De resultaten van deze analyses dragen bij tot de optimalisering van het sedimentbeheer in de haven. Tegelijkertijd gaf de waarneming van slijk in het havenbekken aanleiding tot aanvullend onderzoek naar de karakterisering van deze afzetting, alsook naar de omstandigheden waaronder schepen veilig door het slijk kunnen varen.

Deze pagina delen.