Analyse-instrument ter ondersteuning van de implementatie van de KRW

De KRW-Verkenner is een analyse-instrument die de implementatie van de KRW ondersteunt. Het instrument kan gebruikt worden om de effecten van maatregelen op de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater te berekenen. Het geeft de gebruikers inzicht in de effectiviteit van de maatregelen in relatie tot de KRW-doelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het aanpakken van puntbronnen, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, of diffuse bronnen, zoals landbouw of verkeer. Ook kan de KRW-Verkenner de effecten van ecologische maatregelen, zoals het opnieuw meanderen van een beek of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, doorrekenen. Er is een kostenmodule beschikbaar om de kosten van de maatregelen in kaart te brengen en te berekenen. Hierdoor is het mogelijk om de kosteneffectiviteit van de verschillende maatregelen te beoordelen.

Eenvoudig op te zetten model

Gebruikers kunnen eenvoudig hun eigen informatie importeren of aanpassen. Denk hierbij aan emissiedata of gebiedsspecifieke eigenschappen. De gebruikersvriendelijke interface zorgt ervoor dat het model eenvoudig is op te zetten, analyses kunnen worden uitgevoerd en, op een georganiseerde en systematische manier, resultaten in rapporten kunnen worden geproduceerd. Deze rapporten kunnen vervolgens gebruikt worden voor beleidsinstructies, de communicatie met belanghebbenden en als achtergronddocumentatie voor rapporten voor de Europese Commissie.

Deze pagina delen.